Hoppa till innehåll

-

Om oss

Info om Optima

Kar­ta över Opti­mas verksamhetsorter

Optima samkommuns ägarkommuner är Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå. Samkommunen ordnar via sin utbildningsenhet Optima yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen men genom den yrkesinriktade specialundervisningen finns vi i hela Svenskfinland. Våra adresser är:

 • Träd­gårds­ga­tan 30, Jakobstad
 • Lan­näslund 1, Jakobstad
 • Åmin­ne­vä­gen 2A, Nykar­le­by. Spe­ci­al­un­der­vis­ning­ens övri­ga verk­sam­hets­punk­ter finns i Jakob­stad, Par­gas, Vasa, Helsing­fors och Borgå.

Utbildningarna är i huvudsak svenskspråkiga. Arbetslivstjänsterna är naturligtvis tvåspråkiga, likaså fest-, seminarie-, restaurang- och cateringverksamheten. Vi verkar i första hand i Jakobstadsregionen i Österbotten men inom yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd verkar vi i hela Svenskfinland.

FO-nummer: 0796234-1

Upp­drag och vision

Optimas uppdrag är att:

 • för­bätt­ra regi­o­nens yrkes­kom­pe­tens, sva­ra på kom­pe­tens­be­ho­ven, utveck­la arbets- och närings­li­vet samt främ­ja sysselsättningen.
 • erbju­da flex­ib­la och effek­ti­va utbild­ning­ar som främ­jar avläg­gan­det av exa­mi­na och examensdelar.
 • ge möj­lig­het att påvi­sa yrkes­kom­pe­tens obe­ro­en­de av hur den förvärvats.
 • lära ut fär­dig­he­ter för före­ta­gan­de och upp­rätt­hål­lan­de av arbets- och funktionsförmågan.
 • ord­na utbild­ning­ar för stu­de­ran­de i behov av krä­van­de sär­skilt stöd.
 • stö­da livs­långt läran­de och yrkes­ut­veck­ling samt stu­de­ran­de­nas utveck­ling till goda, har­mo­nis­ka och bil­da­de män­ni­skor och samhällsmedlemmar.


Vision 2030

 • Opti­ma ansva­rar för en fram­gångs­rik, soci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bar utveck­ling i regionen.
 • Opti­ma erbju­der dig kom­pe­tens med hög kva­li­tet för din egen och arbets­li­vets framtid.
 • Opti­ma stär­ker sin posi­tion som en stark och eko­no­miskt pålit­lig utbil­da­re och kon­cern genom ökat sam­ar­be­te med övri­ga and­ra sta­di­et, tred­je sta­di­et och närings- och arbetslivet.
Opti­ma i siff­ror per decem­ber 2022

Kva­li­tet

Verksamheten vid Optima styrs av ett kvalitetsledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Mera uppgifter fås av informatör och kvalitetsansvarig Staffan Sunabacka, tfn +358447215279, staffan.sunabacka@optimaedu.fi.

Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är:

Direktör Max Gripenberg
Mobil 044 7215 229
max.gripenberg@optimaedu.fi

Organisation

Optima tog i bruk en ny organisationsmodell 1 januari 2018. Förändringarna berör i första hand utbildningsenheten. Utbildningsområdena ska ges ännu bättre förutsättningar att fokusera på utbildning, serviceproduktion och utveckling av dessa. Organisationsmodell.

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad