Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Observera att du är berättigad till TE-byråns stöd under högst två års tid (ingår fyra veckor semester per år) och studierna anpassas enligt din egen plan.

Läs mer om de olika examina som genomförs vid Optima i Jakobstad. Länkarna tar dig vidare till TE-byråns informationssidor och ansökningsblankett.

Examensinriktad arbetskraftsutbildning

 • Arte­san (inte­ri­ör) /Ansökningsnr 679642
  grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin (har du intres­se och öga för färg och form, inred­ning och detal­jer – här lär du dig spack­la, måla, rita, tapet­se­ra m.m)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356,
  e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Baga­re-kon­di­tor /Ansökningsnr 679605
  grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (ett kre­a­tivt och fysiskt yrke där du lär dig all typ av bak­ning)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Hem­ser­vice/Ansökningsnr 695014
  grun­dex­a­men inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­ser­vicebran­schen (för dig som är flex­i­bel och intres­se­rad av att arbe­ta med män­ni­skor med oli­ka egen­ska­per och behov, såsom t.ex. åld­ring­ar, barn­fa­mil­jer och per­so­ner med funk­tions­va­ri­a­tio­ner)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
  ** Stu­di­estart pre­li­mi­närt 1.9.2021
 • Kock /Ansökningsnr 679903
  grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen, GR (en kre­a­tiv och ser­vice­in­rik­tad utbild­ning som pas­sar dig som har god mat och bra kund­be­tjä­ning i fokus)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Kos­me­to­log-Kos­me­tikråd­gi­va­re/Ansökningsnr 679621
  En kos­me­to­log utför ansikts­be­hand­ling­ar, fot- och hand­vård samt ger kun­der hand­led­ning om hud­vård och använd­ning av pro­duk­ter. En kos­me­tikråd­gi­va­re igen hand­le­der och ger råd om vård av hud och hår samt om använd­ning av produkter.
 • Mer­ko­nom/Ansökningsnr 698718
  Om du väl­jer att bli mer­ko­nom pas­sar du in på väl­digt många oli­ka arbets­plat­ser, egent­li­gen över­allt där man säl­jer och mark­nads­för något och på alla typer av kon­tor. Arbets­fäl­tet för mer­ko­no­mer är brett tack vare kun­nan­de inom såväl eko­no­mi, juri­dik som sam­hälls­kun­skap. Under stu­di­er­na job­bar vi ock­så myc­ket med infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann Käld, mobil 044 7215 231, e‑post ann.kald@optimaedu.fi
 • Mode­as­si­stent/Ansökningsnr 679624
  grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (du som är intres­se­rad av mode och este­tik — här lär du dig grun­der­na i mode, söm­nad, före­ta­gan­de och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Övrig arbetskraftsutbildning

 • Delex­a­men inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­ser­vicebran­schen/Ansökningsnummer 698695
  Att arbe­ta inom ren­gö­rings- och fas­tig­het­s­er­vicebran­schen pas­sar dej som gil­lar ord­ning och reda och är ser­vice­in­rik­tad. Efter de obli­ga­to­ris­ka exa­mens­de­lar­na, har du möj­lig­het att väl­ja mel­lan mat­lag­ning i hem eller han­te­ring av maski­ner inom bran­schen, utgå­en­de från ditt eget intres­se.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
  ** Stu­di­estart pre­li­mi­närt 16.8.2021

Såhär söker du

Ansökningstiden går ut den 30.5.2021 via TE-byrån och studiestart planeras till 9.8.2021. Via denna länk hittar du mer information och närmare anvisningar om ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning.

Finan­sie­ring och stu­di­e­so­ci­a­la förmåner

Har du frågor kring finansiering av studier och studiesociala förmåner, kontakta utbildningsrådgivningen via telefon 0295 025 510/utbildningsrådgivning.