Hoppa till innehåll

-

Om oss

Info om Optima

Kar­ta över Opti­mas verksamhetsorter

Optima samkommuns ägarkommuner är Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå. Samkommunen ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen i Österbotten men inom yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd verkar vi i hela Svenskfinland.. Våra adresser är:

 • Träd­gårds­ga­tan 30, Jakobstad
 • Vasa­vä­gen 149, Jakobstad
 • Lan­näslund 1, Jakobstad
 • Åmin­ne­vä­gen 2A, Nykarleby. 
 • Strand­vä­gen 1, 21600 Pargas
 • Kungs­gårds­vä­gen 21 A, Vasa
 • Ara­bi­a­ga­tan 12, Helsingfors
 • Brunns­ga­tan 37, Borgå

Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten.

FO-nummer: 0796234-1

Upp­drag och vision

Optimas uppdrag är att:

 • för­bätt­ra regi­o­nens yrkes­kom­pe­tens, sva­ra på kom­pe­tens­be­ho­ven, utveck­la arbets- och närings­li­vet samt främ­ja sysselsättningen.
 • erbju­da flex­ib­la och effek­ti­va utbild­ning­ar som främ­jar avläg­gan­det av exa­mi­na och examensdelar.
 • ge möj­lig­het att påvi­sa yrkes­kom­pe­tens obe­ro­en­de av hur den förvärvats.
 • lära ut fär­dig­he­ter för före­ta­gan­de och upp­rätt­hål­lan­de av arbets- och funktionsförmågan.
 • ord­na utbild­ning­ar för stu­de­ran­de i behov av krä­van­de sär­skilt stöd.
 • stö­da livs­långt läran­de och yrkes­ut­veck­ling samt stu­de­ran­de­nas utveck­ling till goda, har­mo­nis­ka och bil­da­de män­ni­skor och samhällsmedlemmar.


Vision 2030

 • Opti­ma ansva­rar för en fram­gångs­rik, soci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bar utveck­ling i regionen.
 • Opti­ma erbju­der dig kom­pe­tens med hög kva­li­tet för din egen och arbets­li­vets framtid.
 • Opti­ma stär­ker sin posi­tion som en stark och eko­no­miskt pålit­lig utbil­da­re och kon­cern genom ökat sam­ar­be­te med övri­ga and­ra sta­di­et, tred­je sta­di­et och närings- och arbetslivet.
Opti­ma i siff­ror per decem­ber 2023

Kva­li­tet

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Mera uppgifter fås av informatör och kvalitetsansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358447215279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är:

Direktör Max Gripenberg
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Organisation

Optima tog i bruk en ny organisationsmodell 1 januari 2018. Förändringarna berör i första hand utbildningsenheten. Utbildningsområdena ska ges ännu bättre förutsättningar att fokusera på utbildning, serviceproduktion och utveckling av dessa. Organisationsmodell.

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad