Hoppa till innehåll

-

Hur går en läro­av­tals­ut­bild­ning till i praktiken?

Före läroavtalet kan börja behöver du en arbetsplats och ett arbetsavtal som är i kraft under läroavtalstiden. Arbetsplatsen kan vara ditt nuvarande arbete eller en ny arbetsplats. Platsen söker du själv.

I en läroavtalsutbildning sker inlärningen till största del på arbetsplatsen genom att den studerande arbetar med arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i utbildningen. I populära utbildningar som avläggs via läroavtal ingår oftast närundervisning vid Optima. Därtill innehåller studierna självständiga studier, handledning samt planering och genomförande av yrkesprov. Studiernas innehåll skräddarsys enligt den studerandes tidigare erfarenhet och behov av kunnande. Den studerande, arbetsgivaren och lärare deltar i studieplaneringen.

Utbildningstiden kan vara från några månader upp till tre år, beroende på ditt tidigare kunnande och på
omfattningen av den examen/de examensdelar som du avlägger. På arbetsplatsen har den studerande en utnämnd handledare som stöder och handleder.

Kunnandet bedöms i yrkesprov, så att den studerande utför arbetsuppgifter som motsvarar det kunnande som krävs i enlighet med examensgrunderna för utbildningen. Yrkesprovet bedöms av två sakkunniga, en representant från arbetsplatsen/arbetslivet och en från Optima. När alla kompetenser i alla examensdelar är godkända i yrkesproven får du examensbetyg/delexamensbetyg för de examensdelar som du har avlagt.

Hur börjar jag?

 • Har du en arbets­plats, bör­ja med att kol­la om din arbets­gi­va­re stäl­ler sig posi­tiv till ett läroavtal.
 • Ta kon­takt med någon av Opti­mas arbets­livsko­or­di­na­to­rer, så pla­ne­rar vi din utbild­ning tillsammans.
 • Har du ing­en arbets­plats kan du kon­tak­ta Opti­mas arbets­livsko­or­di­na­to­rer för att på ett all­mänt plan dis­ku­te­ra möj­lig­he­ter­na med ett läro­av­tal. Vi kan ge råd och tips, men för­med­lar inga arbetsplatser.
 • Är du arbets­lös arbets­sö­kan­de eller hotas av arbets­lös­het och vill stu­de­ra på läro­av­tal, rekom­men­de­ras att du dis­ku­te­rar möj­lig­he­ten till anställ­ning med löne­sub­ven­tion med din hand­läg­ga­re vid Te-byrån.

Läroavtalets arbetsfördelning

För att läroavtalet skall vara framgångsrikt behöver alla parter göra sin del. Nedan finns en arbetsfördelning för att klargöra vad som förväntas av var och en av de fyra parterna.

ARBETSGIVARE
 • har ett arbets­av­tal med den stu­de­ran­de och erbju­der minst 25 h arbe­te per vecka
 • beta­lar kol­lek­tivav­tal­sen­lig lön
 • erbju­der stu­de­ran­de arbets­upp­gif­ter som mot­sva­rar kun­nan­det i examensgrunderna
 • del­tar i pla­ne­ring­en av stu­de­ran­des per­son­li­ga utveck­lings­plan för kun­nan­de (PUK)
 • utser en arbets­plats­hand­le­da­re som har kom­pe­tens och tid att hand­le­da den stu­de­ran­de och inklu­de­rar arbets­ge­men­ska­pen i processen
 • sva­rar på de natio­nel­la enkä­ter­na (ARVO) för utveck­ling av and­ra sta­di­ets utbildningar
LÄROAVTALSSTUDERANDE
 • inhäm­tar kun­nan­de genom att arbe­ta med arbets-upp­gif­ter som mot­sva­rar utbildningen
 • får hand­led­ning och feed­back på arbets­plat­sen och av läraren
 • pla­ne­rar dina stu­di­er och genom­för yrkesprov
 • del­tar i när­stu­di­er och avläg­ger GEM-kur­ser enligt din per­son­li­ga utveck­lings­plan för kun­nan­de (PUK)
 • hål­ler regel­bun­den kon­takt med din per­son­li­ga hand­le­da­re vid Optima
 • med­de­lar om för­änd­ring­ar i din livs­si­tu­a­tion som påver­kar stu­di­er­na; t.ex. byte av arbe­te eller läng­re ledigheter
 • sva­rar på natio­nel­la start- och slu­ten­kä­ten (ARVO) för utveck­ling av and­ra sta­di­ets utbildningar
 • tar ansvar och avsät­ter tid för din egen utbildning
ARBETSPLATSHANDLEDARE
 • hand­le­der den studerande
 • bekan­tar sig med examensgrunderna
 • del­tar i pla­ne­ring­en av stu­de­ran­des per­son­li­ga utveck­lings­plan för kun­nan­de (PUK)
 • ger respons på den stu­de­ran­des utveckling
 • bedö­mer till­sam­mans med lära­ren det kun-nan­de som stu­de­ran­de påvisar
 • utveck­lar sin egen hand­led­nings­kom­pe­tens, t. ex. genom att del­ta i arbetsplatshandledar-utbildning
 • sva­rar på den natio­nel­la enkä­ten (ARVO) för utveck­ling av and­ra sta­di­ets utbildningar 

Bedömningen av yrkesproven kan vid behov göras också av en annan person än arbetsplatshandledaren.

OPTIMA
 • kart­läg­ger stu­de­ran­des kompetensbehov
 • gör upp den stu­de­ran­des per­son­li­ga utveck­lings­plan för kun­nan­de (PUK) och kar­riär­plan till­sam­mans med den stu­de­ran­de, arbets­plats­hand­le­da­ren och arbets-givaren
 • hand­le­der den studerande
 • bedö­mer till­sam­mans med arbets­plats­hand­le­da­ren det kun­nan­de som stu­de­ran­de påvisar
 • stö­der och hand­le­der arbets­plats­hand­le­da­ren, genom att ge arbetsplatshandledarutbildning
 • admi­ni­stre­rar läro­av­ta­len; doku­men­te­rar, upp­rätt­hål­ler stu­di­e­re­gis­ter, utbe­ta­lar ev. stu­di­e­so­ci­a­la för­må­ner och utbildningsersättningar
 • tar del av ARVO feed­bac­ken för att utveck­la vårt arbete

Kostar det att studera på läroavtal?

För en grundexamen via läroavtal uppbärs ingen deltagaravgift. Däremot kan det för en yrkesexamen och specialyrkesexamen uppbäras en avgift, det framkommer på de respektive utbildningarnas infomaterial.

Studiesociala förmåner och utbildningsersättning

Optima kan betala en utbildningsersättning till arbetsgivaren ifall arbetsgivaren och Optima uppskattar att utbildningen förorsakar kostnader.
Arbetsgivare som anställer en arbetslös på läroavtal kan ansöka om lönesubventionering vid TE-byrån. När en studerande deltar i närstudiedagar vid Optima kan hen söka om studiesociala förmåner ifall deltagandet orsakar ett inkomstbortfall. Mer info finns på: studieinfo.fi

Kontakta Optimas arbetslivskoordinatorer
så hjälper vi dig!