Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Företag/YritysOrt/PaikkakuntaBransch/ToimialaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäStartdatum/AloituspvmSlutdatum/PäättymispvmKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Ab Ferro­mek Oy
Kro­no­by
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
• CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Mer info om arbets­upp­gif­ter­na hit­tas på våra hem­si­da www​.ferro​mek​.fi/​k​a​r​r​iar Ifall något är oklar så ring eller kom in och häl­sa på :) 
17.11.2022
31.12.2023
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
0407216053
www​.ferro​mek​.fi
Ab Seamex Oy
Lar­smo
Husbyggnad/Talonrakennus
Bygg­nads­plåtsla­ga­re med vari­e­ran­de upp­gif­ter. Arbe­ten i både plåt och trä. Före­ta­get syss­lar i huvud­sak med takrenoveringar
27.03.2023
06.05.2023
Alex Bygg­mäs­tar
alex@seamex.fi
+358458570998
www​.seamex​.fi
Ab Vik­ströms Plåtsla­ge­ri Oy
Sand­sund
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Tunn­plåts­ar­be­ten i pro­duk­tion. Vi pro­du­ce­rar tak­plå­tar, plåt­lis­ter, skor­stens­be­kläd­na­der och myc­ket annat i tunn­plåt som behövs för byg­gen, indu­strin och pri­va­ta kun­der. Vi job­bar främst med 0,5–0,6mm tjock plåt, men ock­så tjoc­ka­re upp till 3mm. 
17.11.2022
30.06.2023
Kaj Vik­ström
kaj@vikstroms.fi
+358505580991
www​.vik​stroms​.fi
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ben­näs
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Intern­lo­gistik på vår logisti­kav­del­ning. Lossning/Inleveranser, mate­ri­alplock­ning, utkör­ning av mate­ri­alpa­ket till mon­te­ring och svetsning. 
17.11.2022
31.05.2023
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0207009051
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ben­näs
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Mon­te­ring av våra auto­ma­tions­ma­ski­ner. Arbe­tet inne­fat­tar el‑, pneu­ma­tik och meka­nisk montering
17.11.2022
31.05.2023
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0207009051
https://​ama​da​-auto​ma​tion​.eu/
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ben­näs
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Svets­ning av kom­po­nen­ter och stom­mar på vår kom­po­nent­till­verk­ning. Cnc arbe­ten på vår bear­bet­nings­av­del­ning. Meka­nisk mon­te­ring på del,- och slutmonteringen.
23.01.2023
31.05.2023
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0207009051
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
Anna dag­hem ab
Jakob­stad
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Hjäl­pa till med dagen i barn­grupp 3–5 åring­ar eller 1–3 åringar
05.12.2022
16.12.2022
Son­ja Johansson
annadagis@gmail.com
+358 50 3552618
Anna dag­hem Ab
Jakob­stad
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Arbe­te i barn­grupp 1–3 år eller 3–5 år.
05.12.2022
03.02.2023
Son­ja
annadagis@gmail.com
0503552618
Dog­gis
Vaa­sa
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Hund­da­gis- koi­ra­pä­iväko­ti Trim-Trimmaamo
22.11.2022
31.12.2024
Pia Blomqvist
pia.flp@gmail.com
0406730418
Www​.kora​pa​iva​ko​ti​dog​gis​.fi
Fir­ma Mår­ten Eklöv
68920 Fors­by
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Djur­sköt­sel, trak­tor arbe­ten ‚maskin reparationer
01.01.2023
31.12.2023
Mår­ten
marten.eklov@multi.fi
+46505345932
Herr­mans Bike Component
Peder­sö­re
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
På vår ser­vice­av­del­ning pågår dag­li­gen oli­ka elar­be­ten. Fel­sök­ning, under­håll, nybygg­na­tion, osv. Omväx­lan­de arbets­upp­gif­ter och utma­ning­ar. Fle­ra av våra anställ­da har bör­jat sin arbetskar­riär hos oss just via LiA under sina yrkes­stu­di­er. I vår verk­stad han­te­rar vi i huvud­sak de formsprut­nings­verk­tyg som används i vår pro­duk­tion. Verk­ty­gens funk­tion är all­tid bero­en­de av en hög pre­ci­sion med gans­ka snä­va tole­ran­ser. En typisk dag i verk­sta­den kan inne­hål­la fräs­ning, svarv­ning, plans­lip­ning, mon­te­ring, meka­nik, gnist­ning, pole­ring, osv. Sam­ma gäl­ler här — fle­ra av våra anställ­da har fått bör­jan på sin arbetskar­riär hos oss via LiA under sina yrkesstudier.
01.12.2022
31.05.2023
Mats Wick­man
mats.wickman@herrmans.eu
+35401901177
www​.herr​mans​.eu
Jake Raken­nus Bygg Oy
Jakob­stad
Husbyggnad/Talonrakennus
Bygg­ar­be­te, bero­en­de på års­kurs och vil­ket arbe­te man behö­ver. Är det reno­ve­ring, gjut­nings­ar­be­te, sto­m­ar­be­te eller slut­ar­be­te så för­sö­ker vi hit­ta lös­ning­ar så man får job­ba inom det man behö­ver lära sig. Väl­kom­men att ta kontakt!
09.01.2023
30.06.2023
Jens
jens.mard@jakerakennus.fi
0504322889
https://​www​.jaker​a​ken​nus​.fi/​s​v​/​f​r​a​m​s​i​da/
K‑Supermarket Jep­pis
Jakob­stad
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Butik arbe­te
01.12.2022
31.05.2023
Aki Sal­mi­nen
aki.salminen@k‑supermarket.fi
0505814944
www.k‑supermarket.fi
Key­met Ab
Jakob­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Tunnplåt/bearbetning, mon­te­ring, packning
07.12.2022
20.01.2023
David Sun­de­lin
david.sundelin@keymet.fi
0443219875
www​.key​met​.fi
Löfs Ab Oy
Lar­smo
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
21.11.2022
31.12.2023
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Löfs Ab Oy
Lar­smo
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
21.11.2022
31.12.2023
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Luja­ta­lo OY
Kar­le­by
Husbyggnad/Talonrakennus
Hej. Om det finns stu­de­ran­den från Kar­le­by, Terjärv, Neder­ve­til, Kro­no­by, Lar­smo hål­let, och som behö­ver sk prak­tik­plat­ser, så ta gär­na kontakt. 
01.12.2022
31.01.2023
Heik­ki Uusitalo
heikki.uusitalo@luja.fi
0406868146
www​.luja​.fi
McDo­nald’s Pietarsaari 
Pie­tarsaa­ri
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Pikaru­o­ka­ra­vin­to­la. Ravin­to­lan siis­tey­den ylläpi­to, asi­a­kas­pal­velu sekä tuot­te­i­den val­mistus. Kaik­ki vii­kot vapaa­na. Ota roh­ke­asti yhteyttä
21.11.2022
31.05.2023
Min­na Lassila
minna.lindblom@fi.mcd.com
0407176998
Mir­ka
Jep­po, Ora­vais och Jakobstad
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Oli­ka arbets­upp­gif­ter med Mir­kas maski­ner och fas­tig­he­ter, t.ex. fel­sök­ning, mon­te­ring och instal­la­tio­ner. Möj­lig­het att pro­va på oli­ka upp­gif­ter enligt eget intres­se. Mir­ka finns i Jep­po, Jakob­stad, Ora­vais och Karis.
23.01.2023
17.02.2023
Joa­kim Sund
joakim.sund@mirka.com
050 581 4566
www​.mir​ka​.com/​s​v​/​fi/
Mul­ti­tro­nic-JNT Jakobstad
Jakob­stad
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Kund­be­tjä­ning, IT-stöd för våra kun­der, för­sälj­ning och dag­lig butiks­ar­be­te. Även möj­lig­het till del­tids­ar­be­te (inhopp och lör­da­gar) och sommarjobb. 
23.11.2022
31.08.2023
Lin­da Strömbäck
linda.stromback@multitronic.com
067868445
Oy Hill­tip Ab
Pie­tarsaa­ri
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Du kan del­ta i oli­ka ske­den som ingår i mon­te­ring och test­ning av elkab­lage och styr­box­ar. Du del­ta i mon­te­ring av del­mon­tage till snö­plo­gar och spri­da­re där oli­ka typer av kom­po­nen­ter ingår, såsom metall‑, el‑, och hydraulikkomponenter. 
17.11.2022
31.05.2023
Tom Mäen­pää
tom.maenpaa@hilltip.com
+358503659415
www​.hill​tip​.com
Oy Kust­car Ab
Jakob­stad
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Bil­ser­vice / reparationer
02.01.2023
31.05.2023
Hen­rik Häyrynen
hhayrynen95@gmail.com
0447817087
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
På Nau­tor kan du göra din LiA på vår el-avdel­ning där vi job­bar med elin­stal­la­tio­ner, elin­stru­ment, för­mon­te­ring av el och test­ning av elsy­stem i våra segelbåtar.
05.12.2022
04.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
På Nau­tor kan du göra din LIA på vårt snic­ke­ri där vi job­bar med CNC-fräs­ning, till­verk­ning av möbler/trädetaljer och ytbe­hand­ling var vi job­bar med lac­ke­ring och bets­ning. Du kan ock­så job­ba med inred­nings­mon­te­ring i våra segel­bå­tar. Om ytbe­hand­ling eller mål­ning är din grej har vi ock­så en målar-avdel­ning där du kan söka LIA-plats.
23.01.2023
04.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
Reli­no­Pi­pe Oy Ab
Jakob­stad
Husteknik/Talotekniikka
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
02.01.2023
30.11.2023
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Jakob­stad
Husbyggnad/Talonrakennus
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
02.01.2023
31.12.2023
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Jakob­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
02.01.2023
31.12.2023
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Jakob­stad
Ren­gö­rings- och fastighetsbranschen/Puhtaus ja kiinteistöpalvelut
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
02.01.2023
31.12.2023
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Stif­tel­sen Aspe­grens trädgård
Jakob­stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Vi tar gär­na emot stu­de­ran­de både från bage­ri och restau­rangsidan (även ser­vi­tö­rer om det finns) Lunch ser­ve­ras mån­dag till fre­dag (ock­så lör­da­gar från 2023) och vi är ock­så beställningsrestaurang.
17.11.2022
31.12.2023
Cari­na Johansson
info@rosenlund.fi
+358401290700
www​.rosenlund​.fi
Stor­sta­ra gård / Fred­rik Hemgård
Peder­sö­re
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Lant­bruk med växt­od­ling och oli­ka djur. Kor, får och häs­tar samt en del smådjur.
17.11.2022
31.05.2023
Mari­ka
marika.hemgard@multi.fi
+358505622455