Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland och våra uppgifter är att ordna yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd, ordna handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet. Vi har mer än 30 års erfarenhet och erbjuder utbildning på 6 verksamhetsorter i hela Svenskfinland. Vi står för trovärdighet, öppenhet och professionalitet.

  • Vi job­bar enligt utbild­nings­trap­pan, vil­ket bety­der att vi erbju­der utbild­ning på rätt nivå.
  • Vi erbju­der spe­ci­al­pe­da­go­giskt kun­nan­de med 30 speciallärare.
  • Vi har kun­nig, moti­ve­rad och enga­ge­rad personal.
  • Vi har små­grupp­s­un­der­vis­ning med indi­vi­du­el­la lösningar.
  • Vi vill ge stu­de­ran­de livs­kom­pe­tens och bered­skap att möta vuxenlivet.
  • Vi ger våra stu­de­ran­de utbild­nings­ga­ran­ti vil­ket inne­bär att var­je stu­de­ran­de skall ha arbe­te enligt för­ut­sätt­ning­ar, ett tryggt boen­de och en menings­full fri­tid efter utbildningen.

Vad innebär yrkesutbildning med krävande särskilt stöd?

Små undervisningsgrupper • speciallärare • skolgångsbiträden • individuella mål • individuell undervisning • utökad elevvård • boendeträning • fostran till självständighet • tillgång till terapier.

På hus- och hemservice och bilservice i Jakobstad samt fastighetslinjen i Vasa ordnas all undervisning som smågruppsundervisning. På hus- och hemservice kan den studerande avlägga hela grundexamen för lokalvårdare eller delar av examen enligt studerandens förmåga. På bilservice och fastighetsskötare finns på motsvarande sätt möjlighet att avlägga delar av grundexamen inom bilbranschen respektive grundexamen inom lantbruksbranschen, dock inte en hel grundexamen. Fokus inom yrkesträningsundervisningen finns på träning inför arbetslivet. Förutom den yrkesinriktade träningen, är målet med utbildningen även att stärka de studerandes sociala färdigheter och självständighet i vardagen.

Optimas Telma-utbildningar (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå) är främst inriktad på undervisning för studerande med stora svårigheter som påverkar deras inlärningsförmåga. Målet med studierna är att den studerande skall få beredskap för arbete inom olika slag av dagverksamhet samt att den studerande skall kunna bo så självständigt som möjligt på någon typ av boende.


För studerande inom Optimas specialundervisning finns en så kallad utbildningsgaranti. Det innebär att de studerande som har ett så stort behov av särskilt stöd att det medför svårigheter att efter avslutade studier hitta en arbetsplats, får hjälp med det från skolan.

Grun­dex­a­mensin­rik­tad specialundervisning

För de studerande som behöver särskilt stöd i sina studier inom den grundexamensinriktade undervisningen ordnas specialundervisningen oftast som ett tillägg till den allmänna undervisningen, individuellt eller i liten grupp. Speciallärare finns tillgängliga för studerande på Optimas alla olika adresser.

Ansö­kan till yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd

Du kan söka till våra utbildningar via gemensam antagning i studieinfo. Du kan också söka till oss när som helst under året och antas, ifall det finns lediga studieplatser. Via knappen nedan, kommer du direkt till ansökningsblanketten.

Se fil­men om våra utbild­ning­ar inom krä­van­de sär­skilt stöd:

Kon­takt­upp­gif­ter

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, VALMA Sp (Jakobstad):
Teamledare Kristina Kullas-Norrgård (Jakobstad, Nykarleby, Vasa)

Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA & VALMA Sp (Helsingfors):
Teamledare Petra Kaske (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors, Borgå)
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi

Utbild­nings­gui­de 2021–22 (pdf):

Har du frågor, kontakta Kristina Kullas-Norrgård, tfn 044 7215 616 eller e-post studietorget@optimaedu.fi.

Kva­li­tet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

I hela Svenskfinland

Undervisningen finns på 10 verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland:

Elev­hem­men i Nykarleby

Instagram

Optimas krävande särskilt stöd har ett eget Instagram-konto: www.instagram.com/optimaedu_ysp/