Hoppa till innehåll

-

Wil­ma-instruk­tio­ner

Nedan kommer det att finnas användartips om de vanligaste Wilma-funktionerna. Listan fylls på efter hand. Klicka på rubriken nedan, för att komma till rätt instruktion:


Instruk­tion för ansö­kan om ledig­het i Wilma

All ansökan om ledighet sker via Wilmas webbversion.

För studerande under 18 år ansöker vårdnadshavaren om ledigt.
Studerande över 18 kan själva ansöka om ledighet.

Börja med att via Wilma lämna in en anhållan om frånvaro genom att gå på Ansökningar och beslut -> Gör en ny ansökan -> Ansökan om ledighet.

  • Välj ledig­he­tens längd 1 dag, 2–7 dagar eller Läng­re än 7 dagar
  • Ange ledig­he­tens start- och slut­da­tum, samt orsak.
  • Under “Ansök­ning­ens tilläggs­upp­gif­ter” skri­ver stu­de­ran­de in hur kun­nan­det kom­plet­te­ras (bör över­ens­kom­mas med berör­da lära­re på förhand).
  • Alla ansök­ning­ar om ledig­het rik­tas först auto­ma­tiskt till stu­de­ran­des egen PH.
  • Kom ihåg att spara.

Behandlad ansökan syns för både studerande, vårdnadshavare och PH i Wilma under "Ansökningar och beslut".


Instruk­tion för att fyl­la i stu­de­ran­des grunduppgifter

Studerandes och vårdnadshavares blankett i Wilma (lärare ser i PUKen dessa uppgifter)

Blanketten fungerar inte i Wilma appen och inte för inloggade lärare. Öppna Optimas Wilmas webbversion.

Blanketten hittar du via blåa balken högst uppe. Syns inte "Blanketter" direkt, så finns den under de tre punkterna.

Nu kan studerande/vårdnadshavare fylla i och ändra grunduppgifterna själva.

I rutan nedan matas kompletteringar/ändringar av vårdnadshavares uppgifter in. Meddela PH om ändringar görs.

Kom ihåg att fylla i ICE-person (In Case of Emergency) som kan kontaktas vid eventuella olycksfall!

Kom ihåg att spara