Hoppa till innehåll

-

Opti­mas arbetsmiljö

Vid Optima följer vi arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Arbets­mil­jö­po­li­cy

Arbetsmiljöpolicyn innefattar ett åtagande att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och ger ett ramverk för att sätta arbetsmiljömål. Optima erbjuder en arbets- och studiemiljö med goda förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet.

GOD FYSISK OCH PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Vi job­bar aktivt med att före­byg­ga ska­dor och arbets­re­la­te­rad ohäl­sa. En god fysisk och psy­ko­so­ci­al arbets- och stu­di­e­mil­jö är en för­ut­sätt­ning för att alla ska kän­na triv­sel och arbets­gläd­je och där­med kun­na nå goda resul­tat i arbe­te och stu­di­er. Arbets- och stu­di­e­för­hål­lan­den ska i möj­li­gas­te mån anpas­sas till med­ar­be­tar­nas och stu­de­ran­de­nas oli­ka fysis­ka och psy­kis­ka för­ut­sätt­ning­ar så att alla ska kun­na del­ta på lika vill­kor.

Vi vill ska­pa en god säker­hetskul­tur, vil­ket inne­bär att vi beak­tar arbe­tar­skydds­frå­gor i allt ledar­skap, i under­vis­ning och i övrig verk­sam­het inom sam­kom­mu­nen. Säker­hetskul­tu­ren ska vara tidsen­lig och fun­ge­ra i prak­ti­ken och ha som mål att atti­ty­der och verk­sam­het foku­se­rar på noll antal olycksfall.

NOLL TOLERANS MOT TRAKASSERIER

En god arbets- och stu­di­e­mil­jö inbe­gri­per att ing­en anställd eller stu­de­ran­de oav­sett kön, sex­u­ell lägg­ning, etnisk bak­grund eller funk­tions­hin­der skall utsät­tas för dis­kri­mi­ne­ring. Ing­en anställd skall hel­ler behö­va utsät­tas för krän­kan­de sär­be­hand­ling eller tra­kas­se­ri­er på sin arbets- eller stu­die­plats. Var­je arbets­ta­ga­re och stu­de­ran­de ska kun­na anmä­la dis­kri­mi­ne­ring, krän­kan­de sär­be­hand­ling och tra­kas­se­ri­er och få det­ta utrett och åtgärdat.

SYSTEMATIK OCH KONTINUITET I DAGLIGA ARBETET

Arbets- och stu­di­e­mil­jö­ar­be­tet ska vara inte­gre­rat i verk­sam­he­ten och vara en natur­lig del av det dag­li­ga arbe­tet på samt­li­ga enhe­ter. Vårt säker­hets- och häl­so­ar­be­te genom­förs sys­te­ma­tiskt och pro­ak­tivt för att eli­mi­ne­ra faror och mini­me­ra arbets­mil­jö­ris­ker:
- Vi iden­ti­fi­e­rar och bedö­mer faror, osun­da arbets­för­hål­lan­den och ris­ker, upp­rät­tar åtgärds­pla­ner och föl­jer upp effek­ter­na. Allt i pro­gram­met i PRO24.
- Vi doku­men­te­rar utveck­lingsidéer, avvi­kel­ser, olycks­fall, nära ögat-hän­del­ser, säker­hets­ob­ser­va­tio­ner och and­ra obser­va­tio­ner i PRO24 och vid­tar nöd­vän­di­ga kor­ri­ge­ran­de och före­byg­gan­de åtgär­der för att kon­ti­nu­er­ligt för­bätt­ra säker­he­ten och trygg­he­ten.
- Vi mini­me­rar använd­ning­en av eller und­vi­ker far­li­ga mate­ri­al och kemi­ka­li­er. Ett kemi­ka­li­e­re­gis­ter upp­rätt­hålls i PRO24.
- Vi har ett väl­må­en­de­team som arbe­tar för att utveck­la med­ar­be­tar­nas hälso­med­ve­ten­het och arbets­för­må­ga. Ett vik­tigt verk­tyg i arbets­mil­jö­ar­be­tet är de per­so­nal­un­der­sök­ning­ar som görs vartan­nat år.
- Vi arbe­tar med att stän­digt öka med­ve­ten­he­ten, fär­dig­he­ter­na och kun­ska­per­na i frå­ga om häl­sa och arbetsmiljö.

ANSVAR

Arbets­gi­va­ren har huvud­an­sva­ret för arbets­mil­jön, men arbets­mil­jö­ar­be­tet skall ske i sam­ver­kan med med­ar­be­tar­na enligt Lagen om sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­na­la arbets­gi­va­re och arbets­ta­ga­re (449/2007). Arbets­ta­gar­na före­träds av arbe­tar­skydds­full­mäk­ti­ge, men alla är skyl­di­ga att aktivt del­ta i det sys­te­ma­tis­ka arbets­mil­jö­ar­be­tet genom att upp­märk­sam­ma ris­ker och bris­ter samt ta ansvar för sitt eget skydd och väl­be­fin­nan­de på arbetsplatsen.

LAGAR OCH KRAV

Lagar och regi­on­för­valt­nings­ver­kets före­skrif­ter och all­män­na råd anger lägs­ta god­tag­ba­ra stan­dard. Opti­ma efter­strä­var hög­re stan­dard än mini­mikra­ven för god arbetsmiljö.

ARBET​​​SMILJÖMÅL MED ÅTGÄRDER​

Utgå­en­de från SWOT, risk­be­döm­ning­ar­na, obser­va­tio­ner i form av olyc­kor, nära ögat-fall och säker­hets­ob­ser­va­tio­ner samt arbets­mil­jö­po­li­cy utar­be­tas arbets­mil­jö­mål med åtgär­der som doku­men­te­ras och följs upp i PRO24.