Hoppa till innehåll

-

Gemen­sam ansökan

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2025 sker under våren 2025.

Du kan söka studieplats när som helst under året via Kontinuerlig ansökan. Läs mer här.

Läs utbildningsguiden (pdf):

Utbild­nings­gui­de 24–25. Klic­ka på bil­den för att öpp­na pdf

Språk­prov

Du blir kallad till språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller om du har avlagt examen utomlands. Språkprov hålls kontinuerligt vid Optima, Trädgårdsgatan 30. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation (intervju).

Inträ­des- och lämplighetsprov

Du blir kallad till inträdes- och lämplighetsprov om du har sökt till följande branscher:                          

  • Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och hand­led­ning, Barnledare 
  • Grun­dex­a­men i logistik, Lastbilsförare

Kallelsen skickas ut via e-post och du skall bekräfta att du kommer. Om du inte deltar kan du inte heller antas till utbildningen. Provet består av två olika delar och beräknad totaltid är ca 2 timmar.

Ansö­kan via antag­ning enligt prövning

Sökande som studerar matematik och modersmål enligt individualiserad lärokurs är automatiskt med endast i antagning enligt prövning.

Söker du enligt prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) i samband med din ansökan till Optima. Du blir kallad för en prövningsdiskussion till Optima.

Orsaker till antagning enligt prövning kan vara: inlärningssvårigheter, sociala skäl, avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra betygen (om du söker med ett utländskt betyg) eller otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Optima / Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter och infor­ma­tion om antagning

Studiekoordinator
Lise-Lotte Seymour
tel. 044 7215 260
e-post lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi