Hoppa till innehåll

-

Bäs­ta HUX – ParasTUVA

Pro­jekt­tid: 15.5.2023–30.6.2025

Ett projekt som erbjuder kostnadsfri fortbildning kring HUX – utbildning som handleder för examensutbildning. Kurserna lämpar sig för dig som jobbar med utbildningen som handleder för examensutbildning, men också för dig som arbetar inom fria bildningen, på folkhögskolor, inom grundläggande utbildningen och handledare och vägleder studerande.

Informationstillfälle för fortbildningshelheten ordnades fredag 29.9.2023. Tillfället bandades och kan ses nedan:

Projektet pågår till 2025 och erbjuder totalt 8 sp fortbildning fördelat på 3 moduler. Du kan välja att gå en eller flera moduler.


Modul 1 - Olika Hux-studerandes vägar till examensutbildning, 2 sp. november 2023-februari 2024

Kurserna erbjuds som 4 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.


Nätbaserade tillfällen (Teams):

 • ti 7.11.2023, kl. 13–16 — Från oli­ka bak­grund till Hux
 • ti 28.11.2023, kl. 13–16 — Indi­vi­du­el­la stu­di­e­vä­gar, pla­ne­ring och för­verk­li­gan­de, PUK pro­ces­sen under Hux året
 • ti 16.1.2024, kl. 13–16 — Bemö­tan­de av stu­de­ran­de, vård­nads­ha­va­re och nätverk
 • ti 6.2.2024, kl. 13–16 — Att kän­na igen och använ­da egna styr­kor samt utveck­la dem på bäs­ta sätt, ur stu­de­ran­de perspektiv

Smågruppsträffar - digital Hux-fika (teams):

 • to 16.11.2023, kl. 14.30–15.15
 • to 7.12.2023, kl. 14.30–15.15
 • to 25.1.2024, kl. 14.30–15.15

  Inne­hål­let för Hux Fikat: utgå­en­de från för­hands­öns­ke­mål  vid anmälan

Modul 2 - Bästa Hux-året, 2 sp mars - maj 2024

Kurserna erbjuds som 4 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.

Nätbaserade tillfällen (Teams):

 • ti 5.3.2024, kl. 13–16 — Plan för genom­fö­ran­de av Hux utbild­ning, lag­stift­ning och anvisningar
 • ti 26.3.2024 kl. 13–16 — Ansö­kan och urval, Mång­pro­fes­sio­nel­la sam­ar­bets­nät­verk & stu­de­ran­de­vår­dens tjänster
 • ti 16.4.2024 kl. 13–16 — Hand­led­ning och stöd under stu­di­er­na samt kri­te­ri­er för god handledning
 • ti 7.5.2024 kl. 13–16 — Utvär­de­ring, bedöm­ning och betyg, hand­led­ning till yrkes- eller gymnasiestudier

Smågruppsträffar - digital Hux-fika (teams)

 • to 14.3.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 4.4.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 25.4.2024 kl. 14.30–15.15

  Inne­hål­let för Hux Fikat: utgå­en­de från för­hands­öns­ke­mål  vid anmä­lan
            

Modul 3 - Arbetssätt och modeller inom Hux-utbildningen, 4 sp. november 2024-april 2025

Kurserna erbjuds som 8 nätbaserade tillfällen, några smågruppsträffar, sk. Hux-fika, förhandsuppgifter i anslutning till de teman och föreläsare som involveras i modulerna och ett eget utvecklingsarbete i koppling till dina egna arbetsuppgifter.

Kursinnehåll i modul 3:

 • Mångsidi­ga under­vis­nings­me­to­der, stöd­be­hov och ‑mate­ri­al
 • Stu­de­ran­des styr­kor, moti­va­tion och posi­tiv pedagogik
 • Stu­de­ran­des välmående
 • Digi­ta­la kom­pe­ten­ser, språk och kultur

Nätbaserade tillfällen (Teams):

 • ti 8.10.2024 kl. 13–16
 • ti 29.10.2024 kl. 13–16
 • ti 12.11.2024 kl. 13–16
 • ti 3.12.2024 kl. 13–16
 • ti 14.1.2025 kl. 13–16
 • ti 28.1.2025 kl. 13–16
 • ti 11.2.2025 kl. 13–16
 • ti 4.3.2025 kl. 13–16

Smågruppsträffar - digital Hux-fika (Teams)

 • to 17.10.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 7.11.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 21.11.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 12.12.2024 kl. 14.30–15.15
 • to 23.1.2025 kl. 14.30–15.15
 • to 6.2.2025 kl. 14.30–15.15
 • to 20.2.2025 kl. 14.30–15.15
 • to 13.3.2025 kl. 14.30–15.15

Motsvarande fortbildningar erbjuds på finska till en omfattning av 10 sp (ytterligare en modul).

Projektet koordineras av Ammattiopisto Specia och aktörer i det finska genomförandet är Live, Luovi och Kiipula.

Mera om de på Monenlaiset TUVA-opiskelijat matkalla kohti tutkintokoulutusta 2 op - Ammattiopisto Spesia

Kontaktperson:

Ansvarig koordinator Strategi och planering
Carolina Isomaa
Mobil: +358 (0)44 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Finansiär: Utbildningsstyrelsen