Hoppa till innehåll

-

Infor­ma­tion till nya stu­de­ran­de — grun­dex­a­men 2024

Gemensam ansökan:

Du tackar ja/nej till din studieplats senast torsdag 27.6.2024, via länken i det e-postmeddelande som du får från Studieinfo (noreply@opintopolku.fi). Frågor kan du rikta till samkommunen@optimaedu.fi eller ring växel tfn 06 – 7855 222 (begär Studietorget, öppet t.o.m. 28.6, semesterstängt 1–30.7, öppet fr.o.m. 31.7).

Kontinuerlig ansökan:

Du får ditt antagningsbeslut utsänt via e-post från tweb tidigast 17.6.2024.

Du får närmare information av lise-lotte.seymour@optimaedu.fi Du tackar ja/nej till din studieplats genom att svara på det e-postmeddelande du fått av henne, senast torsdag 27.6.2024. Observera att ditt namn och vilken studieplats du tackar ja/nej till måste synas i ditt e-postsvar.

Optima sänder nya studerandes antagningsbeslut även till minderåriga studerandes vårdnadshavare (till den e-postadress som sökande uppgett i gemensam ansökan).

Studiebostäder

Du som är antagen till en grundexamen vid Optima Trädgårdsgatan eller Optima Lannäslund kan ansöka om boendeplats om du är under 18 år och har lång väg hem/bor där det inte finns dagliga bussförbindelser till Optima. Du fyller i ansökan via denna länk. Ansökan bör vara inlämnad senast torsdag 27.6.2024 kl. 23:59.

Mer info om studiebostäderna hittar ni här. Vid frågor, kontakta Susanne Gunell, e-post susanne.gunell@optimaedu.fi

Skolstart

Din personliga handledare kontaktar dig 5-6.8 för en kort diskussion. Du kan även komma överens om personligt besök. Ifall du funderar på något kring de kommande studierna, kan du även själv ta kontakt. Kontaktuppgifter till personlig handledare publiceras här den 5.8. Telefonnummer till våra studiehandledare hittar du här.

Närundervisningen för nya studerande startar enligt följande:

 • Träd­gårds­ga­tan 30: ons­dag 7.8.2024 kl. 8:15 i Opti­ma­sa­len, Träd­gårds­ga­tan 30, Jakobstad.
 • Lan­näslund 1: ons­dag 7.8.2024 kl. 8:15 i mat­sa­len, Lan­näslund 1, Jakobstad
 • Krä­van­de sär­skilt stöd och TEL­MA: mån­dag 12.8.2024
  • OBS! Hux sp start ons­dag 7.8.2024 i Opti­ma­sa­len, Träd­gårds­ga­tan 30, Jakobstad

Ta med kopior av betyg från tidigare utbildningar när du inleder studierna (ge detta till din personliga handledare). Vi kontrollerar dina skolbetyg. Antagningen kan hävas om du har angett felaktiga uppgifter.

Har du tidigare studier (t.ex. gymnasium eller yrkesutbildning) behöver du lämna in dessa betyg/studieprestationsutdrag åt din studiehandledare direkt vid studiestart för eventuellt erkännande av kunnande

Wilma

Studerande får sina inloggningsuppgifter vid skolstarten av sin personliga handledare. Studerande går hemma igenom sina grunduppgifter och vårdnadshavarna kontrollerar sina kontaktuppgifter i Wilma under första skolveckan tillsammans med sin ungdom. Vårdnadshavarna får sina inloggningsuppgifter per e-post under de första veckorna efter skolstart.

Luncharrangemang
Studerande vid Optima Trädgårdsgatan och Lannäslund registrerar dagligen sin lunch med kort som har streckkod (t.ex. FPA-kort, mopo/körkort, id-kort) Detta gäller direkt från studiestart.

Skolresestöd & bussar

Studiestöd

Dator

 • Du som omfat­tas av läro­plikt kom­mer att få till­gång till en dator från Opti­ma under studietiden. 
  • I bör­jan av augusti skic­kas ett datorav­tal per e‑post till vård­nads­ha­va­ren (den e‑postadress som angetts i ansö­kan). Vi ber vård­nads­ha­va­ren under­teck­na avta­let elektro­niskt med bank­ko­der senast den 7.8.2024.
  • Efter att vård­nads­ha­va­ren under­teck­nat avta­let, löser du ut din dator vid stu­di­estar­ten. Utdel­nings­till­fäl­let syns i schemat.
  • OBS! Om den stu­de­ran­de vid stu­di­estart öns­kar använ­da egen dator, kan hen INTE i ett sena­re ske­de lösa ut Opti­mas dator.
 • Du som inte omfat­tas av läro­plikt ska ha med dig en egen per­son­lig bär­bar dator vid stu­di­estart. Datorn används i stu­di­er i oli­ka lärmil­jö­er, både i sko­lan och i digi­ta­la lärmil­jö­er. Du kom­mer kon­ti­nu­er­ligt att arbe­ta med och upp­da­te­ra din per­son­li­ga plan för kun­nan­de (PUK). Även övri­ga verk­tyg, som finns i Wil­ma, för­ut­sät­ter kon­ti­nu­er­lig dato­ran­vänd­ning. Its­le­ar­ning och Office365 är vik­ti­ga verk­tyg i stu­di­er­na. Du skaf­far själv dator eller använ­der den dator du redan har. Opti­ma rekom­men­de­rar föl­jan­de spe­ci­fi­ka­tio­ner för den egna datorn att använ­da i undervisningen:
  • Bär­bar dator stör­re än 10” med tangentbord
  • Minst 8 GB arbets­min­ne (RAM)
  • Minst 128 GB hård­disk av typ SSD
  • HDMI-uttag eller egen adap­ter som ger möj­lig­het att kopp­la i en HDMI-sladd för oli­ka presentationer
  • Tråd­löst nät­verkskort, wifi
  • Datorns språkin­ställ­ning bör vara sam­ma som sko­lans under­vis­nings­språk (svens­ka)
  • Bra bat­te­rika­pa­ci­tet
  • Ifall du väl­jer kom­bistu­di­er bör du kol­la att datorn läm­par sig för stu­dent­skriv­ning­ar­na, det­ta kan göras på sidan www​.abit​ti​.fi
  • OBS! Datorn ska vara klar att använ­da vid skol­star­ten. Du får till­gång till Office365 + de pro­gram som behövs för stu­di­er­na. Opti­ma erbju­der pro­gram­men kost­nads­fritt åt studerande.

Branschinfo

 • Du som omfat­tas av läro­plikt kom­mer att få låna nöd­vän­dig utrust­ning, verk­tyg och få till­gång till arbets­klä­der och skor.
 • Du som inte omfat­tas av läro­plikt ska själv köpa viss nöd­vän­dig utrust­ning, vil­ket du får när­ma­re infor­ma­tion om vid skol­start av din bransch.

Livsmedelshygien (kock och bagare-konditor)

 • Nya kock- och baga­re-kon­di­tor­stu­de­ran­de ska i som­mar boka ett besök vid häl­so­cen­tra­len på sin hem­ort för utred­ning av häl­so­till­stånd för en arbets­upp­gift med tan­ke på sal­mo­nel­la­smit­ta. (Lagen om smit­to­sam­ma sjuk­do­mar 2016/1227 6 kap 56 §). Med­de­la vid bok­ning­en att du behö­ver få en tid förs­ta vec­kan i augusti eftersom inty­get bör vara aktu­ellt. Inty­get ska läm­nas in vid skol­start till din per­son­li­ga handledare.

Barnledare

 • Barn­le­dar­stu­de­ran­de ska upp­vi­sa ett straff­re­gis­terut­drag enligt 6 § 3 mom. i straff­re­gis­ter­la­gen eftersom du skö­ter upp­gif­ter som för­ut­sät­ter arbe­te bland min­derå­ri­ga. Straff­re­gis­terut­dra­get beställs vid skol­star­ten. Din per­son­li­ga hand­le­da­re infor­me­rar närmare.

Kombinationsexamen (du avlägger både yrkes- och studentexamen).

Idrottslinjen

 • Du kan ansö­ka till någon av idrotts­lin­jer­na som ord­nas i sam­ar­be­te med Jakob­stads Gym­na­si­um. Blir du anta­gen, kan du del­ta i grenspe­ci­fi­ka trä­nings­ar­range­mang, sk. morgon­trä­ning­ar. Ansök­ning­en föl­jer natio­nel­la bestäm­mel­ser för idrotts­gym­na­si­um och base­rar sig på idrotts­li­ga fram­gång­ar och antal ledi­ga plat­ser. Ansök­nings­blan­kett finns på www​.opti​ma​e​du​.fi/​i​d​r​ott. Prin­ta ut och fyll i. Sida 1 fylls i av sökan­de själv och sida 2 av din trä­na­re. Sänd blan­ket­ten till Optima/idrott, Träd­gårds­ga­tan 30, 68600 Jakob­stad senast 27.6.2024.

Studieguiden

I studieguiden hittar du matnyttig information om vardag och regler vid Optima. Du hittar den här (klicka på bilden för att öppna):