Hoppa till innehåll

-

Som­mar­läro­av­tal

Visst vet du att du kan få studieprestationer och snabba på dina studier under sommaren? Har du ett sommarjobb inom din egen bransch, dvs. som hör till det yrke du utbildar dig till? Eller har du ett sommarjobb inom en helt annan bransch, men som motsvarar en examensdel inom en annan examen? I så fall kan du ingå läroavtal med arbetsplatsen.

Du får:

  • lön enligt kollektivavtal
  • hand­led­ning på arbets­plat­sen under hela läroavtalsperioden
  • en tyd­lig plan för hur utbild­ning­en på arbets­plat­sen genomförs
  • stu­die­pre­sta­tio­ner även under som­ma­ren och kan nå exa­men snabbare
  • en möj­lig­het att göra intryck, vil­ket kan ge dig ett fram­ti­da jobb

Vad krävs?

  • Arbets­plat­sen och arbets­in­ne­hål­let mot­sva­rar den exa­mens­del eller del av exa­mens­del, som kan ingå i studierna.
  • Till­räck­ligt med pro­duk­tions- och ser­vice­verk­sam­het på arbets­plat­sen, nöd­vän­di­ga arbets­red­skap samt att per­so­na­len har till­räck­lig yrkes­skick­lig­het, utbild­ning och arbetserfarenhet
  • Arbets­gi­va­ren bör erbju­da dig minst 25 h arbets­tid per vecka
  • Ett läro­av­tal mel­lan arbets­gi­va­ren, dig själv och utbildningsanordnaren.

Diskutera sommarläroavtal med arbetsgivaren och din personliga handledare. Din personliga handledare hjälper dig och ger information om hur du kan gå framåt i dina studier även under sommaren. Optima sköter pappersarbetet.