Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i servicelogistik

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på lager eller med materialhantering inom industrin, handeln, offentliga sektorn, transporter och spedition, men saknar utbildning inom området.

Målet är att fördjupa och utveckla ditt kunnande inom lagerhantering. Inom utbildningen jobbar du med att förbättra lager– och materialhanteringen på ditt företag. Under utbildningen utgår du från dina egna arbetsuppgifter och ser hur du kan påverka kvaliteten och effektiviteten i hela lagerhanteringskedjan. Denna utbildning kan ge dig möjligheter att kunna jobba som lagerförman.

Utbild­ning­ens huvudmål

Du får kunskap om:

 • oli­ka materialhanteringssystem
 • ked­jan från beställ­ning till leverans
 • arbets- och mil­jö­sä­ker­het på din arbetsplats
 • han­te­ring och lag­ring av far­li­ga ämnen

Inne­håll

Yrkesexamen i servicelogistik omfattar 150 kompetenspoäng (kp) som du avlägger på din arbetsplats.
Examensdelar:

 • Lager­ar­be­te, 50 kp
 • Pla­ne­ring av lager­ar­be­te, 60 kp
 • Utar­be­tan­de av utveck­lings­plan för ser­vice­lo­gistik, 40 kp.

All­mänt om utbildningen

 • Stu­di­e­ti­den är 1,5 år
 • Utbild­ning­en bör­jar med en gemen­sam kic­koff och infor­ma­tion om stu­di­er­nas upplägg.
 • Stu­di­er­na består av hand­led­nings­till­fäl­len på din arbets­plats och gemen­sam­ma när­stu­di­e­da­gar vid Opti­ma (ca 10 dagar), där vi går ige­nom bl.a. föl­jan­de teman: 
  • Truck­sä­ker­het
  • Arbets­sä­ker­het
  • FHj 1
  • Mil­jö­sä­ker­het
  • Last­säk­ring och ADR 1.3
  • Tra­vers­kurs
  • Mate­ri­al­han­te­ring
  • Ked­jan från beställ­ning till leverans
 • Yrkes­prov görs som utveck­lings­ar­be­te på din arbetsplats.
 • Utbild­ning­en genom­förs som läro­av­tals­ut­bild­ning. Det bety­der att du job­bar under studietiden.
 • Före utbild­ning­en kart­läg­ger du din kun­skap i en s.k. per­son­lig utvecklingsplan.

Kost­na­der

Deltagaravgift 290 €. Studerande och arbetsgivaren kommer överens om betalande av deltagaravgiften.

Prak­tisk infor­ma­tion och ansökan

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: Utbildningen planeras starta i januari 2025, förutsatt att vi har tillräckligt antal sökande. Om du är intresserad, ber vi dig fylla i en intresseanmälan nedan (inte bindande). Vi återkommer då med närmare information under hösten 2024.

För mer information, kontakta:

Kim Vikström, tfn 044 7215254, kim.vikstrom@optimaedu.fi

Jag vill att du som väljer denna yrkesexamen skall få insikt i hur viktigt det är att ha helhetskoll på materialflödet; dvs rätt material, vid rätt tidpunkt, till rätt pris och hur det påverkar såväl ekonomin som det dagliga livet i ett företag. Må det sen handla om knackkorvar, stålbalkar eller parfymflaskor som hanteras - det är samma parametrar som styr. ”

Johan “Joc­ki” Öster­bac­ka, chef för Kanäs olje­hamn och arbe­tar­skydds­chef för Nykar­le­by stad. Även en av utbildarna.
Johan “Joc­ki” Österbacka