Hoppa till innehåll

-

Sökan­des språkkunskaper

Gemen­sam ansökan

Kartläggning av språkliga färdigheter för sökande till grundläggande yrkesutbildning:

  • Sökan­de, som avlagt grund­läg­gan­de utbild­ning utom­lands och har annat moders­mål än svenska.
  • Sökan­de som sak­nar fin­ländskt avgångs­be­tyg från grund­läg­gan­de utbild­ning­en och har annat moders­mål än svenska.
  • Sökan­de som har grund­läg­gan­de utbild­ning­ens avgångs­be­tyg och annat moders­mål än svens­ka kan kal­las till språk­prov för kart­lägg­ning av behov av stu­di­er som stö­der studiefärdigheter.

För sökande som saknar avgångsbetyg från grundläggande utbildningen bedömer utbildningsanordnaren separat för varje examen sökandes språkliga förutsättningar att avlägga examen. Ni kan kontrollera berörd grundexamens rekommendation för språknivå i Studieinfo, eller i Optimas utbildningsguide.

Språkprovet består av fyra delar (läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse och muntlig kommunikation/intervju) och hålls vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Ifall språkprovets inte kan ordnas på plats, ordnas det via ett digitalt upplägg.


Gemen­sam ansö­kan för krä­van­de sär­skilt stöd

Bedömning av språkliga färdigheter för sökande till yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, sker inte via regelrätta språkprov. Om den sökande har annat modersmål än svenska, utreds även de språkliga färdigheterna under provdagarna.

Kon­ti­nu­er­lig ansökan

Kartläggning av språkliga färdigheter för sökande till grundläggande yrkesutbildning genomförs för:

  • Sökan­de, som avlagt utbild­ning utom­lands och har annat moders­mål än svenska.

Språkprovet för sökande till utbildningar, som startar hösten 2024, ordnas i maj. Sökande kallas per e-post.

Har ni frågor kring ansökan till Optima, kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier Sanna Björkell-Käldström; sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi tel. 044 7888507