Hoppa till innehåll

-

Per­son­lig utveck­lings­plan för kun­nan­de = PUK

I början av studierna görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Med hjälp av planen beaktas ditt tidigare kunnande och planeras inhämtande av nödvändigt kunnande för den examen som du avlägger. PUK innehåller också uppgifter om eventuella handlednings- och stödåtgärder. I PUK ingår uppgifter om åtminstone:

  • den exa­men du avläg­ger och examensdelar
  • ditt tidi­ga­re kun­nan­de, som ankny­ter till den exa­men du avlägger
  • even­tu­el­la stödåt­gär­der som du behöver
  • even­tu­el­la stu­di­er som stö­der studiefärdigheter
  • när yrkes­pro­ven inom exa­men avläggs, vad de inne­hål­ler, var de ord­nas och vem som ord­nar yrkesproven.
(Klic­ka på bil­den för att öppna)