Hoppa till innehåll

-

Pro­jek­tar­kiv

Här sam­las infor­ma­tion om avslu­ta­de projekt.

Klicka på projektets namn för mer info:


Digi­talt lärande

Projekttid: 22.6.2021-30.3.2023

Målet är att utveckla digitaliserade lärandet. Genom att forma Optima online konceptet kan vi svara på behoven att utveckla distans och hybrid undervisningen. Åtgärderna är testning av nya applikationer och bygga en Online studio och skapa Online kurser.

Resultatet i projektet är införandet av nya applikationer (VR/AR och simulatorer) i undervisningen, vi har nya tekniska verktyg för handledning och bedömning. Vi har skapat en studio där vi kan producera Online material, videon och genomföra streaming av föreläsningar och webbinarier av hög kvalitet. Vi har startar med några öppna kurser (valbara examensdelar) i samarbetet med arbetslivet.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.


Eri­ty­i­sen tuen areena

Projekttid: 5.5.2021-31.12.2022

UBS logo

Fortbildningar för den pedagogiska personalen i Svenskfinland.

Kommande utbildningar hösten 2022:

  1. Inlär­nings­svå­rig­he­ter och stöd i yrkes­ut­bild­ning­en, 2 sp
  2. Peda­go­giskt väl­må­en­de, 2sp

https://sites.google.com/kiipula.fi/erityisen-tuen-areena/etusivu

Fortbildningsprojektet huvudkoordinatorer är Kiipula och finansieras av Utbildningsstyrelsen.


Håll­bart genom TIU

Projekttid: 1.8-30.6.2023

Under hösten 2022 kommer Wasa teater turnera med pjäsen Glänta i den svenska yrkesutbildningen med teman ekologi, hållbarhet och framtid.  I programmet studiematerial inför och efter pjäsen, samt lärarnas fortbildning som genomför i samarbete med Wasa teater och Regionförvaltningsverket.

Samarbetsprojektets huvudkoordinator är Optima och finansieras av Konstsamfundet.

Glänta - Wasa Teater


Kul­tu­rellt uttryck (barn och ungdom)

Projekttid: 11.6.2021-30.11.2022

För utveckling av uttrycksätt och kunnandet inom barn-och ungdomskonst inom grundexamen i

pedagogisk verksamhet och handledning.

Genomförande: Inspirationsdagar för studerande och lärare, workshops och webbinarier med temaområden Bildkonst, Media, Musik, Dans och Drama. Utveckla det regionala samarbetet med andra aktörer och våra lärmiljöer så att den på ett bättre sätt beaktar barn- och ungdomskonsten olika uttrycksformer.

Projektet finansieras av Konstsamfundet.


Nivus

Projektperiod 15.12.2020-30.6.2022

Målet med Niuvs projektet: utveckling av handledningsprocessen inom krävande särskilt stöd vi övergångsskeden från grundläggande till andra stadiets utbildning, under studietiden samt vid övergången till arbetslivet efter avklarade studier.

Verksamhet:


Oikeus uudistua

Projekttid: 13.11.2020-31.12.2022

I projektet är förändringsledarskap och pedagogiskt ledarskap i fokus.

https://tulevaisuudenjohtaminen.fi/

  • Cen­tra­la resul­tat har varit led­ning­ens kart­lägg­ning av för­änd­rings­för­må­ga, modell för ansvars­trap­pa och utveck­ling av teambyggande.

Samarbetsprojektet huvudkoordinator är Tavastia och finansieras av Utbildningsstyrelsen.


Opti­ma Busi­ness lab

Projekttid: 1.8.2021-31.12.2022

Syfte och målsättning med projektet:

1. Utveckla nya sätt att stärka unga studerandes innovation och företagande

2. Skapa en tydlig tjänstemodell för komptensstigar för blivande företagare och unga förtagare

3. Utveckla Optimas samarbete med andra tjänsteproducenter som stöder förtagare (Concordia, TE-byrån, Yrittäjät osv.)

Projektet finansieras av Otto Malms donationsfond.


Osaa­jak­si — Alla kan

Projekttid: 13.11.2020–30.6.2022

Syfte och målsättning med projektet:

Utveckla övergången från grundskola till yrkesutbildning, handledningsstigar, färdigheter för vidare studier och verksamhet som stöder karriärvägledningen.

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen


Spe­ci­alun­der­stöd för utveck­ling av kon­ti­nu­er­ligt läran­de och kompetens

Projekttid oktober 2020 – 31.7.2023.

Syftet med projektet:
* utveckla och förbättra servicen av utbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning
* utveckling av handledning före studierna inleds med fokus på personlig tillämpning och kartläggning av studiefärdigheter
* pilotera branscher med utbildning inom lokalvård, fastighetsskötsel och matservice.

Arbetslösa arbetssökande söker via TE-byrån till kartläggningen Din framtid vid Optima (5-10 dagar). Samhällskommunikatör Ida Strandberg koordinerar och utför kartläggningarna vid Optima.

Målgrupp:

  • Arbets­lö­sa arbets­sö­kan­de eller per­so­ner som hotas av arbetslöshet
  • Sökan­de som inte avlagt grund­läg­gan­de utbild­ning i Finland
  • Sökan­de med språ­kni­vå A2.1
  • Sökan­de som sak­nar grund­läg­gan­de yrkesutbildning
  • Sökan­de som vill avläg­ga delex­a­men, för att för­bätt­ra sina chan­ser att bli sys­sel­sat­ta i arbetslivet

Handledning och kartläggning som främjar utbildning och/eller sysselsättning

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet


Väl­må­en­de- och gemen­skaps­främ­jan­de akti­vi­te­ter för stu­de­ran­de och personal

Projekttid: 1.8.2022-31.12.2023


Målet med projektet är att skapa aktiviteter och evenemang som bygger en gemenskap bland studerande och personal på Optima. Som exempel kan nämnas ettornas gemenskapsdag under hösten, Optimabalen och kulturveckan. Träffpunkt är en verksamhet direkt efter skoldagens slut, som riktar sig till de som känner sig ensamma i skolan och vill lära känna nya vänner. Olika idrottsturneringar, föreläsning samt simskola för icke simkunniga arrangeras.

Projektet finansieras av Konstsamfundet