Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Observera att du är berättigad till TE-byråns stöd under högst två års tid (ingår fyra veckor semester per år) och studierna anpassas enligt din egen plan.

Läs mer om de olika examina som genomförs vid Optima i Jakobstad. Länkarna tar dig vidare till TE-byråns informationssidor och ansökningsblankett.

Examensinriktad arbetskraftsutbildning

 • Baga­re-kon­di­tor /Ansökningsnr 679605
  grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (ett kre­a­tivt och fysiskt yrke där du lär dig all typ av bak­ning)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Barn­le­da­re /Ansök­nings­nr 679902 **
  grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och hand­led­ning (en barn­le­da­re arbe­tar främst med peda­go­gisk verk­sam­het, vård och omsorg inom små­barnspe­da­go­gi­ken och har där­med hand om bar­nets hel­hets­mäs­si­ga väl­be­fin­nan­de)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann Käld, mobil 044 7215 231, e‑post ann.kald@optimaedu.fi
 • Data­näts­in­stal­la­tör / Ansök­nings­nr 679623
  grun­dex­a­men i infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (du lär dig att instal­le­ra, upp­rätt­hål­la och repa­re­ra oli­ka nät- och data­sy­stem och att skräd­dar­sy dator­hård­va­ra för oli­ka ända­mål)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356, e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Djur­skö­ta­re / Ansök­nings­nr  679646
  grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (Du får lära dig de dag­li­ga ruti­ner­na med djur: att skö­ta och utfod­ra dem och att hål­la deras livsmil­jö i gott skick. Du lär dig ock­så vad före­ta­gan­de inne­bär och en del om att köra trak­tor, byg­ga och under­hål­la bygg­na­der, eftersom det ofta behövs i bran­schen.)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi
 • Hus­byg­ga­re /Ansökningsnr  681804
  grun­dex­a­men inom bygg­nads­bran­schen (du lär dig hus­byg­gets alla ske­den och får vara med om allt från mind­re byg­gen till ett egna­hems­byg­ge.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Adam Näse, mobil 044 7215 356, e‑post adam.nase@optimaedu.fi
 • Kock /Ansökningsnr 679903
  grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen, GR (en kre­a­tiv och ser­vice­in­rik­tad utbild­ning som pas­sar dig som har god mat och bra kund­be­tjä­ning i fokus)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Leda­re för ung­do­mar och gemen­ska­per / Ansök­nings­nr 679902 **
  grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och hand­led­ning (du får fär­dig­he­ter att inspi­re­ra till mångsidigt utö­van­de inom barn- och ung­doms­verk­sam­het, till en balan­se­rad och häl­so­sam livs­stil samt till utveck­lan­de av soci­a­la egen­ska­per)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann Käld, mobil 044 7215 231, e‑post ann.kald@optimaedu.fi
 • Mer­ko­nom / Ansök­nings­nr 698718
  grun­dex­a­men i affärs­verk­sam­het (som mer­ko­nom pas­sar du in på väl­digt många oli­ka arbets­plat­ser tack vare kun­nan­de inom såväl eko­no­mi, juri­dik som sam­hälls­kun­skap.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann Käld, mobil 044 7215 231, e‑post ann.kald@optimaedu.fi
 • Mode­as­si­stent/Ansökningsnr 679624
  grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (du som är intres­se­rad av mode och este­tik — här lär du dig grun­der­na i mode, söm­nad, före­ta­gan­de och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi
 • Rör­mon­tör / Ansök­nings­nr 681884
  grun­dex­a­men i hus­tek­nik (En rör­mon­tör job­bar med fas­tig­he­ter­nas hus­tek­nik, dvs vat­ten och avlopps­sy­stem, vär­me­sy­stem, ven­ti­la­tion och kyla. Under stu­di­er­na får du bland annat lära dig instal­le­ra oli­ka värme‑, vat­ten- och avlopps­sy­stem samt att svet­sa.
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi


  ** Sökan­de till Barn­le­da­re och Leda­re för ung­do­mar och gemen­ska­per kal­las till inträ­des- och lämp­lig­hets­prov som hålls i sam­band med inter­vju­er­na 29.9, 28.10 och 24.11.2021.

Din Fram­tid — Kart­lägg­ning vid Optima

Begär en utbildningsprövning via TE-byrån (5-10 dagar). Du som har behov av stöd med din karriärplan, kom på kartläggning av din situation och ditt kunnande vid Optima.  

Såhär söker du

Ansökningstiden går ut den 21.11.2021 via TE-byrån och studierna inleds kontinuerligt efter intervju och ev. språkprov. Intervjuer hålls på Optima: 29.9.2021 klo 13-16; 28.10.2021 klo 13-16; 24.11.2021 klo 13-16.

Via denna länk hittar du mer information och närmare anvisningar om ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning.

Finan­sie­ring och stu­di­e­so­ci­a­la förmåner

Har du frågor kring finansiering av studier och studiesociala förmåner, kontakta utbildningsrådgivningen via telefon 0295 025 510/utbildningsrådgivning.