Hoppa till innehåll

-

Infor­ma­tion till nya stu­de­ran­de inför hös­ten 2023

Skolstart

Din personliga handledare kontaktar dig per telefon 2 – 4.8 för en kort diskussion. Du även komma överens om personligt besök. Ifall du funderar på något kring de kommande studierna, kan du även själv ta kontakt. Kontaktuppgifter till personlig handledare hittar du via denna länk. Telefonnummer till våra studiehandledare finns här.

Närundervisningen för nya studerande startar enligt följande:

 • Träd­gårds­ga­tan 30: mån­dag 7.8 kl. 8:15 i Opti­ma­sa­len, Träd­gårds­ga­tan 30, Jakobstad.
 • Lan­näslund 1: mån­dag 7.8 kl. 8:15 i mat­sa­len, Lan­näslund 1, Jakobstad
 • Krä­van­de sär­skilt stöd och TEL­MA: 14.8.2023

Ta med kopior av betyg från tidigare utbildningar när du inleder studierna (ge detta till din personliga handledare). Vi kontrollerar dina skolbetyg. Antagningen kan hävas om du har angett felaktiga uppgifter.

Wilma

Via Wilma får studerande och vårdnadshavare information om studierna, studieprestationer. Där kan man också fylla i blanketter och kommunicera med lärare. Studerande får sina inloggningsuppgifter genast vid skolstarten. Vårdnadshavarna får sina inloggningsuppgifter under de första veckorna efter skolstart, vartefter den personliga handledaren gått igenom kontaktuppgifterna tillsammans med studerande.

Logga in på Optimas Wilma via länken: Wilma

Lite info om hur du använder Wilma hittar du här.

Studiebostäder

 • Ansök­nings­ti­den har gått ut den 29.6.2023.

Skolresestöd & bussar

Studiestöd

Dator

 • Du som omfat­tas av den utvid­ga­de läro­plik­ten kom­mer att få till­gång till en låne­da­tor från Opti­ma under stu­di­e­ti­den (du under­teck­nar ett datorav­tal samt får din dator efter skol­star­ten). Stu­de­ran­de löser ut sin dator vid stu­di­estar­ten. Om den stu­de­ran­de vid stu­di­estart öns­kar använ­da egen dator, kan hen INTE i ett sena­re ske­de lösa ut Opti­mas dator.
 • Du som inte omfat­tas av den utvid­ga­de läro­plik­ten ska ha med dig en egen per­son­lig bär­bar dator vid stu­di­estart. Datorn används i stu­di­er i oli­ka lärmil­jö­er, både i sko­lan och i digi­ta­la lärmil­jö­er. Du kom­mer kon­ti­nu­er­ligt att arbe­ta med och upp­da­te­ra din per­son­li­ga plan för kun­nan­de (PUK). Även övri­ga verk­tyg, som finns i Wil­ma, kom­mer att för­ut­sät­ta kon­ti­nu­er­lig dato­ran­vänd­ning. Its­le­ar­ning och Office365 är vik­ti­ga verk­tyg i stu­di­er­na. Du skaf­far själv dator eller använ­der den dator du redan har. Opti­ma rekom­men­de­rar föl­jan­de spe­ci­fi­ka­tio­ner för den egna datorn att använ­da i undervisningen:
  • Bär­bar dator stör­re än 10” med tangentbord
  • Minst 8 GB arbets­min­ne (RAM)
  • Minst 128 GB hård­disk av typ SSD
  • HDMI-uttag eller egen adap­ter som ger möj­lig­het att kopp­la i en HDMI-sladd för oli­ka presentationer
  • Tråd­löst nät­verkskort, wifi
  • Datorns språkin­ställ­ning bör vara sam­ma som sko­lans under­vis­nings­språk (svens­ka)
  • Bra bat­te­rika­pa­ci­tet
  • Ifall du väl­jer kom­bistu­di­er bör du kol­la att datorn läm­par sig för stu­dent­skriv­ning­ar­na, det­ta kan göras på sidan www​.abit​ti​.fi
  • OBS! Datorn ska vara klar att använ­da vid skol­star­ten. Du får till­gång till Office365 + de pro­gram som behövs för stu­di­er­na. Opti­ma erbju­der pro­gram­men kost­nads­fritt åt studerande.

Branschinfo

 • Du som omfat­tas av den utvid­ga­de läro­plik­ten kom­mer att få låna nöd­vän­dig utrust­ning, verk­tyg och få till­gång till arbets­klä­der och skor.
 • Du som inte omfat­tas av den utvid­ga­de läro­plik­ten ska själv köpa viss nöd­vän­dig utrust­ning, vil­ket du får när­ma­re infor­ma­tion om vid skol­start av din bransch.

Livsmedelshygien (kock och bagare-konditor)

 • Nya kock- och baga­re-kon­di­tor­stu­de­ran­de ska i som­mar boka ett besök vid häl­so­cen­tra­len på sin hem­ort för utred­ning av häl­so­till­stånd för en arbets­upp­gift med tan­ke på sal­mo­nel­la­smit­ta. (Lagen om smit­to­sam­ma sjuk­do­mar 2016/1227 6 kap 56 §). Med­de­la vid bok­ning­en att du behö­ver få en tid förs­ta vec­kan i augusti eftersom inty­get bör vara aktu­ellt. Inty­get ska läm­nas in vid skol­start till din per­son­li­ga handledare.

Barnledare

 • Barn­le­dar­stu­de­ran­de ska upp­vi­sa ett straff­re­gis­terut­drag enligt 6 § 3 mom. i straff­re­gis­ter­la­gen eftersom du skö­ter upp­gif­ter som för­ut­sät­ter arbe­te bland min­derå­ri­ga. Straff­re­gis­terut­dra­get beställs vid skol­star­ten. Din per­son­li­ga hand­le­da­re infor­me­rar närmare.

Kombinationsexamen (du avlägger både yrkes- och studentexamen).

Idrottslinjen

 • Du kan ansö­ka till någon av idrotts­lin­jer­na som ord­nas i sam­ar­be­te med Jakob­stads Gym­na­si­um. Blir du anta­gen, kan du del­ta i grenspe­ci­fi­ka trä­nings­ar­range­mang, sk. morgon­trä­ning­ar. Ansök­ning­en föl­jer natio­nel­la bestäm­mel­ser för idrotts­gym­na­si­um och base­rar sig på idrotts­li­ga fram­gång­ar och antal ledi­ga plat­ser. Ansök­nings­blan­kett finns på www​.opti​ma​e​du​.fi/​i​d​r​ott. Prin­ta ut och fyll i. Sida 1 fylls i av sökan­de själv och sida 2 av din trä­na­re. Sänd blan­ket­ten till Optima/idrott, Träd­gårds­ga­tan 30, 68600 Jakob­stad senast 29.6.2023.