Hoppa till innehåll

-

Kva­li­tet (vision-mål), mil­jö och arbetsmiljö

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Vi jobbar även enligt miljöstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

I all målinriktad, kvalitetssäkrad och fungerande verksamhet, är ledstjärnan PDCA (Plan-Do-Check-Act), som är en väletablerad metod för att driva och strukturera förbättringsarbete.

Plan = pla­ne­ra: Stäl­la upp mål för de för­änd­ring­ar som ska genom­fö­ras och bestäm­ma metod för själ­va genom­fö­ran­det.
Do = genom­fö­ra: Imple­men­te­ra de för­änd­ring­ar som föreslås i före­gå­en­de ske­de och inför mät­ning­ar.
Check = kon­trol­le­ra: Utvär­de­ra mät­ning­ar­na och imple­men­te­rings­ar­be­tet och ana­ly­se­ra resul­ta­tet.
Act = age­ra: Beslu­ta om nya för­änd­ring­ar, som sedan över­går i plan-fasen.

PDCA tilläm­pas inte enbart på orga­ni­sa­tions­ni­vå vid Opti­ma utan såväl per­so­nal som stu­de­ran­de upp­ma­nas tilläm­pa prax­i­sen i sin egen utveck­ling. Många gång­er görs det omed­ve­tet i det dag­li­ga arbe­tet, man pla­ne­rar, gör, fun­de­rar hur det gick och rät­tar till vis­sa saker. På sätt och vis kan man säga att var­je med­ar­be­ta­re är sitt eget arbe­tes och var­je stu­de­ran­de sin egen inlär­nings kva­li­tets­chef.

Opti­ma möj­lig­gör inlär­ning genom att erbju­da utbild­ning med god kva­li­tet. Våra stu­de­ran­de är våra kun­der, och deras kun­nan­de det mer­vär­de som vår utbild­nings­verk­sam­het ger den stu­de­ran­de. Den stu­de­ran­de har själv en avgö­ran­de roll i att han/hon lär sig, ing­en inlär­ning sker utan egen akti­vi­tet.

En verk­sam­het med god kva­li­tet, ger goda resultat.

Mera uppgifter fås av kvalitetskoordinator Staffan Sunabacka, tfn +358 44 721 5279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är BV_Certification_ISO9001_webb.jpg

Upp­drag

Optimas uppdrag utgående från rådande lagstiftning är att:

- för­bätt­ra regi­o­nens yrkes­kom­pe­tens, sva­ra på kom­pe­tens­be­ho­ven, utveck­la arbets- och närings­li­vet samt främ­ja sys­sel­sätt­ning­en.
- erbju­da flex­ib­la och effek­ti­va utbild­ning­ar som främ­jar avläg­gan­det av exa­mi­na och exa­mens­de­lar.
- ge möj­lig­het att påvi­sa yrkes­kom­pe­tens obe­ro­en­de av hur den för­vär­vats.
- lära ut fär­dig­he­ter för före­ta­gan­de och upp­rätt­hål­lan­de av arbets- och funk­tions­för­må­gan.
- ord­na utbild­ning­ar för stu­de­ran­de i behov av krä­van­de sär­skilt stöd.
- stö­da livs­långt läran­de och yrkes­ut­veck­ling samt stu­de­ran­de­nas utveck­ling till goda, har­mo­nis­ka och bil­da­de män­ni­skor och samhällsmedlemmar.

Vision och resultatmål

Optima ansvarar för en framgångsrik, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i regionen.

Ande­len stu­de­ran­de som har sys­sel­sätt­ning eller fort­sät­ter med stu­di­er på tred­je sta­di­et efter avlagd exa­men eller exa­men­del.
Mål 2023: 85 %
Läget 31.12.2021: 90,0 %

Poäng­me­del­tal (ska­la 1–5) för frå­gan “Jag fick fär­dig­he­ter att arbe­ta inom min bransch enligt prin­ci­pen för håll­bar utveck­ling” i den natio­nel­la stu­de­ran­de­re­spon­sens slu­ten­kät.
Mål 2023:  >4
Läget 30.6.2023: 3,93

Optima erbjuder dig kompetens med hög kvalitet för din egen och arbetslivets framtid.

Ande­len stu­de­ran­de som lyc­kas för­vär­va den yrkes­skick­lig­het de efter­strä­var inom utsatt tid.
Mål 2023: 80 %
Läget 31.7.2023: 69,6 %

Anta­let avlag­da grun­dex­a­men
Läget 31.7.2023: 308

​Anta­let avlag­da yrkes­ex­a­men
Läget 31.7.2023: 76 

​​​Anta­let avlag­da spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men
Läget 31.7.2023: 3

Höga poäng (ska­la 1–5) i den natio­nel­la stu­de­ran­de­re­spon­sen.
Mål 2023:  >4,1
Läget 30.6.2023: 4,25 (star­ten­kät) och 3,95 (slu­ten­kät)

Höga poäng (ska­la 1–5) i den natio­nel­la arbets­livs­re­spon­sen.
Mål 2023:  >3,5
Läget 30.6.2023: 4,11 (arbets­plats­hand­le­daren­kät) och 3,90 (arbets­plat­sen­kät)

Ande­len stu­di­e­av­brott vid Opti­ma under pågåen­de kalen­derår.
Läget 31.7.2023: 1,7 %

Optima stärker sin position som en stark och ekonomiskt pålitlig utbildare och koncern genom ökat samarbete med övriga andra stadiet, tredje stadiet och närings- och arbetslivet.

​För­verk­li­ga­de (fak­tis­ka) stu­de­ran­deår:
Läget 31.7.2023: 669,55

Pre­sta­tions­po­äng exa­mi­na:
Läget 31.7.2023: 29855,92

Anta­let med­ar­be­ta­re
Läget 31.7.2023: 222

Anta­let utveck­lings­sam­tal 2023
Läget 31.7.2023: 149

Mil­jö­po­li­cy

Miljöpolicyn berättar om våra avsikter och ställningstaganden i miljöfrågor. Alla delar vid Optima, drivs och utvecklas med hänsyn till de förutsättningar som ett hållbart samhälle kräver. Detta innebär att all verksamhet ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi och ekonomi. Det gör vi för att nuvarande och kommande generationer ska leva i en hälsosam och god miljö.

SYSTEMATIK OCH KONTINUITET I DAGLIGA ARBETET

Vi fost­rar våra stu­de­ran­de till mil­jötän­kan­de, håll­bar utveck­ling samt pro­duk­tion med mil­jö­hän­syn.
Vi utbil­dar per­so­nal och stu­de­ran­de för bätt­re avfalls­han­te­ring.
Vi mins­kar använd­ning­en av far­li­ga kemi­ka­li­er och använ­der mil­jö­märk­ta pro­duk­ter då det är möj­ligt.
Vi opti­me­rar vår använd­ning av ener­gire­sur­ser.
Vi stäl­ler mil­jökrav på våra ent­re­pre­nö­rer och leve­ran­tö­rer.
Vi arbe­tar med att stän­digt för­bätt­ra vår mil­jöpre­stan­da genom upp­följ­ning av våra aktu­el­la och mät­ba­ra mil­jö­mål.
Vi upp­fyl­ler lagar och and­ra krav och vill vara ett före­dö­me i mil­jö­ar­be­tet.
Vi kom­mu­ni­ce­rar ut vårt mil­jö­ar­be­te för att påvi­sa bety­del­sen och nyt­tan av våra insatser.

ANSVAR

Arbets­gi­va­ren har huvud­an­sva­ret för mil­jöfrå­gor, men mil­jö­ar­be­tet skall ske i sam­ver­kan med med­ar­be­tar­na. Alla är skyl­di­ga att aktivt del­ta i det sys­te­ma­tis­ka mil­jö­ar­be­tet genom att upp­märk­sam­ma utveck­lings­möj­lig­he­ter, ris­ker och bris­ter samt ta ansvar för att före­byg­ga direk­ta och indi­rek­ta mil­jöska­dor. Allt doku­men­te­ras i PRO24.

MILJÖASPEKTER

Mil­jöut­red­ning­en iden­ti­fi­e­rar mil­jö­a­spek­ter, dvs. saker som har en bety­dan­de mil­jöpå­ver­kan i vår verk­sam­het. Utred­ning­en ger en tyd­lig bild av dags­lä­get i orga­ni­sa­tio­nen. Utgå­en­de från mil­jö­po­li­cy och kon­sta­te­ra­de mil­jö­a­spek­ter utar­be­tas mil­jö­mål med åtgär­der.
MIL­JÖ­A­SPEKT 1: MIL­JÖ­FOST­RAN FÖR STU­DE­RAN­DE
MIL­JÖ­A­SPEKT 2: UPP­HAND­LING­AR
MIL­JÖ­A­SPEKT 3: GÖD­SEL­HAN­TE­RING
MIL­JÖ­A­SPEKT 4: ANVÄND­NING­EN AV VÄXT­SKYDD, DVS. BEKÄMP­NINGS­ME­DEL
MIL­JÖ­A­SPEKT 5: UPP­VÄRM­NING AV FAS­TIG­HE­TER­NA
MIL­JÖ­A­SPEKT 6: AVFALLS­HAN­TE­RING
MIL­JÖ­A­SPEKT 7: KEMI­KA­LI­ER
MIL­JÖ­A­SPEKT 8: FORDON

Nedan hittar ni en spellista med 10 korta filmer om Optimas miljöarbete:

Filmerna har finansierats med stöd från Utbildningsstyrelsen inom ramen för projektet VASKI som är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång.

Spel­lis­ta med fil­mer om Opti­mas miljöarbete

Arbets­mil­jö­po­li­cy

Arbetsmiljöpolicyn innefattar ett åtagande att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och ger ett ramverk för att sätta arbetsmiljömål. Optima erbjuder en arbets- och studiemiljö med goda förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet.

GOD FYSISK OCH PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Vi job­bar aktivt med att före­byg­ga ska­dor och arbets­re­la­te­rad ohäl­sa. En god fysisk och psy­ko­so­ci­al arbets- och stu­di­e­mil­jö är en för­ut­sätt­ning för att alla ska kän­na triv­sel och arbets­gläd­je och där­med kun­na nå goda resul­tat i arbe­te och stu­di­er. Arbets- och stu­di­e­för­hål­lan­den ska i möj­li­gas­te mån anpas­sas till med­ar­be­tar­nas och stu­de­ran­de­nas oli­ka fysis­ka och psy­kis­ka för­ut­sätt­ning­ar så att alla ska kun­na del­ta på lika vill­kor.

Vi vill ska­pa en god säker­hetskul­tur, vil­ket inne­bär att vi beak­tar arbe­tar­skydds­frå­gor i allt ledar­skap, i under­vis­ning och i övrig verk­sam­het inom sam­kom­mu­nen. Säker­hetskul­tu­ren ska vara tidsen­lig och fun­ge­ra i prak­ti­ken och ha som mål att atti­ty­der och verk­sam­het foku­se­rar på noll antal olycksfall.

NOLL TOLERANS MOT TRAKASSERIER

En god arbets- och stu­di­e­mil­jö inbe­gri­per att ing­en anställd eller stu­de­ran­de oav­sett kön, sex­u­ell lägg­ning, etnisk bak­grund eller funk­tions­hin­der skall utsät­tas för dis­kri­mi­ne­ring. Ing­en anställd skall hel­ler behö­va utsät­tas för krän­kan­de sär­be­hand­ling eller tra­kas­se­ri­er på sin arbets- eller stu­die­plats. Var­je arbets­ta­ga­re och stu­de­ran­de ska kun­na anmä­la dis­kri­mi­ne­ring, krän­kan­de sär­be­hand­ling och tra­kas­se­ri­er och få det­ta utrett och åtgärdat.

SYSTEMATIK OCH KONTINUITET I DAGLIGA ARBETET

Arbets- och stu­di­e­mil­jö­ar­be­tet ska vara inte­gre­rat i verk­sam­he­ten och vara en natur­lig del av det dag­li­ga arbe­tet på samt­li­ga enhe­ter. Vårt säker­hets- och häl­so­ar­be­te genom­förs sys­te­ma­tiskt och pro­ak­tivt för att eli­mi­ne­ra faror och mini­me­ra arbets­mil­jö­ris­ker:
Vi iden­ti­fi­e­rar och bedö­mer faror, osun­da arbets­för­hål­lan­den och ris­ker, upp­rät­tar åtgärds­pla­ner och föl­jer upp effek­ter­na. Allt i pro­gram­met i PRO24.
Vi doku­men­te­rar utveck­lingsidéer, avvi­kel­ser, olycks­fall, nära ögat-hän­del­ser, säker­hets­ob­ser­va­tio­ner och and­ra obser­va­tio­ner i PRO24 och vid­tar nöd­vän­di­ga kor­ri­ge­ran­de och före­byg­gan­de åtgär­der för att kon­ti­nu­er­ligt för­bätt­ra säker­he­ten och trygg­he­ten.
Vi mini­me­rar använd­ning­en av eller und­vi­ker far­li­ga mate­ri­al och kemi­ka­li­er. Ett kemi­ka­li­e­re­gis­ter upp­rätt­hålls i PRO24.
Vi har ett väl­må­en­de­team som arbe­tar för att utveck­la med­ar­be­tar­nas hälso­med­ve­ten­het och arbets­för­må­ga. Ett vik­tigt verk­tyg i arbets­mil­jö­ar­be­tet är de per­so­nal­un­der­sök­ning­ar som görs vartan­nat år.
Vi arbe­tar med att stän­digt öka med­ve­ten­he­ten, fär­dig­he­ter­na och kun­ska­per­na i frå­ga om häl­sa och arbetsmiljö.

ANSVAR

Arbets­gi­va­ren har huvud­an­sva­ret för arbets­mil­jön, men arbets­mil­jö­ar­be­tet skall ske i sam­ver­kan med med­ar­be­tar­na enligt Lagen om sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­na­la arbets­gi­va­re och arbets­ta­ga­re (449/2007). Arbets­ta­gar­na före­träds av arbe­tar­skydds­full­mäk­ti­ge, men alla är skyl­di­ga att aktivt del­ta i det sys­te­ma­tis­ka arbets­mil­jö­ar­be­tet genom att upp­märk­sam­ma ris­ker och bris­ter samt ta ansvar för sitt eget skydd och väl­be­fin­nan­de på arbetsplatsen.

LAGAR OCH KRAV

Lagar och regi­on­för­valt­nings­ver­kets före­skrif­ter och all­män­na råd anger lägs­ta god­tag­ba­ra stan­dard. Opti­ma efter­strä­var hög­re stan­dard än mini­mikra­ven för god arbetsmiljö.

ARBET​​​SMILJÖMÅL MED ÅTGÄRDER​

Utgå­en­de från SWOT, risk­be­döm­ning­ar­na, obser­va­tio­ner i form av olyc­kor, nära ögat-fall och säker­hets­ob­ser­va­tio­ner samt arbets­mil­jö­po­li­cy utar­be­tas arbets­mil­jö­mål med åtgär­der som doku­men­te­ras och följs upp i PRO24.