Hyppää sisältöön

-

Avoi­met ovet 26 tammikuuta

Optima järjestää avoimen ovien päivä lauantaina 26 tammikuuta 2019 klo 9-14.00. Tervetuloa seuraaviin toimepisteisiin:

Pietarsaari: Puutarhakatu 30 (ammatillinen koulutus, kursseja) ja Vaasantie 149 (autoalan erityisammattiopetus)

Uusikaarlepyy: Åminnentie 2A (erityisammattiopetus)

Ohjelma aloittain, opetus ruotsinkielistä. 

Pie­tar­saa­ri, Puu­tar­ha­ka­tu 30

AJONEUVOASENTAJA

 • Käy­tän­nön työtä

ARTESAANI-HIENOPUUSEPPÄ

 • Tuo­te­näyt­te­ly
 • Käy­tän­nön työ­tä puutyöverstaassa

ARTESAANI - SISUSTUSASSISTENTI

 • Uusien mate­ri­aa­lien ja tapet­tien ja tren­dien näyttely
 • Lat­tia­ma­te­ri­aa­lien kokeilu
 • Mal­li­ta­lo­jen sisustus 
 • Tie­toa opiskelusta

AUTOKOULU

 • Ajo­neu­vot (bus­si och kuor­ma-auto) ovat esit­te­lys­sä Puutarhakadulla
 • Auto­kou­lun opet­ta­jat vas­taa­vat kysymyksiin 

AUTOMAATIO- JA SÄHKÖASENTAJA

 • Säh­kö- ja auto­maa­tio­asen­ta­jat työs­ken­te­le­vät eri­lais­ten pro­jek­tien parissa.
 • Ohjel­moin­ti ja auto­maa­tio­lai­tok­sien esittely 

DATANOMI

 • Kokei­le VR (vir­tual rea­li­ty) ja ”The Lab” –ohjel­ma (kah­vi­lan vieressä)
 • Tie­to­ko­neen asennus
 • Opis­ke­li­joi­den web-portfoliot
 • Pelien esit­te­ly – kokei­le mei­dän pelejä
 • Help­desk: Annam­me IT-tukea ja –neu­voa sekä otam­me tie­to­ko­nei­ta ja oheis­lait­tei­ta korjattavaksi 

ICT-ASENTAJA

 • ICT-asen­ta­jat työs­ken­te­le­vät eri­lais­ten pro­jek­tien parissa 

KOSMETOLOGI

 • Drop-in pika­hoi­to­ja kosmetologi-hoitolassamme
 • Myy­mä­läs­täm­me löy­tyy ammat­ti­lais­ten käyt­tä­miä ihon­hoi­to­tuot­tei­ta esim. Exuviance
 • Varaa aika­si kosmetologille 

KOKKI

 • Pop-up lou­nas­buf­fet klo. 11.00–13.20. Salaat­ti, lohi­keit­to, pan­nu­kak­ku + hil­lo ja ker­ma­vaah­to pie­nes­sä ruo­ka­sa­lis­sa audi­to­rio ”Mäss­kä­rin” vie­res­sä. Hin­ta €10,-/aikuinen (lap­set 3–9 v. €5,-/lapsi, 0–2 v. ilmaiseksii)
 • Ravin­tao­la Yrkes­koc­ken on auki 11–13.30. Tar­jol­la lauantaimenu

LEIPURI-KONDIITTORI

 • Lei­pää ja lei­von­nai­sia Opti­man omas­ta lei­po­mos­ta. Mais­tiai­set ja myyn­ti ”Are­nas­sa”
 • Ter­ve­tu­loa lei­po­moom­me kat­so­maan, kun opis­ke­li­jat val­mis­ta­vat tuot­tei­ta luo­vas­ti ja suu­rel­la käsityötaidolla. 

LEVYSEPPÄHITSAAJA-KONEISTAJA

 • Työ­näyt­te­lyä verstaassa
 • Kokei­le MAG-hitsausta

MERKONOMI

 • Tie­do­tus­pis­te, kort­ti­pe­li ja yritystietovisa
 • Myyn­ti kah­vi­las­sa ja Aree­nas­sa (lei­po­mo­tuot­tei­ta)
 • #Rune­berg­goe­sins­ta – Ylei­sön suosikki-äänestys

MUOTIASSISTENTTI

 • MAR­JA RAK Collection
 • Opis­ke­li­joi­den omat luon­nok­set ja port­fo­liot esitetään
 • Seu­raa muo­tias­sis­tent­tien ompe­lu ja muo­toi­lu livenä 

NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA

 • Toi­min­ta koko per­heel­le Optimasalissa
 • Haas­ta itseäsi
 • Tie­toa tut­kin­non monis­ta mahdollisuuksista 

PUTKIASENTAJA

 • Läm­pö­asen­nus ja hitsaus
 • Yllä­pi­to­työt
 • Mui­ta asennustöitä 

TALONRAKENTAJA

 • Muu­raus ja laatoitus
 • Auto­tal­li-ele­ment­tien raken­ta­mi­nen ja kattotyöt
 • Lin­nun­pön­tön rakennuspiste
 • Käy kat­so­mas­sa oma­ko­ti­ta­lo­pro­jek­te­jam­me Palo­ton­tin­tiel­lä Pie­tar­saa­res­sa. Kul­je­tus jär­jes­te­tään klo 10:00 ja 13:00 rakennushallista.

INFOPISTE PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN AULASSA, PUUTARHAKATU 30

 • Eri­tyi­so­pet­ta­jat
 • Kom­bi-tut­kin­to (ruot­sin­kie­li­nen ammat­ti- ja YO-tut­kin­to yhteis­työs­sä Jakobs­tads Gym­na­siu­min kanssa)
 • Kuraat­to­ri, oppilashuolto
 • Lan­näs­lund
 • Opin­tooh­jaa­jat
 • Opis­ke­li­ja-asun­not
 • Oppi­so­pi­mus
 • Opti­maPlus (kurs­se­ja)
 • VAL­MA (AMMA­TIL­LI­SEEN KOU­LU­TUK­SEEN VAMEN­TA­VA KOU­LU­TUS, 1 V
 • VAL­MA SP

Pie­tar­saa­ri, Vaa­san­tie 149

AUTOHUOLTOLINJA (AMMATILLINEN ERITYISOPETUS)

 • Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan kou­lu­tuk­seem­me työ­pa­jaan, Vaa­san­tie 149!

Uusi­kaar­le­pyy: Åmin­nen­tie 2A

KEITTIÖ, TEKSTIILI, PUU JA KIINTEISTÖ (AMMATILLINEN ERITYISOPETUS)

 • Tutus­tu mei­dän toi­min­taan ja miten huo­mioim­me yksi­löl­li­siä tarpeita
 • Arpa­jai­set
 • Myy­jäi­set
 • Ruo­ka- ja kahvitarjoilu