Hoppa till innehåll

-

Orga­ni­sa­tion

Fr.o.m. 1.1.2018 har Optima en ny organisation. Optima leds av samkommunens direktör Max Gripenberg och delas in i Lärande, Utbildningstjänster och Förvaltning.

Lärande

Rektor för lärande är Anna-Lena Forsman. Lärande delas in i 7 team som omfattar såväl ungdoms- som vuxenutbildning i form av grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Teamledare för team 1 är Petra Kaske och hit hör Optimas Telma-utbildningar runtom i Svenskfinland.

Teamledare för team 2 är Kristina Kullas-Norrgård och hit hör resten av den tidigare yrkesinriktade specialundervisningen med undantag av Telma.

Teamledare för team 3 är Adam Näse och hit hör:

 • Grun­dex­a­men inom konst­in­du­strin (arte­san)
 • Grun­dex­a­men inom träindustrin
 • Grun­dex­a­men inom bygg­nads­bran­schen (hus­byg­ga­re)
 • Grun­dex­a­men inom el- och auto­ma­tions­tek­nik (el- och automationsmontör)
 • Grun­dex­a­men inom data­tek­nik och data­kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (elekt­ro­nik-/ict-mon­tör)
 • Grun­dex­a­men i båtbyggnad
 • Grun­dex­a­men inom ytbehandlingsbranschen
 • Grun­dex­a­men inom tek­nisk planering
 • Yrkes­ex­a­men inom träindustrin
 • Yrkes­ex­a­men inom husbyggnad/produktionsteknik
 • Yrkes­ex­a­men för båtbyggarbranschen
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men inom träindustrin
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men inom husbyggnad
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men för båtbyggnadsbranschen

Teamledare för team 4 är Carola Sjöström och hit hör:

 • Grun­dex­a­men i logistik (last­bils­fö­ra­re)
 • Grun­dex­a­men inom for­dons­bran­schen (bil­me­ka­ni­ker)
 • Grun­dex­a­men inom före­tagse­ko­no­mi (mer­ko­nom)
 • Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och hand­led­ning (leda­re för ung­do­mar o. gemenskaper)
 • Yrkes­ex­a­men för arbe­te som teamledare
 • Yrkes­ex­a­men i affärsverksamhet
 • Yrkes­ex­a­men för företagare
 • Utbild­ning som hand­le­der för exa­mens­ut­bild­ning HUX
 • Gemen­sam­ma ämnen och kombinationsexamen

Teamledare för team 5 är Ann-Louise Strengell (moderskapsvikarie) och hit hör:

 • Grun­dex­a­men inom restau­rang- och cate­ring­bran­schen (kock-ser­vi­tör)
 • Grun­dex­a­men inom hår- och skön­hets­bran­schen (kos­me­to­log)
 • Grun­dex­a­men inom turism
 • Grun­dex­a­men inom livs­me­dels­bran­schen (baga­re-kon­di­tor)
 • Grun­dex­a­men i infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (pro­gram­ut­veck­la­re, datanätsinstallatör/elektronikmontör)
 • Grun­dex­a­men inom maskin- och pro­duk­tions­tek­nik (plåtsla­ga­re-svet­sa­re och verkstadsmekaniker)
 • Grun­dex­a­men inom tex­til- och modebran­schen (klädsömmare/modeassistent)
 • Yrkes­ex­a­men i servicelogistik
 • Yrkes­ex­a­men i kundser­vice på restau­rang (1.1.2019)
 • Yrkes­ex­a­men i mat­ser­vice (1.1.2019)
 • Yrkes­ex­a­men inom bageribranschen
 • Yrkes­ex­a­men inom plåtsla­gar- och svetsningsbranschen
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men för dietkock
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men inom bageribranschen

Teamledare för team 7 är Maria Sirén och hit hör:

 • Grun­dex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (lands­bygds­fö­re­ta­ga­re och djurskötare)
 • Grun­dex­a­men inom skogsbranschen
 • Grun­dex­a­men inom hus­tek­nik (rör­mon­tör)
 • Grun­dex­a­men inom ren­gö­rings- och fastighetsservicebranschen
 • Grun­dex­a­men inom lantmäteribranschen
 • Grun­dex­a­men inom laboratoriebranschen
 • Grun­dex­a­men inom processindustrin
 • Yrkes­ex­a­men för rör­mon­tör / Yrkes­ex­a­men i hus­tek­nik (1.1.2019)
 • Yrkes­ex­a­men inom lant­bruks­bran­schen (1.1.2019)
 • Yrkes­ex­a­men för djurskötare
 • Yrkes­ex­a­men inom ren­gö­rings- och fastighetsservicebranschen
 • Spe­ci­a­lyr­kes­ex­a­men för utveck­ling av lands­byg­den
   

Ansvarsperson övriga examina:

 • Grun­dex­a­men i logistik = Ste­fan Koski
 • Yrkes­ex­a­men inom trans­port­bran­schen = Ste­fan Koski

Utbildningstjänster

Rektor för utbildningstjänster är Ann-May Pitkäkangas och till denna del hör:

 • Mark­nads­fö­ring, infor­ma­tion och kom­mu­ni­ka­tion: ansva­rig koor­di­na­tor Lena Nyman-Lehtinen
 • Antag­ning och stu­di­er: ansva­rig koor­di­na­tor San­na Björkell-Käldström
 • Stra­te­gi­er och pla­ne­ring: ansva­rig koor­di­na­tor Caro­li­na Isomaa
 • Stu­de­ran­de­ser­vice: ansva­rig koor­di­na­tor Susan­ne Gunell

Förvaltning