Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ut­bild­ning med krä­van­de sär­skilt stöd

Optima är den enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalten i Finland och våra uppgifter är att ordna yrkesinriktad utbildning med krävande särskilt stöd, ordna handledande utbildning samt fungera som kompetenscenter för utveckling av specialundervisningen på andra stadiet. Vi har mer än 35 års erfarenhet och erbjuder utbildning på 6 verksamhetsorter i hela Svenskfinland. Vi står för trovärdighet, öppenhet och professionalitet.

  • Vi job­bar enligt utbild­nings­trap­pan, vil­ket bety­der att vi erbju­der utbild­ning på rätt nivå.
  • Vi erbju­der spe­ci­al­pe­da­go­giskt kun­nan­de med 30 speciallärare.
  • Vi har kun­nig, moti­ve­rad och enga­ge­rad personal.
  • Vi har små­grupp­s­un­der­vis­ning med indi­vi­du­el­la lösningar.
  • Var­je stu­de­ran­de föl­jer en per­son­lig studieplan
  • Vi vill ge stu­de­ran­de livs­kom­pe­tens och bered­skap att möta vuxenlivet.
  • Vi ger våra stu­de­ran­de utbild­nings­ga­ran­ti vil­ket inne­bär att vi till­sam­mans skräd­dar­syr din fram­tid gäl­lan­de arbe­te, tryggt boen­de och menings­full fri­tid efter utbild­ning­en. Genom att delar av utbild­ning­en sker genom utbild­nings­av­tal på oli­ka arbets­plat­ser prö­var vi fram lämp­li­ga arbets­möj­lig­he­ter enligt stu­de­ran­des egna förutsättningar. 

I tider av centraliseringsiver är det viktigt att kunna se den enskilda studerande och därför har vi kvar många små enheter. Vår uppgift är att betjäna hela Svenskfinland och därför har vi enheter i Nyland, Åboland och Österbotten. Det är viktigt att förankra verksamheten i lokalsamhället och att kunna integrera verksamheten med omgivningens olika stödtjänster.

Vad innebär yrkesutbildning med krävande särskilt stöd?

Små undervisningsgrupper • speciallärare • skolgångsbiträden • individuella mål • individuell undervisning • utökad elevvård • boendeträning • fostran till självständighet • tillgång till terapier

Utbild­nings­trap­pan

Yrkesinriktade utbildningar

Yrkesutbildning inom krävande särskilt stöd finns i Nykarleby, Jakobstad och Vasa. Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig enligt utbildningstrappan. Vi arbetar för personlig mognad och färdigheter som behövs i arbetslivet. Förutom den yrkesinriktade träningen, är målet med utbildningen att stärka de studerandes livskompetens, sociala färdigheter och självständighet i vardagen.  Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda våra studerande en god livskvalitet. De yrkesinriktade studierna är uppbyggda så att du kan avlägga en hel examen eller delar av examen. Om studieupplägget avviker från examen får du betyg på slutförda studier.

Telma

Optimas Telma-utbildningar (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå) är främst inriktad på undervisning för studerande med stora svårigheter som påverkar deras inlärningsförmåga. Målet med studierna är att den studerande skall få beredskap för arbete inom olika slag av dagverksamhet samt att den studerande skall kunna bo så självständigt som möjligt på någon typ av boende.

HUX Sp

Optimas HUX Sp-utbildningar i Jakobstad, Helsingfors och Pargas är till för studerande som planerar att fortsätta på en yrkesinriktad linje men vill stärka sina studiefärdigheter.

Grundexamensinriktad specialundervisning

För de studerande som behöver särskilt stöd i sina studier inom den grundexamensinriktade undervisningen ordnas specialundervisningen oftast som ett tillägg till den allmänna undervisningen, individuellt eller i liten grupp. Speciallärare finns tillgängliga för studerande på Optimas alla olika adresser.

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Du kan söka till våra utbildningar via gemensam antagning i studieinfo. Du kan också söka till oss när som helst under året och antas, ifall det finns lediga studieplatser. Via knappen nedan, kommer du direkt till ansökningsblanketten.

Kon­takt­upp­gif­ter

Yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, HUX Sp (Jakobstad):
Teamledare Kristina Kullas-Norrgård (Jakobstad, Nykarleby, Vasa)

Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA & HUX Sp (Helsingfors):
Teamledare Petra Kaske (Jakobstad, Vasa, Pargas, Helsingfors, Borgå)
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi

Utbild­nings­gui­de 2024–25 (pdf):

Klic­ka på bil­den för att öpp­na pdf

Se fil­men om våra utbild­ning­ar inom krä­van­de sär­skilt stöd:

Elev­hem­men i Nykarleby

Instagram

Optimas krävande särskilt stöd har ett eget Instagram-konto: www.instagram.com/optimaedu_ysp/

Kva­li­tet

Verksamheten vid Optima styrs av ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

AMEO

Optima medverkar i AMEO-nätverket, som består av sex specialyrkesläroanstalter i Finland. Läs mer om AMEO här: Framsidan - Ameo