Hoppa till innehåll

-

Kva­li­tet, upp­drag, vision och mål

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

I all målinriktad, kvalitetssäkrad och fungerande verksamhet, är ledstjärnan PDCA (Plan-Do-Check-Act), som är en väletablerad metod för att driva och strukturera förbättringsarbete.

Plan = pla­ne­ra: Stäl­la upp mål för de för­änd­ring­ar som ska genom­fö­ras och bestäm­ma metod för själ­va genom­fö­ran­det.
Do = genom­fö­ra: Imple­men­te­ra de för­änd­ring­ar som föreslås i före­gå­en­de ske­de och inför mät­ning­ar.
Check = kon­trol­le­ra: Utvär­de­ra mät­ning­ar­na och imple­men­te­rings­ar­be­tet och ana­ly­se­ra resul­ta­tet.
Act = age­ra: Beslu­ta om nya för­änd­ring­ar, som sedan över­går i plan-fasen.

PDCA tilläm­pas inte enbart på orga­ni­sa­tions­ni­vå vid Opti­ma utan såväl per­so­nal som stu­de­ran­de upp­ma­nas tilläm­pa prax­i­sen i sin egen utveck­ling. Många gång­er görs det omed­ve­tet i det dag­li­ga arbe­tet, man pla­ne­rar, gör, fun­de­rar hur det gick och rät­tar till vis­sa saker. På sätt och vis kan man säga att var­je med­ar­be­ta­re är sitt eget arbe­tes och var­je stu­de­ran­de sin egen inlär­nings kva­li­tets­chef.

Opti­ma möj­lig­gör inlär­ning genom att erbju­da utbild­ning med god kva­li­tet. Våra stu­de­ran­de är våra kun­der, och deras kun­nan­de det mer­vär­de som vår utbild­nings­verk­sam­het ger den stu­de­ran­de. Den stu­de­ran­de har själv en avgö­ran­de roll i att han/hon lär sig, ing­en inlär­ning sker utan egen akti­vi­tet.

En verk­sam­het med god kva­li­tet, ger goda resultat.

Mera uppgifter fås av kvalitets- och miljöansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358 44 721 5279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi

Logo — ISO 9001

Upp­drag

Optimas uppdrag utgående från rådande lagstiftning är att:

- för­bätt­ra regi­o­nens yrkes­kom­pe­tens, sva­ra på kom­pe­tens­be­ho­ven, utveck­la arbets- och närings­li­vet samt främ­ja sys­sel­sätt­ning­en.
- erbju­da flex­ib­la och effek­ti­va utbild­ning­ar som främ­jar avläg­gan­det av exa­mi­na och exa­mens­de­lar.
- ge möj­lig­het att påvi­sa yrkes­kom­pe­tens obe­ro­en­de av hur den för­vär­vats.
- lära ut fär­dig­he­ter för före­ta­gan­de och upp­rätt­hål­lan­de av arbets- och funk­tions­för­må­gan.
- ord­na utbild­ning­ar för stu­de­ran­de i behov av krä­van­de sär­skilt stöd.
- stö­da livs­långt läran­de och yrkes­ut­veck­ling samt stu­de­ran­de­nas utveck­ling till goda, har­mo­nis­ka och bil­da­de män­ni­skor och samhällsmedlemmar.

Vision och resultatmål

Optima ansvarar för en framgångsrik, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i regionen.

Ande­len stu­de­ran­de som har sys­sel­sätt­ning eller fort­sät­ter med stu­di­er på tred­je sta­di­et efter avlagd exa­men eller exa­men­del.
Mål 2024: 87 %
Läget 31.12.2021: 90,0 % (Sta­tistik­cen­tra­lens sta­tistik har en för­dröj­ning på minst 2 år.)

Poäng­me­del­tal (ska­la 1–5) för frå­gan “Jag fick fär­dig­he­ter att arbe­ta inom min bransch enligt prin­ci­pen för håll­bar utveck­ling” i den natio­nel­la stu­de­ran­de­re­spon­sens slu­ten­kät.
Mål 2024:  >4
Läget 30.4.2024: 4,34

Optima erbjuder dig kompetens med hög kvalitet för din egen och arbetslivets framtid.

Ande­len stu­de­ran­de som lyc­kas för­vär­va den yrkes­skick­lig­het de efter­strä­var inom utsatt tid.
Mål 2024: 82 %
Läget 30.4.2024: 35,8 %

Anta­let avlag­da grun­dex­a­men
Läget 30.4.2024: 84

​Anta­let avlag­da yrkes­ex­a­men
Läget 30.4.2024: 48

​​​Anta­let avlag­da spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men
Läget 30.4.2024: 0

Höga poäng (ska­la 1–5) i den natio­nel­la stu­de­ran­de­re­spon­sen.
Mål 2024:  >4,2
Läget 30.4.2024: 4,27 (star­ten­kät) och 4,18 (slu­ten­kät)

Höga poäng (ska­la 1–5) i den natio­nel­la arbets­livs­re­spon­sen.
Mål 2024:  >3,5
Läget 30.4.2024: 4,16 (arbets­plats­hand­le­daren­kät) och 4,05 (arbets­plat­sen­kät)

Ande­len stu­di­e­av­brott vid Opti­ma under pågåen­de kalen­derår.
Läget 30.4.2024: 1,6 %

Optima stärker sin position som en stark och ekonomiskt pålitlig utbildare och koncern genom ökat samarbete med övriga andra stadiet, tredje stadiet och närings- och arbetslivet.

​För­verk­li­ga­de (fak­tis­ka) stu­de­ran­deår:
Läget 30.4.2024: 424,91

Pre­sta­tions­po­äng exa­mi­na:
Läget 30.4.2024: 9102,24

Anta­let med­ar­be­ta­re
Läget 30.4.2024: 239

Anta­let utveck­lings­sam­tal 2024
Läget 30.4.2024: 147 (av nuva­ran­de anställda)