Hoppa till innehåll

-

Cir­ku­lär eko­no­mi i praktiken

En kurs för små- och microföretagare som vill förbättra sitt kunnande i cirkulär ekonomi, bygga nätverk samt utveckla produkter och tjänster enligt modeller för cirkulära flöden. Undervisningsspråket är svenska och deltagande i kursen förutsätter fungerande språkkunskaper i både tal och skrift.

Med cirkulära flöden i fokus varvar kursen teori med praktik. Genom handledning, inspirerande gästföreläsare, företagsbesök och aktivt deltagande bygger du nätverk för framtiden. Under tillfällena utvecklar du en produkt- /tjänsteidé för ditt eget företag. Återvinningsmaterial tas upp som en möjlig utvecklingsväg. Produkten eller tjänsten skapas med fokus på funktionalitet och användbarhet. Du dokumenterar och kommunicerar din utvecklingsprocess med målet att skapa synlighet och även inspirera andra till klimatansvar.

Kursprogram: Kursen omfattar 27 timmar och ordnas som 9 tillfällen á 3 timmar om omfattar både teori och praktiska övningar.
Tidpunkt: Preliminärt 26.9 - 28.11.2023. Kursen omfattar totalt 27 h och ordnas på eftermiddag/kväll kl. 15-18:00 så att det ska gå att kombinera med studier eller arbete.
Kursstart: preliminärt 26.9.2023
Utbildare: Lärare från Optima tillsammans med inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter.
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt. Kursen ordnas med projektfinansiering från Skols – Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Antal platser: 24
Ansökningstid: 10.5.2023 - 25.9.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Sara Lindvall Fors, epost sara.lindvallfors@optimaedu.fi, telefon 0447215379

Kursen ger en introduktion till följande krav på yrkesskicklighet:

Den studerande kan

  • för­står kli­mat­för­änd­ring­en som feno­men och hur män­ni­skans verk­sam­het påver­kar den samt beho­vet av lösningar
  • kän­ner igen sätt att begrän­sa kli­mat­för­änd­ring­en och anpas­sa sig till den i sitt eget arbete.
  • utar­be­tar en plan för till­verk­ning­en av den cir­ku­lä­ra pro­duk­ten och strä­var efter en eko­no­misk använd­ning av materialen
  • spa­rar pro­duk­tin­for­ma­tio­nen och de ända­måls­en­li­ga doku­men­ten om arbetet
  • inspi­re­rar med sin egen verk­sam­het and­ra till klimatansvar.

Observera att bara delar av bedömningskriterierna i examensdelen berörs och kursen i sig inte ger kompetens att gå upp till yrkesprov och avlägga hela examensdelen.

Bedömning: godkänd/underkänd.

Info: Kursens innehåll baseras på mål för kunnande ur examensdelarna "Tillverkning av cirkulära produkter" inom textil- och modebranschen samt "Verksamhet med ansvar för klimatet" ur grundexamen inom textil- och modebranschen.