Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i arbe­te som teamledare

Utbild­ning­en som utveck­lar dina prak­tis­ka fär­dig­he­ter som arbetsledare/teamledare

För vem?

Du som har ett behov att bli tydligare i din ledarroll. Du arbetar med dagligt ledarskap i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. som närmaste chef för en arbetsgrupp, ett team, en avdelning, en serviceenhet eller motsvarande som ledare för din arbetsgrupp.

Din vardag handlar mycket om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coachning är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs.

Vi erbjuder 

Vi erbjuder dig en utbildning med inspirerande närstudiedagar med erfarna föreläsare som kan ge dig verktyg för att minimera känslan av stress och otillräcklighet.

Föreläsningarna bygger på konkreta exempel och diskussioner där du också erbjuds tillfälle att ta del av de andra deltagarnas erfarenheter och synpunkter.

Före utbildningen kartlägger du din kunskap i en s.k. personlig studieplan. Den kommer att hjälpa dig att se vad du redan behärskar och vad du behöver lära dig mera om. Denna examen kan avläggas smidigt på sidan av det dagliga arbetet

Utbildningen sträcker sig över 1,5 år och består av närstudier, distans- och handledningsuppgifter. Bedömningen görs genom att du påvisar ditt kunnande vid ett eller flera yrkesprov. Yrkesprov genomförs praktiskt i verkliga arbetssituationer.

Utbildningens uppbyggnad

Yrkesexamen för arbete som teamledare består av en obligatorisk och två valbara examensdelar.

Obligatorisk examensdel:

Arbete som teamledare, 70 Kp

 • Leda ett team och dess arbete
 • Hand­le­da och intro­du­ce­ra i arbetsuppgifter
 • Bedö­ma sin och tea­mets verksamhet

Valbara examensdelarna (två väljs):

Skötsel av kundrelationer, 40 Kp

 • Skö­ta inter­na och exter­na kundrelationer
 • Utveck­la kundrelationer


Verksamhetens lönsamhet, 40 Kp

 • Arbe­ta lönsamt
 • Ana­ly­se­ra och utveck­la verk­sam­he­tens lönsamhet

 
Personalarbete, 40 Kp

 • Stö­da chefsarbetet
 • Ana­ly­se­ra och utveck­la personalrutiner

 
Utvecklingsplan, 40Kp

 • Bedö­ma utvecklingsobjekt
 • Pla­ne­ra ett utvecklingsprojekt
 • Pre­sen­te­ra en projektplan

Resultat du kan förvänta dig

Via teamledarutbildningen får du konkreta verktyg för att utvecklas i ditt personliga ledarskap och lär dig få fram det bästa av dina medarbetare inom ditt ansvarsområde.

Andras åsikter

”Den här utbildningen är så bra, alla borde gå den om man är eller ska bli arbetsledare” 
Christian Vesterqvist, Kaiser Eur-Mark

”Alla har nytta av denna utbildning, man utvecklas så mycket som person”
– Sami Krohn, Ena Golv och Tak

Start

Nästa grupp startar i april 2023

Anmälningsförfarande

Du anmäler dig till Optima och Annakarin Kyheröinen. Hon ger mera information och du diskuterar innehållet mera i detalj så att vi försäkrar oss om att utbildningen är lämplig med tanke på dina/era behov.

Annakarin Kyheröinen
tfn 044-7215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi