Hoppa till innehåll

-

Läro­av­tal

Stu­de­ra på arbets­tid genom läro­av­tal — per­son­ligt och flexibelt!

Ett läroavtal är tidsbundet arbetsavtal på viss tid mellan dig och din arbetsgivare. Utbildningen baserar sig på ett individuellt studieprogram och utgår från att du ska lära dig så mycket som möjligt på din arbetsplats. Teoretisk kunskap får du i samband med de utbildningsdagar som ordnas vid Optima.

Läroavtalsutbildning leder till en examen, att man avlägger delar av en examen eller delar av examensdelar. Det finns många olika examina på olika nivåer att välja mellan.

Har du ett jobb, men kanske ingen examen inom ditt område är läroavtal ett ypperligt alternativ! Grundprincipen är att du inte ska behöva studera sådant som du redan kan. Fokus ligger på den kunskap och kompetens som du saknar.

Vad behövs för att inle­da läroavtalsutbildning?

  • En stu­de­ran­de och en arbets­gi­va­re som är vil­li­ga att ingå läroavtal.
  • Stu­de­ran­des ålder är minst 15 år. Övre ålders­gräns finns inte.
  • Stu­de­ran­de är i ett arbets­för­hål­lan­de och arbe­tar i snitt minst 25 h/v.
  • En ansva­rig hand­le­da­re som hand­le­der och utvär­de­rar utbild­ning­en på arbetsplatsen.
  • Arbets­upp­gif­ter­na på arbets­plat­sen bör vara såda­na att de ger möj­lig­het att nå utbildningsmålen.
  • Moti­va­tion, stu­di­e­in­tres­se och engagemang.
  • Läro­av­tals­ut­bild­ning kan du inle­da när som helst under året.


Arbets­gi­va­re och läroavtal

Först vill vi gratulera dig ifall du är en arbetsgivare som har en arbetstagare som vill ingå ett läroavtal. Det innebär att du kan behålla din arbetskraft samtidigt som personen är med och höjer kompetensen på arbetsplatsen.

Eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar för läroavtalet

  • Arbets­gi­va­ren beta­lar kol­lek­tivav­tal­sen­lig lön (inkl. bikost­na­der) för utfört arbete.
  • Utbild­nings­an­ord­na­ren beta­lar i vis­sa fall utbild­nings­er­sätt­ning åt arbets­gi­va­ren. Ersätt­ning­en avgörs från fall till fall.
  • Ifall den stu­de­ran­de är arbets­lös arbets­sö­kan­de då läro­av­ta­let inleds, kan arbets­gi­va­ren ansö­ka om löne­sub­ven­tion från TE-byrån. Den arbets­lö­ses egen arbets­krafts­råd­gi­va­re på TE-byrån ger ytter­li­ga­re infor­ma­tion om möj­lig­he­ten att få lönesubvention.

Alter­na­tiv till läroavtal

Du kan också avlägga en examen eller delexamen inom din bransch eller förbättra ditt kunnande på annat sätt än genom ett regelrätt läroavtal. Alternativen påminner om systemet med läroavtal men skiljer sig till viss del gällande finansiering och uppbyggnad. Den stora gemensamma nämnaren är att alla alternativ utgår från arbetslivet och ditt kunnande.

Kon­tak­ta oss

Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till teamledare och arbetslivskoordinatorer. De kan svara på dina frågor kring läroavtal och hjälpa dig hittar rätt lösning för just dig. Observera att de olika examina är indelade enligt team.