Hoppa till innehåll

-

Skol­re­se­stöd och studiestöd

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

NYTT sätt att ansöka om skolresestöd tas i bruk fr.o.m. sommaren 2023. Du kan ansöka om skolresestöd från FPA om du är läropliktig studerande med en skolväg på minst 7 kilometer, eller icke läropliktig studerande med en skolväg på minst 10 kilometer.

Skolresestöd söks direkt från FPA i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa)

Ansökningsprocess:

 • för att log­ga in i MittFPA och ansö­ka om stöd behö­ver du egna nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat, kom ihåg att i god tid se till att du har till­gång till koder eller ett certifikat
 • när du gör ansö­kan i MittFPA kan stö­det bevil­jas snabbare
 • i stäl­let för köpin­tyg införs nu en elektro­nisk köprätt som kan ges den stu­de­ran­de genast när hen har ansökt om stöd (inga bus­skort används från hös­ten 2023)
 • från och med 18.7 är det möj­ligt att gå till bil­jett­för­säl­ja­rens nät­bu­tik och köpa en rese­bil­jett som gäl­ler från 1.8
 • i Jakob­stads­re­gi­o­nen används Mat­ka­hu­oltos app ”Resor och bil­jet­ter”. Appens QR-kod används som betal­ning i bus­sen. Buss­bil­jet­ter kan köpas via appen från och med 18.7.2023. Mer info finns här. För appli­ka­tio­nen finns det en svensk­språ­kig gui­de .
 • FPA ansva­rar för frå­gor som gäl­ler skol­re­se­stöd, men inte för bil­jett­för­säl­jar­nas utbud av biljettprodukter
 • kalen­der och arbets­ord­ning behövs för uträk­ning av res­da­gar se Läså­rets arbetsdagar
 • Mer infor­ma­tion om skol­re­se­stö­det finns på adres­sen www​.fpa​.fi/​s​k​o​l​r​e​s​e​s​tod eller FPA:s tele­fon­num­mer 020 692 229.

Hälsning från bussbolagen och Optima:

Det är viktigt att studerande tar ansvar för att ha ikraftvarande biljett. Om studerande inte har ikraftvarande biljett, betalar studerande biljettpriset själv (inte bussbolaget eller Optima).

Har du studiefinansiering via TE-byrån och har frågor gällande skolresestöd, kontakta FPA.


Om dina förhållanden förändras under läsåret är du skyldig att meddela detta till FPA via MittFPA

Exempel på förändringar:

 • Du inle­der inlär­ning på arbets­plat­sen (Obs! Med­de­la all­tid före du far på LiA)
 • Du byter läroanstalt
 • Du flyt­tar
 • Du byter färdsätt
 • Stu­di­er­na avbryts
 • Du över­går till stu­di­er via läroavtal
 • Du utex­a­mi­ne­ras mitt under ett läsår

På FPA:s hemsida hittas mera information angående skolresestöd och förändringar i skolresestödet.


Ansökan om studiestöd

Studerande kan få stöd från Folkpensionanstaltens (FPA) för studier efter grundskolan. Studiestöd beviljas för heltidsstudier vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola. Stödbeloppet varierar beroende på läroanstalt, ålder och boendeform. Dina egna inkomster, och i vissa fall dina föräldrars inkomster, inverkar också på stödet. Du kan ansöka om studiestöd när du fyllt 17 år. Så här ansöker du om studiestöd - kela.

Läs mera om stöden på FPA:s webbsida.


Studierabatt på resor med VR

Information om VR:s studierabatter hittar du här.

I Optimas studieguide finns information om hur du kan bli medlem i Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) mot en liten avgift. Som medlem kan du ta i bruk Frank Appen och skaffa ett digitalt och/eller fysiskt studiekort. Observera om du har resor på kommande att FSS har en viss behandlingstid. Du kan ansöka om medlemskap här: https://skolungdom.fi/medlemskap/