Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Dis­play­ing 1 — 30 of 52
Företag/YritysBransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoi­tus)Ort/PaikkakuntaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Jake Raken­nus Bygg Oy
Husbyggnad/Talonrakennus
Jakob­stad
Bygg­ar­be­te, bero­en­de på års­kurs och vil­ket arbe­te man behö­ver. Är det reno­ve­ring, gjut­nings­ar­be­te, sto­m­ar­be­te eller slut­ar­be­te så för­sö­ker vi hit­ta lös­ning­ar så man får job­ba inom det man behö­ver lära sig. Väl­kom­men att ta kontakt!
Dani­el Lönnqvist
daniel.lonnqvist@jakerakennus.fi
040 1561859
https://​www​.jaker​a​ken​nus​.fi/​s​v​/​f​r​a​m​s​i​da/
Stif­tel­sen Aspe­grens trädgård
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
Vi tar gär­na emot stu­de­ran­de både från bage­ri och restau­rangsidan (även ser­vi­tö­rer om det finns) Lunch ser­ve­ras mån­dag till fre­dag (ock­så lör­da­gar från 2023) och vi är ock­så beställningsrestaurang.
Cari­na Johansson
info@rosenlund.fi
+358401290700
www​.rosenlund​.fi
Ab Ferro­mek Oy
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kro­no­by
• CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Mer info om arbets­upp­gif­ter­na hit­tas på våra hem­si­da www​.ferro​mek​.fi/​k​a​r​r​iar Ifall något är oklar så ring eller kom in och häl­sa på :) 
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
0407216053
www​.ferro​mek​.fi
Löfs Ab Oy
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Lar­smo
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Löfs Ab Oy
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Lar­smo
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Dog­gis
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Vaa­sa
Hund­da­gis- koi­ra­pä­iväko­ti Trim-Trimmaamo
Pia Blomqvist
pia.flp@gmail.com
0406730418
Www​.kora​pa​iva​ko​ti​dog​gis​.fi
Mul­ti­tro­nic-JNT Jakobstad
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Kund­be­tjä­ning, IT-stöd för våra kun­der, för­sälj­ning och dag­lig butiks­ar­be­te. Även möj­lig­het till del­tids­ar­be­te (inhopp och lör­da­gar) och sommarjobb. 
Lin­da Strömbäck
linda.stromback@multitronic.com
067868445
Fir­ma Mår­ten Eklöv
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
68920 Fors­by
Djur­sköt­sel, trak­tor arbe­ten ‚maskin reparationer
Mår­ten
marten.eklov@multi.fi
+46505345932
Hund­kon­sul­ten
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Mun­sa­la
Djur­gård med bla ompla­ce­rings­hun­dar och häs­tar. Samt djur­trä­ning och privatkundsbesök. 
Tan­ja
hundkonsulten.fi@gmail.com
+358503492942
Reli­no­Pi­pe Oy Ab
Husteknik/Talotekniikka
Jakob­stad
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Jakob­stad
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Husbyggnad/Talonrakennus
Jakob­stad
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Reli­no­pi­pe Oy Ab
Ren­gö­rings- och fastighetsbranschen/Puhtaus ja kiinteistöpalvelut
Jakob­stad
Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
Joni Rin­ta­ni­e­mi
joni.rintaniemi@relino.fi
0505773814
www​.reli​no​.fi
Oy Westwood Ab
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Nykar­le­by
Till­ver­ka kom­po­nen­ter till trätrap­por inomhus
Glenn Sund­ström
glenn.sundstrom@westwood.fi
0505667818
westwood​.fi
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Ben­näs
Elar­be­ten på vår mon­te­rings­av­del­ning. Upp­gif­ter­na inne­fat­tar bl.a till­verk­ning av kopp­lings­lå­dor, manö­ver­pa­ne­ler, elcen­tra­ler, kab­lage o.s.v.
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-ato​ma​tion​.eu
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Ben­näs
Svets och bear­bet­nings­ar­be­ten på kom­po­nent­till­verk­ning­en Meka­nisk mon­te­ring på monteringsavdelningen
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ben­näs
Intern­lo­gistik på logistikavdelningen. 
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
Axet ab/oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Bennäs/Pedersöre
Lunch­re­stau­rang, Cate­ring, Beställ­nings­re­stau­rang, Cafe, Bage­ri, Konditori.. 
Frank
chef.frank.sundqvist@gmail.com
0500942244
www​.axet​.fi
Nord­lings Elin­stal­la­tion Ab 
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Vörå
Elin­stal­la­tio­ner
Mats Nord­ling
n.elinstallation@gmail.com
+358504626620
Ab Ferro­mek Oy
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kro­no­by
Vill du job­ba som CNC-ope­ra­tör? Till CNC-ope­ra­tö­rens arbets­upp­gif­ter hör • CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Vi erbju­der en triv­sam arbets­mil­jö och moder­na maski­ner och arbets­red­skap. Om du pra­tar svens­ka, fins­ka eller eng­els­ka så pas­sar du in i vårt gäng. Viss flex­i­bi­li­tet i arbets­ti­den möj­ligt enligt överenskommelse.
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
+358407216053
www​.ferro​mek​.fi
Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Korsholm/Vasa
Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe Kock ‑Lunch, a la carte
Patri­cia Nedergård 
info@berny.fi
0407768574
www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi
Kock Verk­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Peder­sö­re, Forsby
CNC-bear­bet­ning Svetsning 
Håkan Kock
office@kockverkstad.fi
050 3432626
https://​kock​verk​stad​.fi/
Anna dag­hem ab
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Jakob­stad
Föl­jer med i arbe­tet i barn­grupp. 1–3 år / 3–5 år
Son­ja Johansson
annadagis@gmail.com
0447600144 (dagis) / 0503552618 (Son­ja)
Bubb­lans­pon­nys­tall
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Jakob­stad
Häst­sköt­sel och kund­be­tjä­ning. Främst för barn och ung­do­mar med någon grad av funk­tions­ned­sätt­ning ( Främst psy­kisk, men även fysis­ka) inte rid­te­ra­pi! Soci­al­pe­da­go­gisk häst­verk­sam­het och greencare
Sus­sy Bro
bubblansponnystall@gmail.com
0400729562
Bubblansponnystall@fi Bubb­lans­pon­nys­tall facebook
T Eriks­son Bygg Ab 
Husbyggnad/Talonrakennus
Nykar­le­by
Bygg och målningsarbeten 
Tom­my Eriksson 
tebyggab@gmail.com
0503233950
Abc lii­ken­ne­myymälä
Livs­me­del och catering/Ravintola ja cate­ring, Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Pie­tarsaa­ri
Myyjän työ­tehtävät, Ravin­to­lan työ­tehtävät, keit­tiön työ­tehtävät, asiakaspalvelu
Erja
erja.konu@sok.fi
0207808451
Nykar­le­by stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Nykar­le­by
Storkök med 1300 mat­por­tio­ner för dag­hem och sko­la. Mel­lan­måls till­verk­ning för dag­hems­bar­nen. Pac­kas mat åt ca 600 samt ser­ve­ras på plats åt 750, Sal­lads­till­verk­ning, Varm mat med till­be­hör från för­mid­da­gar­na, Under lun­chen ser­ve­ring och disk­ning, efter­mid­dag städ­ning av kökets utrymmen
karin
karin.nygard@nykarleby.fi
0505651129
Oy Kust­car Ab
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Jakob­stad
Bil­ser­vice / reparationer
Hen­rik Häyrynen
info@kustcar.com
0447234731/0447817087
www​.kust​car​.com
Ab Vik­ströms Plåtslageri
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Sand­sund
Pro­duk­tions­ar­be­te. Till­verk­ning av plåt­pro­duk­ter i tunn­plåt. Plåt­lis­ter, tak­plåt, oli­ka one-off pro­duk­ter enligt kun­dens önskemål. 
Kaj Vik­ström
kaj@vikstroms.fi
0505580991
www​.vik​stroms​.fi
Ab Vik­ströms Plåtslageri
Husbyggnad/Talonrakennus
Sand­sund
Mon­te­rings­ar­be­te. Mon­te­ring av plåt­tak, takrän­nor, fasad­ar­be­ten i plåt o.s.v.
Ken­net Vikström
kennet@vikstroms.fi
0503368728
www​.vik​stroms​.fi

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?