Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i affärsverksamhet

Utbildningen riktar sig till dig som har en grundexamen sedan tidigare eller tre års erfarenhet från branschen. Utbildningen genomförs via läroavtal vilket förutsätter att du har en arbetsplats som stöder inlärning i valda kompetensområde.

Den som har avlagt yrkesexamen i affärsverksamhet, behärskar följande områden:

  • kund­in­rik­tad affärsverksamhet
  • kom­mu­ni­ka­tion och interaktion
  • eko­no­mi­han­te­ring
  • inter­na­tio­nell affärsverksamhet

I ditt arbete kan du använda informations- och kommunikationsteknik ändamålsenligt och arbetar i olika digitala miljöer. Du kan också nätverka yrkesmässigt och utvecklar systematiskt ditt kunnande i affärsverksamhet och har de färdigheter som behövs för företagande och kan arbeta som närmaste chef. Kunnandet hos den som avlagt examen varierar beroende på valet av kompetensområde och valbara examensdelar.

Utbild­ning­en ger dig möj­lig­het att för­dju­pa ditt kun­nan­de inom din bransch vil­ket leder till:

  • Bre­da­re kunnande
  • Hög­re kompetens
  • Bätt­re självförtroende
  • Du får verk­tyg får att utveck­la och upp­da­te­ra din yrkes­kom­pe­tens, du får en offi­ci­ell examen

Utbild­ning­ens uppbyggnad 

Studierna förverkligas genom inlärning på arbetsplatsen, föreläsningar, projektarbeten och distansstudier.

Optima erbjuder närstudier i ett urval av kompetensområden. Ifall man vill avlägga en del som vi inte erbjuder närstudier i är det möjligt, då gör man inlärningen på arbetet och genom självstudier.

Inom yrkesexamen i affärsverksamhet finns sex kompetensområden. Valet av kompetensområde görs genom diskussion med dina handledare på arbetsplatsen och Optima. För en hel examen avläggs 150 kp.

Mer info om examen hittar du här.

Start 

2021

Pris

490 €

För anmälan eller mer information kontakta

Carin Hagman
tel. 044 7215 340
carin.hagman@optimaedu.fi