Hoppa till innehåll

-

Som­mar­ut­bild­nings­av­tal

Ing­et jobb i som­mar? Kol­la om du kan ingå ett utbildningsavtal!

Om du inte har ett sommarjobb men ändå vill snabba på dina studier och skapa kontakter i arbetslivet, kan du välja att göra arbetspraktik under sommaren genom utbildningsavtal. Studerande som har utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön eller motsvarande ersättning. Arbetsuppgifterna motsvarar en examensdel eller del av examensdel inom din egen bransch eller inom en annan examen.

Du får:

  • stu­di­e­stöd bero­en­de på omfatt­ning och tid
  • hand­led­ning på arbets­plat­sen under hela peri­o­den av utbildningsavtal
  • en tyd­lig plan för hur utbild­ning­en på arbets­plat­sen genomförs
  • stu­die­pre­sta­tio­ner även under som­ma­ren och kan nå exa­men snabbare
  • en möj­lig­het att göra intryck, vil­ket kan ge dig ett fram­ti­da jobb

Vad krävs?

  • Arbets­plat­sen och arbets­in­ne­hål­let mot­sva­rar den exa­mens­del eller del av exa­mens­del, som kan ingå i studierna.
  • Till­räck­ligt med pro­duk­tions- och ser­vice­verk­sam­het på arbets­plat­sen, nöd­vän­di­ga arbets­red­skap samt att per­so­na­len har till­räck­lig yrkes­skick­lig­het, utbild­ning och arbetserfarenhet
  • Arbets­tid 1–5 dagar/vecka enl. överenskommelse
  • Ett utbild­nings­av­tal mel­lan arbets­gi­va­ren och utbildningsanordnaren.

Diskutera sommarutbildningsavtal med arbetsgivaren och din personliga handledare. Din personliga handledare hjälper dig och ger information om hur du kan gå framåt i dina studier även under sommaren. Optima sköter pappersarbetet.