Hoppa till innehåll

-

Utbild­ning som hand­le­der för exa­mens­ut­bild­ning — HUX sp

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad, Arabiagatan 12, 00560 Helsingfors (våning 2) och Strandvägen 1, 21600, Pargas

Utbild­ning som hand­le­der för exa­mens­ut­bild­ning som spe­ci­al­un­der­vis­ning (38 veckor)

Hux sp-utbildningen är en del av Optimas specialundervisning för ungdomar och unga vuxna, som behöver särskilt stöd och individuell handledning. Under detta studieår utvecklar du dina studie- och sociala färdigheter, prövar på olika utbildningar och arbetsplatser, vilket hjälper dig att hitta rätt utbildning för framtiden. Utbildningen är avsedd främst för dig som har slutfört den grundläggande utbildningen.

Hux-utbildningen erbjuder mångsidiga studier och varierande studiesätt. Utbildningen består av olika utbildningsdelar.
För varje studerande görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK), med en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.


Du får kunnande om samhälle, arbetsliv och kommunikation. Utbildningen skapar, genom personlig mognad, bättre förutsättningar för att klara en yrkesutbildning och ett arbete

Mål­grup­per­na för Hux-utbild­ning­en i Jakob­stad, Helsing­fors och Pargas

  • Ung­do­mar med läro­plikt och unga vux­na som har behov av sär­skilt stöd och spe­ci­al­un­der­vis­ning i små­grupp. Alla sökan­de kal­las till diskussion.

Utbild­nings­de­lar

  • Stu­die- och kar­riär­pla­ne­rings­fär­dig­he­ter (obli­ga­to­risk)
  • Stär­kan­de av grund­läg­gan­de färdigheter
  • Stu­di­er inom yrkes­ut­bild­ning och stu­di­er som för­be­re­der för dem
  • Arbets­livs­fär­dig­he­ter och läran­de i arbetslivet
  • Var­dags­kom­pe­tens och del­ak­tig­het i samhället
  • Stu­di­er inom gym­na­si­e­ut­bild­ning och stu­di­er som för­be­re­der för dem
  • Val­ba­ra utbildningsdelar

Efter stu­di­er­na

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans
gör upp en plan för fortsatta studier.

Se filmen om HUX Sp här:

Kontaktuppgifter Jakobstad

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Kontaktuppgifter Helsingfors

Lärare
Sabina Öhman
Mobil 044 7215 306
sabina.ohman@optimaedu.fi

Kontaktuppgifter Pargas

Lärare
Eva Menon
Mobil 044 7215 201
eva.menon@optimaedu.fi