Hoppa till innehåll

-

Öppet hus 26 janu­a­ri, 2019

Optima ordnar öppet hus lördagen den 26 januari 2019 kl. 9-14.00. Välkommen till följande verksamhetspunkter:

Jakobstad: Trädgårdsgatan 30 (yrkesutbildning, kurser) och Vasavägen 149 (yrkesinriktad specialundervisning) 

Nykarleby: Åminnevägen 2A (yrkesinriktad specialundervisning)

Stu­de­ran­des buss­tid­ta­bel­ler hit­tas här.


Program branschvist:

Jakob­stad: Träd­gårds­ga­tan 30

ARTESAN (FINSNICKARE)

 • Utställ­ning av pro­duk­ter – fär­di­ga och på gång
 • Pro­dukt­till­verk­ning

ARTESAN (INTERIÖR)

 • Utställ­ning av nya mate­ri­al och tapeter/trender
 • Expe­ri­ment med golvmaterial
 • Inred­ning i modellhus
 • Info om utbildningen

BAGARE-KONDITOR

 • Smak­prov och för­sälj­ning av bröd och bak­verk från Opti­mas eget bage­ri i “Are­nan”.
 • Väl­kom­men att häl­sa på i bage­ri­et och se stu­de­ran­de ska­pa pro­duk­ter med hant­ver­kar­skick­lig­het och kreativitet 

BILSKOLAN

 • For­do­nen (buss och last­bil) finns till påse­en­de vid Trädgårdsgatan
 • Tra­fik­ut­bil­dar­na finns till hands för frå­gor och diskussion 

DATANOM

 • Prö­va på VR (vir­tu­al rea­li­ty) och spe­let “The Lab” (bred­vid caféet)
 • Tes­ta “skru­va dator” (pro­va att mon­te­ra enk­la delar i en dator). 
 • Pre­sen­ta­tion av stu­de­ran­des webportfolion
 • Pre­sen­ta­tion av spel — se och pro­va våra spel
 • I vår Hel­p­desk ger vi IT-stöd och ‑råd samt tar emot pri­va­ta dato­rer och kring­ut­rust­ning för reparation

EL- OCH AUTOMATIONSMONTÖR

 • Belys­nings­in­stal­la­tio­ner
 • Styr­ning av lam­por med bry­ta­re samt
 • Se hur man väl­jer säk­ring­ar och kablar
 • Elcentral­mat­ning
 • Auto­ma­tions­in­stal­la­tio­ner 
 • Kopp­lingsöv­ning­ar samt programmering

FORDONSMEKANIKER

 • Arbets­de­mon­stra­tion

HUSBYGGARE

 • Mur­ning och plattsättning
 • Arbe­te med ele­ment till garage och takarbete
 • Fågel­holks­byg­gen för bli­van­de byg­ga­re på besök
 • Besök egna­hems­hus­pro­jek­ten på Bränn­tomts­vä­gen 8 i Jakob­stad. Trans­port kl. 10:00 och 13:00 från bygghallen.

ICT-MONTÖR

 • Prak­tiskt arbe­te i verkstaden

KOCK

 • Pop-up lunch­buffé kl. 11.00–13.30 med sal­lad, lax­sop­pa, pann­ka­ka med sylt och gräd­de + kaf­fe i lil­la mat­sa­len bred­vid audi­to­ri­et Mässkär. Pris per per­son: vux­na 10€, barn 3–9 år 5€, barn 0–2 år gratis.
 • Restau­rang Yrkeskoc­ken har öppet kl. 11–13.30 och ser­ve­rar lördagslunch.
 • Väl­kom­men och bekan­ta er med vårt storkök

KOSMETOLOG

 • Drop-in express­be­hand­ling­ar i salongen
 • I vår butik säl­jer vi prof­fes­sio­nel­la hud­vårds­pro­duk­ter från t.ex. Exuviance
 • Boka tid till kosmetologbehandling

LEDARE FÖR UNGDOMAR OCH GEMENSKAPER

 • Akti­vi­te­ter för hela famil­jen i Optimasalen
 • Utma­na dig själv
 • Infor­ma­tion om utbild­ning­ens många möjligheter

MERKONOM

 • Infor­ma­tions­punkt med kort­spel och företagsquiz
 • För­sälj­ning av bage­ri- och kon­di­to­ri­pro­duk­ter i Arenan
 • #Rune­berg­go­es­ins­ta — publi­kens favo­rit rös­tas fram 

MODEASSISTENT

 • MAR­JA RAK Collection
 • Utställ­ning av stu­de­ran­des kre­a­tio­ner och portfolios
 • Följ med mode­as­si­sten­ter­nas söm­nad och sty­ling live

PLÅTSLAGARE-SVETSARE OCH VERKSTADSMEKANIKER

 • Arbets­de­mon­stra­tion
 • Pro­va på MAG-svetsning

RÖRMONTÖR

 • Vär­me­in­stal­la­tio­ner och svetsning
 • Annan instal­la­tions­verk­sam­het
 • Under­hålls­ar­be­ten

INFORMATIONSPUNKT I AULAN VID HUVUDINGÅNGEN, TRÄDGÅRDSGATAN 30

 • Kom­bi­na­tions­ex­a­men (yrkes- och stu­dentex­a­men i sam­ar­be­te med Jakob­stads Gymnasium)
 • Kura­tor, studerandevård
 • Lan­näslund
 • Läro­av­tal
 • Opti­maPlus (kur­ser)
 • Spe­ci­allä­ra­re
 • Stu­die­bo­stä­der
 • Stu­di­e­hand­led­ning
 • VAL­MA  (Hand­le­dan­de utbild­ning för grund­läg­gan­de yrkesutbildning)
 • VAL­MA SP

Jakob­stad: Vasa­vä­gen 149

BILSERVICELINJEN (YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING)

 • Kom och bekan­ta dig med vår utbild­ning i våra verkstadsutrymmen

Nykar­le­by: Åmin­ne­vä­gen 2A

KÖK, TEXTIL, TRÄ OCH FASTIGHET (YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING)

 • Bekan­ta dig med våra lin­jer och hur vi kan möta de indi­vi­du­el­la behoven
 • Lot­te­ri
 • För­sälj­ning
 • Mat- och kaffeservering