Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Företag/YritysOrt/PaikkakuntaBransch/ToimialaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäStartdatum/AloituspvmSlutdatum/PäättymispvmKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Ab Vik­ströms Plåtsla­ge­ri Oy
Sand­sund
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Tunn­plåts­ar­be­ten i pro­duk­tion. Vi pro­du­ce­rar tak­plå­tar, plåt­lis­ter, skor­stens­be­kläd­na­der och myc­ket annat i tunn­plåt som behövs för byg­gen, indu­strin och pri­va­ta kun­der. Vi job­bar främst med 0,5–0,6mm tjock plåt, men ock­så tjoc­ka­re upp till 3mm. 
17.11.2022
30.06.2023
Kaj Vik­ström
kaj@vikstroms.fi
+358505580991
www​.vik​stroms​.fi
Stor­sta­ra gård / Fred­rik Hemgård
Peder­sö­re
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Lant­bruk med växt­od­ling och oli­ka djur. Kor, får och häs­tar samt en del smådjur.
17.11.2022
31.05.2023
Mari­ka
marika.hemgard@multi.fi
+358505622455
Stif­tel­sen Aspe­grens trädgård
Jakob­stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Vi tar gär­na emot stu­de­ran­de både från bage­ri och restau­rangsidan (även ser­vi­tö­rer om det finns) Lunch ser­ve­ras mån­dag till fre­dag (ock­så lör­da­gar från 2023) och vi är ock­så beställningsrestaurang.
17.11.2022
31.12.2023
Cari­na Johansson
info@rosenlund.fi
+358401290700
www​.rosenlund​.fi
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ben­näs
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Mon­te­ring av våra auto­ma­tions­ma­ski­ner. Arbe­tet inne­fat­tar el‑, pneu­ma­tik och meka­nisk montering
17.11.2022
31.05.2023
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0207009051
https://​ama​da​-auto​ma​tion​.eu/
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ben­näs
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Intern­lo­gistik på vår logisti­kav­del­ning. Lossning/Inleveranser, mate­ri­alplock­ning, utkör­ning av mate­ri­alpa­ket till mon­te­ring och svetsning. 
17.11.2022
31.05.2023
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0207009051
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
Ab Ferro­mek Oy
Kro­no­by
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
• CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Mer info om arbets­upp­gif­ter­na hit­tas på våra hem­si­da www​.ferro​mek​.fi/​k​a​r​r​iar Ifall något är oklar så ring eller kom in och häl­sa på :) 
17.11.2022
31.12.2023
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
0407216053
www​.ferro​mek​.fi
Oy Hill­tip Ab
Pie­tarsaa­ri
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Du kan del­ta i oli­ka ske­den som ingår i mon­te­ring och test­ning av elkab­lage och styr­box­ar. Du del­ta i mon­te­ring av del­mon­tage till snö­plo­gar och spri­da­re där oli­ka typer av kom­po­nen­ter ingår, såsom metall‑, el‑, och hydraulikkomponenter. 
17.11.2022
31.05.2023
Tom Mäen­pää
tom.maenpaa@hilltip.com
+358503659415
www​.hill​tip​.com
McDo­nald’s Pietarsaari 
Pie­tarsaa­ri
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Pikaru­o­ka­ra­vin­to­la. Ravin­to­lan siis­tey­den ylläpi­to, asi­a­kas­pal­velu sekä tuot­te­i­den val­mistus. Kaik­ki vii­kot vapaa­na. Ota roh­ke­asti yhteyttä
21.11.2022
31.05.2023
Min­na Lassila
minna.lindblom@fi.mcd.com
0407176998
Löfs Ab Oy
Lar­smo
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
21.11.2022
31.12.2023
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Löfs Ab Oy
Lar­smo
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metall­bran­schen. Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och mon­te­ring. Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
21.11.2022
31.12.2023
Dani­el Grankulla
daniel.grankulla@lofs.fi
0500869082
lofs​.fi
Dog­gis
Vaa­sa
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Hund­da­gis- koi­ra­pä­iväko­ti Trim-Trimmaamo
22.11.2022
31.12.2024
Pia Blomqvist
pia.flp@gmail.com
0406730418
Www​.kora​pa​iva​ko​ti​dog​gis​.fi
Mul­ti­tro­nic-JNT Jakobstad
Jakob­stad
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Kund­be­tjä­ning, IT-stöd för våra kun­der, för­sälj­ning och dag­lig butiks­ar­be­te. Även möj­lig­het till del­tids­ar­be­te (inhopp och lör­da­gar) och sommarjobb. 
23.11.2022
31.08.2023
Lin­da Strömbäck
linda.stromback@multitronic.com
067868445
Tyl­lis Oy Ab
Kar­le­by
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Mon­te­rings­ar­be­ten på tunga fordon
28.11.2022
30.06.2022
Niklas Tyl­li
niklas.tylli@tyllis.fi
050 403 2933
www​.tyl​lis​.fi
Tyl­lis Oy Ab
Kar­le­by
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Elar­be­ten på tunga fordon
28.11.2022
30.06.2022
Niklas Tyl­li
niklas.tylli@tyllis.fi
050 403 2933
www​.tyl​lis​.fi
Tyl­lis Oy Ab
Kar­le­by
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Bear­bet­ning, främst bockning
28.11.2022
30.06.2022
Niklas Tyl­li
niklas.tylli@tyllis.fi
050 403 2933
www​.tyl​lis​.fi
Ena Golv & Tak Ab
Jakob­stad
Husbyggnad/Talonrakennus, Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus), Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Till arbets­upp­gif­ter hör bland annat trä­golvs­mon­te­ring, trä­golvsslip­ning samt ytbe­hand­ling, bygg­nads­ar­be­ten, plåtsla­ge­ritjäns­ter både ute på fäl­tet och i vår verk­stad m.m.
30.11.2022
31.05.2023
Victor Björk
info@enagolvochtak.fi
0401520592
www​.ena​gol​voch​tak​.fi
Team Kai­ta­jär­vi ab
Kro­no­by
Husbyggnad/Talonrakennus
I vårt före­tag byg­ger vi hus från grun­den till nyc­kel i hand. Som­mar­tid utför vi även gårds­plans­pro­jekt (Ste­nan­lägg­ning­ar, gräs­mat­tor osv). Vi mon­te­rar även stock­stu­gor. Stu­de­ran­den har möj­lig­het till mångsidig praktikplats/läroavtal
30.11.2022
01.12.2023
Ron­ny Kai­ta­jär­vi /Pamela Kaitajärvi 
info@teamkaitajarvi.fi
0500665276/0503556814
www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi
K‑Supermarket Jep­pis
Jakob­stad
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Butik arbe­te
01.12.2022
31.05.2023
Aki Sal­mi­nen
aki.salminen@k‑supermarket.fi
0505814944
www.k‑supermarket.fi
Herr­mans Bike Component
Peder­sö­re
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
På vår ser­vice­av­del­ning pågår dag­li­gen oli­ka elar­be­ten. Fel­sök­ning, under­håll, nybygg­na­tion, osv. Omväx­lan­de arbets­upp­gif­ter och utma­ning­ar. Fle­ra av våra anställ­da har bör­jat sin arbetskar­riär hos oss just via LiA under sina yrkes­stu­di­er. I vår verk­stad han­te­rar vi i huvud­sak de formsprut­nings­verk­tyg som används i vår pro­duk­tion. Verk­ty­gens funk­tion är all­tid bero­en­de av en hög pre­ci­sion med gans­ka snä­va tole­ran­ser. En typisk dag i verk­sta­den kan inne­hål­la fräs­ning, svarv­ning, plans­lip­ning, mon­te­ring, meka­nik, gnist­ning, pole­ring, osv. Sam­ma gäl­ler här — fle­ra av våra anställ­da har fått bör­jan på sin arbetskar­riär hos oss via LiA under sina yrkesstudier.
01.12.2022
31.05.2023
Mats Wick­man
mats.wickman@herrmans.eu
+35401901177
www​.herr​mans​.eu
Luja­ta­lo OY
Kar­le­by
Husbyggnad/Talonrakennus
Hej. Om det finns stu­de­ran­den från Kar­le­by, Terjärv, Neder­ve­til, Kro­no­by, Lar­smo hål­let, och som behö­ver sk prak­tik­plat­ser, så ta gär­na kontakt. 
01.12.2022
31.01.2023
Heik­ki Uusitalo
heikki.uusitalo@luja.fi
0406868146
www​.luja​.fi
Anna dag­hem ab
Jakob­stad
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Hjäl­pa till med dagen i barn­grupp 3–5 åring­ar eller 1–3 åringar
05.12.2022
16.12.2022
Son­ja Johansson
annadagis@gmail.com
+358 50 3552618
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
På Nau­tor kan du göra din LiA på vår el-avdel­ning där vi job­bar med elin­stal­la­tio­ner, elin­stru­ment, för­mon­te­ring av el och test­ning av elsy­stem i våra segelbåtar.
05.12.2022
04.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
T Eriks­son Bygg AB
RAJÅ­KER­S­VÄ­GEN 16
Husbyggnad/Talonrakennus
Både nybygg­nad och renoveringsarbeten/målningsarbeten , stu­de­ran­de får del­ta i samt­li­ga moment. Vari­e­ran­de arbe­te var­je dag.
05.12.2022
31.05.2023
Tom­my Eriksson
tebyggab@gmail.com
+358503233950
Anna dag­hem Ab
Jakob­stad
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Arbe­te i barn­grupp 1–3 år eller 3–5 år.
05.12.2022
03.02.2023
Son­ja
annadagis@gmail.com
0503552618
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
På Nau­tor kan du göra din LiA på vår meka­nis­ka avdel­ning där vi job­bar med mon­te­ring av VVS, hyd­rau­lik, moto­rer och test­ning av des­sa i våra segelbåtar.
07.12.2022
02.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
Husbyggnad/Talonrakennus
På Nau­tor kan du göra din LiA på vår avdel­ning för inred­nings­mon­te­ring där du får del­ta i mon­te­ring­en av inred­ning i våra segelbåtar.
07.12.2022
02.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
Key­met Ab
Jakob­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Tunnplåt/bearbetning, mon­te­ring, packning
07.12.2022
20.01.2023
David Sun­de­lin
david.sundelin@keymet.fi
0443219875
www​.key​met​.fi
Oy Nau­tor Ab
Jakob­stad
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
På Nau­tor kan du göra din LiA anting­en på vår meka­nis­ka avdel­ning där vi job­bar med mon­te­ring av VVS, hyd­rau­lik, moto­rer och test­ning av des­sa i våra segel­bå­tar eller på vår logistik-avdel­ning, som inne­fat­tar vårt lager.
07.12.2022
02.06.2023
Piali­na Ainasoja
pialina.ainasoja@nautorswan.com
0444936391
www​.nau​tors​wan​.com
Hund­kon­sul­ten
Mun­sa­la
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Djur­gård med bla ompla­ce­rings­hun­dar och häs­tar. Samt djur­trä­ning och privatkundsbesök. 
01.01.2023
31.12.2023
Tan­ja
hundkonsulten.fi@gmail.com
+358503492942
Fir­ma Mår­ten Eklöv
68920 Fors­by
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Djur­sköt­sel, trak­tor arbe­ten ‚maskin reparationer
01.01.2023
31.12.2023
Mår­ten
marten.eklov@multi.fi
+46505345932

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?