Hoppa till innehåll

-

Skol­re­se­stöd och studiestöd

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

Skolresestöd söks direkt från FPA i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). Mer information om skolresestödet finns på adressen www.fpa.fi/skolresestod eller FPA:s telefonnummer 020 692 229.

Du kan ansöka om skolresestöd från FPA om du är läropliktig studerande med en skolväg på minst 7 kilometer, eller icke läropliktig studerande med en skolväg på minst 10 kilometer. OBS! Studerar du på läroavtal, har du ej rätt till skolresestöd under perioden med läroavtal.

Ansökningsprocess:

 • för att log­ga in i MittFPA och ansö­ka om stöd behö­ver du egna nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat, kom ihåg att i god tid se till att du har till­gång till koder eller ett certifikat
 • när du gör ansö­kan i MittFPA fun­ge­rar den elektro­nis­ka köprät­ten omgå­en­de. Om du där­e­mot fyl­ler i en pap­per­san­sö­kan och sän­der in, får du rätt att köpa bil­jet­ter först när din ansö­kan har behand­lats av FPA. 
 • i Jakob­stads­re­gi­o­nen används Mat­ka­hu­oltos app ”Resor och bil­jet­ter”. Appens QR-kod används som betal­ning i bus­sen. Mer info finns här. För appli­ka­tio­nen finns det en svensk­språ­kig gui­de .
 • FPA ansva­rar för frå­gor som gäl­ler skol­re­se­stöd, men inte för bil­jett­för­säl­jar­nas utbud av biljettprodukter
 • kalen­der och arbets­ord­ning behövs för uträk­ning av antal skoldagar/månad. Se Läså­rets arbetsdagar

Hälsning från bussbolagen och Optima:

Det är viktigt att studerande tar ansvar för att ha ikraftvarande biljett. Om studerande inte har ikraftvarande biljett, betalar studerande biljettpriset själv (inte bussbolaget eller Optima).

Har du studiefinansiering via TE-byrån och har frågor gällande skolresestöd, kontakta FPA.


Om dina förhållanden förändras under läsåret är du skyldig att meddela detta till FPA via MittFPA

Exempel på förändringar:

 • Du inle­der inlär­ning på arbets­plat­sen (Obs! Med­de­la all­tid före du far på LiA)
 • Du byter läroanstalt
 • Du flyt­tar
 • Du byter färdsätt
 • Stu­di­er­na avbryts
 • Du över­går till stu­di­er via läro­av­tal
 • Du utex­a­mi­ne­ras mitt under ett läsår

På FPA:s hemsida hittas mera information angående förändringar i skolresestödet.


Ansökan om studiestöd

Studerande kan få stöd från Folkpensionanstaltens (FPA) för studier efter grundskolan. Studiestöd beviljas för heltidsstudier vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola. Stödbeloppet varierar beroende på läroanstalt, ålder och boendeform. Dina egna inkomster, och i vissa fall dina föräldrars inkomster, inverkar också på stödet. Du kan ansöka om studiestöd när du fyllt 17 år. Så här ansöker du om studiestöd - FPA.

Läs mera om stöd för dina studier på FPA:s webbsida.


Studierabatt på resor med VR

Information om VR:s studierabatter hittar du här.

I Optimas studieguide finns information om hur du kan bli medlem i Finlands svenska skolungdomsförbund (FSS) mot en liten avgift. Som medlem kan du ta i bruk Frank Appen och skaffa ett digitalt och/eller fysiskt studiekort. Observera om du har resor på kommande att FSS har en viss behandlingstid. Du kan ansöka om medlemskap här: https://skolungdom.fi/medlemskap/