Hoppa till innehåll

-

Opti­ma och miljön

Optima arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001.

Mil­jö­po­li­cy

Miljöpolicyn berättar om våra avsikter och ställningstaganden i miljöfrågor. Alla delar vid Optima, drivs och utvecklas med hänsyn till de förutsättningar som ett hållbart samhälle kräver. Detta innebär att all verksamhet ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi och ekonomi. Det gör vi för att nuvarande och kommande generationer ska leva i en hälsosam och god miljö.

SYSTEMATIK OCH KONTINUITET I DAGLIGA ARBETET

Vi fost­rar våra stu­de­ran­de till mil­jötän­kan­de, håll­bar utveck­ling samt pro­duk­tion med mil­jö­hän­syn.
Vi utbil­dar per­so­nal och stu­de­ran­de för bätt­re avfalls­han­te­ring.
Vi mins­kar använd­ning­en av far­li­ga kemi­ka­li­er och använ­der mil­jö­märk­ta pro­duk­ter då det är möj­ligt.
Vi opti­me­rar vår använd­ning av ener­gire­sur­ser.
Vi stäl­ler mil­jökrav på våra ent­re­pre­nö­rer och leve­ran­tö­rer.
Vi arbe­tar med att stän­digt för­bätt­ra vår mil­jöpre­stan­da genom upp­följ­ning av våra aktu­el­la och mät­ba­ra mil­jö­mål.
Vi upp­fyl­ler lagar och and­ra krav och vill vara ett före­dö­me i mil­jö­ar­be­tet.
Vi kom­mu­ni­ce­rar ut vårt mil­jö­ar­be­te för att påvi­sa bety­del­sen och nyt­tan av våra insatser.

ANSVAR

Arbets­gi­va­ren har huvud­an­sva­ret för mil­jöfrå­gor, men mil­jö­ar­be­tet skall ske i sam­ver­kan med med­ar­be­tar­na. Alla är skyl­di­ga att aktivt del­ta i det sys­te­ma­tis­ka mil­jö­ar­be­tet genom att upp­märk­sam­ma utveck­lings­möj­lig­he­ter, ris­ker och bris­ter samt ta ansvar för att före­byg­ga direk­ta och indi­rek­ta mil­jöska­dor. Allt doku­men­te­ras i PRO24.

MILJÖASPEKTER

Mil­jöut­red­ning­en iden­ti­fi­e­rar mil­jö­a­spek­ter, dvs. saker som har en bety­dan­de mil­jöpå­ver­kan i vår verk­sam­het. Utred­ning­en ger en tyd­lig bild av dags­lä­get i orga­ni­sa­tio­nen. Utgå­en­de från mil­jö­po­li­cy och kon­sta­te­ra­de mil­jö­a­spek­ter utar­be­tas mil­jö­mål med åtgär­der.
MIL­JÖ­A­SPEKT 1: MIL­JÖ­FOST­RAN FÖR STU­DE­RAN­DE
MIL­JÖ­A­SPEKT 2: UPP­HAND­LING­AR
MIL­JÖ­A­SPEKT 3: GÖD­SEL­HAN­TE­RING
MIL­JÖ­A­SPEKT 4: ANVÄND­NING­EN AV VÄXT­SKYDD, DVS. BEKÄMP­NINGS­ME­DEL
MIL­JÖ­A­SPEKT 5: UPP­VÄRM­NING AV FAS­TIG­HE­TER­NA OCH ELFÖR­BRUK­NING
MIL­JÖ­A­SPEKT 6: AVFALLS­HAN­TE­RING
MIL­JÖ­A­SPEKT 7: KEMI­KA­LI­ER
MIL­JÖ­A­SPEKT 8: FOR­DON OCH MASKINER

Nedan hit­tar ni en spel­lis­ta med 10 kor­ta fil­mer om Opti­mas miljöarbete:

Spel­lis­ta med fil­mer om Opti­mas miljöarbete

Filmerna har finansierats med stöd från Utbildningsstyrelsen inom ramen för projektet VASKI som är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång.