Hoppa till innehåll

-

Arbets­krafts­ut­bild­ning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande service som ordnas i samarbete med TE-byrån. Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.

Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är i allmänhet att studerandena avlägger grundexamen eller en del av examen. I flera branscher ordnas dessutom kompletterande utbildning eller påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är avgiftsfri och under studietiden kan du få dagpenning och kostnadsersättning. Under utbildningstiden har du fyra veckor semester per år och studierna anpassas enligt din egen plan.

Läs mer om de olika examina som genomförs vid Optima i Jakobstad. Länkarna tar dig vidare till TE-byråns informationssidor och ansökningsblankett.

Examensinriktad arbetskraftsutbildning

 • Baga­re-kon­di­tor /Ansökningsnr 679605
  grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (ett kre­a­tivt och fysiskt yrke där du lär dig all typ av bak­ning)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi. Sista ansök­nings­dag är 27.2.2022.
 • Djur­skö­ta­re / Ansök­nings­nr  679646
  grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (Du får lära dig de dag­li­ga ruti­ner­na med djur: att skö­ta och utfod­ra dem och att hål­la deras livsmil­jö i gott skick. Du lär dig ock­så vad före­ta­gan­de inne­bär och en del om att köra trak­tor, byg­ga och under­hål­la bygg­na­der, eftersom det ofta behövs i bran­schen.)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Maria Sirén, mobil 044 7215 339, e‑post maria.siren@optimaedu.fi . Sista ansök­nings­dag är 27.2.2022.
 • Kock /Ansökningsnr 679903
  grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen, GR (en kre­a­tiv och ser­vice­in­rik­tad utbild­ning som pas­sar dig som har god mat och bra kund­be­tjä­ning i fokus)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi. Sista ansök­nings­dag är 27.2.2022.
 • Mode­as­si­stent/Ansökningsnr 679624
  grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (du som är intres­se­rad av mode och este­tik — här lär du dig grun­der­na i mode, söm­nad, före­ta­gan­de och digi­tal kom­mu­ni­ka­tion)
  Frå­gor besva­ras av: Team­le­da­re Ann-Lou­i­se Streng­ell, mobil 044 7215 279, e‑post ann-louise.strengell@optimaedu.fi. Sista ansök­nings­dag är 27.2.2022.

Då du gjort ansökan via TE-byråns hemsida blir du kallad till en intervju. Följande intervjuer hålls: 1.2.2022, 8.3.2022.

Din Fram­tid — Kart­lägg­ning vid Optima

Begär en utbildningsprövning via TE-byrån (5-10 dagar). Du som har behov av stöd med din karriärplan, kom på kartläggning av din situation och ditt kunnande vid Optima.  

Såhär söker du

Ansökan görs via TE-byråns webbsida och studierna inleds kontinuerligt efter intervju och ev. språkprov.

Via denna länk hittar du mer information och närmare anvisningar om ansökning och antagning till arbetskraftsutbildning.

Finan­sie­ring och stu­di­e­so­ci­a­la förmåner

Har du frågor kring finansiering av studier och studiesociala förmåner, kontakta utbildningsrådgivningen via telefon 0295 025 510/utbildningsrådgivning.