Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Dis­play­ing 1 — 30 of 43
Företag/YritysBransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoi­tus)Ort/PaikkakuntaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Franks Måle­ri
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ytte­res­se
Franks Måle­ri är en full­stän­dig bil­verk­stad. Vi utför ska­de­gransk­ning­ar och alla typer av ska­de­re­pa­ra­tio­ner. Vi byg­ger och byter vindru­tor, vi repa­re­rar karos­ser och byter delar samt målar bilar. Vi har ock­så bil­ser­vice och vi hör till Reng­a­scen­ter ked­jan med däck­för­sälj­ning och ‑byten. Vi kan ock­så ta hand om besikt­ning för kun­dens räk­ning. Prak­ti­kan­ter hos oss får vara med och hjäl­pa till på alla områ­den inom bil­ser­vice och repa­ra­tion. Under hös­ten bru­kar vi ha däck­by­tes­da­gar och där bru­kar prak­ti­kan­ter ock­så vara med. Till Franks Måle­ri hör ock­så en Marin-avdel­ning där vi ytbe­hand­lar och målar oli­ka typer av båtar (bl.a. för Bal­tic Yachts) samt plug­gar och kom­po­nen­ter för indu­strin. Om vi har lug­na­re dagar på bil­si­dan kan prak­ti­kan­ter få pro­va på att spack­la och sli­pa båtskrov eller mind­re delar på den avdelningen.
Jes­si­ca Roos
jessica.roos@franksmaleri.fi
0505892561
www​.franksma​le​ri​.fi
Nord­lings Elin­stal­la­tion Ab 
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Vörå
Elin­stal­la­tio­ner
Mats Nord­ling
n.elinstallation@gmail.com
+358504626620
Voga Sty­ling
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa/Helsingfors
Even­tu­el­la arbets­upp­gif­ter: — Shop­ping med och sty­ling av kun­der — Skri­va artik­lar — Ska­pa inne­håll till Instagram / Tik­tok — Fota/filma material 
Sand­ra Holmäng
info@vogastyling.com
0405614283
www​.vogasty​ling​.com
Dog­gid
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Vasa
Hund­da­gis
Pia Blomqvist
pia.flp@gmail.com
0406730418
Www​.koi​ra​pa​iva​ko​ti​dog​gis​.fi
Sand­ra­E­mi­lia
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa
- brainstor­ma idéer för soci­a­la medi­er (IG, Tik­tok, Youtu­be) — fota/filma
Sand­ra
sandra@vogastyling.com
0405614283
https://​www​.instagram​.com/​s​a​n​d​r​a​e​m​i​l​i​ah/
Team Kai­ta­jär­vi ab
Husbyggnad/Talonrakennus
Terjärv/Kronoby
Vårt bygg­fö­re­tag utför tjäns­ter från grun­den till nyc­kel i hand. Vi mon­te­rar ock­så stock­hus samt reno­ve­rar gam­la hus. Där­till anläg­ger vi sten­sätt­ning­ar, gräs­mat­tor och träd­gårds­pro­jekt enligt kun­dens öns­ke­mål. Våra bygg­plat­ser finns både i och utan­för Kro­no­by kom­mun. Att stu­de­ran­den kan ta sig fram med bil på egen hand till prak­tik­plat­sen prioriteras.
Ron­ny Kaitajärvi/Pamela Kaitajärvi
info@teamkaitajarvi.fi
0500665276/0503556814
www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi (instagram: teamkaitajarvi.ab)
VON­MÖÖPE­LI
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Terjärv
VON­MÖÖPE­LI säl­jer reno­ve­ra­de möb­ler i web­bu­tik och gör möbel reno­ve­ring­ar på beställ­ning. Vi säl­jer även egen­de­sig­na­de pro­duk­ter. Hos oss skul­le du få lära dig om möbel reno­ve­ring och tapet­se­ring samt pro­dukt­ut­veck­ling. Vi går ige­nom grun­der­na för vad man ska tän­ka på när man bör­jar en reno­ve­ring. Riv­ning, möns­ter märk­ning, val av tyg och mate­ri­al samt ytbe­hand­ling. Du får sy och lära dig pro­ces­ser­na i en pro­dukt­ut­veck­ling (mha. åter­bruk) ifall vi är i ett sådant ske­de. Sedan har vi ju ock­så en e‑butik och vi tar gär­na emot dig som redan har en del kun­skap inom e han­del. Du skul­le få arbe­ta med pro­dukt­be­skriv­ning­ar enligt SEO tän­ket, crm, leads och kund­re­gis­ter. Arbe­ta med SEO och nyc­kelord, betal­nings lös­ning­ar, pro­dukt och lager­han­te­ring. Prak­ti­ken skul­le vara väl­digt hands on.
Malin Tim­mer­bac­ka
info@vonmoopeli.com
0445625465
www​.von​moo​pe​li​.com
Dag­cent­ret Hyd­dan r.f.
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
sol­l­ef­teå­ga­tan 12 66900 Nykarleby
Vi ser­ve­rar lunch var­je var­dag kl.11–13. Vi har en ansva­rig kock som hand­le­der prak­ti­kan­ten i oli­ka köks­upp­gif­ter även bak­ning var­je vec­ka. Vi har även matut­del­ning 3 ggr / vec­ka till behö­van­de, maten som vi delar ut häm­tas från buti­ker­na som lig­ger nära till Hyddan.
Eva
dagcentrethyddan@gmail.com
0503441790
https://www.multi.fi/~hyddan/
Ab Vik­ströms Plåtslageri
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Sand­sund
Pro­duk­tions­ar­be­te. Till­verk­ning av plåt­pro­duk­ter i tunn­plåt. Plåt­lis­ter, tak­plåt, oli­ka one-off pro­duk­ter enligt kun­dens önskemål. 
Kaj Vik­ström
kaj@vikstroms.fi
0505580991
www​.vik​stroms​.fi
Ab Vik­ströms Plåtslageri
Husbyggnad/Talonrakennus
Sand­sund
Mon­te­rings­ar­be­te. Mon­te­ring av plåt­tak, takrän­nor, fasad­ar­be­ten i plåt o.s.v.
Ken­net Vikström
kennet@vikstroms.fi
0503368728
www​.vik​stroms​.fi
Abc lii­ken­ne­myymälä
Livs­me­del och catering/Ravintola ja cate­ring, Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Pie­tarsaa­ri
Myyjän työ­tehtävät, Ravin­to­lan työ­tehtävät, keit­tiön työ­tehtävät, asiakaspalvelu
Erja
erja.konu@sok.fi
0207808451
Kock Verk­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Peder­sö­re, Forsby
CNC-bear­bet­ning Svetsning 
Håkan Kock
office@kockverkstad.fi
050 3432626
https://​kock​verk​stad​.fi/
Stor­sta­ra gård, Fred­rik och Mari­ka Hemgård
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Peder­sö­re
Sköt­sel av oli­ka slag av djur, lant­bru­kets dag­li­ga arbe­ten. Djur på går­den: dikor, får, häs­tar, åsnor, smådjur(kaniner, ankor, höns). vi gör även besök med dju­ren, kör­upp­drag med häst. Lant­si­dan även maskin­ser­vice mm Mari­ka hand­le­da­re på djur­si­dan och Fred­rik på lantsidan.
Fred­rik Hem­gård, Mari­ka Hemgård
marika.hemgard@multi.fi
0405032496 Fred­rik, 0505622455 Marika
Lill­kungs Bage­ri & Kon­di­to­ri kb
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Ora­vais Bageri/Nykarleby cafe
I bage­ri: bak­ning, pack­ning, städ­ning, m.m I Nykar­le­by: För­sälj­ning av kaf­fe och bulla/Bröd. Disk­ning, städ­ning m.m.
Lill­kung Mikael eller Marika
info@lillkungsbageri.fi
06–3850017
Nykar­le­by stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Nykar­le­by
Storkök med 1300 mat­por­tio­ner för dag­hem och sko­la. Mel­lan­måls till­verk­ning för dag­hems­bar­nen. Pac­kas mat åt ca 600 samt ser­ve­ras på plats åt 750, Sal­lads­till­verk­ning, Varm mat med till­be­hör från för­mid­da­gar­na, Under lun­chen ser­ve­ring och disk­ning, efter­mid­dag städ­ning av kökets utrymmen
karin
karin.nygard@nykarleby.fi
0505651129
T Eriks­son Bygg Ab 
Husbyggnad/Talonrakennus
Nykar­le­by
Bygg och målningsarbeten 
Tom­my Eriksson 
tebyggab@gmail.com
0503233950
Oy Westwood Ab
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Nykar­le­by
Till­ver­ka kom­po­nen­ter till trätrap­por inomhus
Glenn Sund­ström
glenn.sundstrom@westwood.fi
0505667818
westwood​.fi
Hund­kon­sul­ten
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Mun­sa­la
Djur­gård med bla ompla­ce­rings­hun­dar och häs­tar. Samt djur­trä­ning och privatkundsbesök. 
Tan­ja
hundkonsulten.fi@gmail.com
+358503492942
Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Malax
För­be­red­ning och för­mon­te­ring av kom­po­nen­ter El-instal­la­tio­ner i båtar
Kaj-Erik Loo
kaj-erik.loo@targa.fi
+358505110355
www​.tar​ga​.fi
Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Lei­pu­ri­työ
Leea Fage­rudd
fageruddbageri@multi.fi
06–7816600
www​.fage​rudd​ba​ge​ri​.fi
Ab Stran­dis Oy / Stran­dis Smokehouse
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Plats finns för restau­rangkock inom både lunch, och tall­riks­upp­lagd mat samt snabb­mat. Vari­e­ran­de upp­gif­ter inom ett inno­va­tivt kök. Även kon­di­tor upp­gif­ter finns inom café-pro­duk­ter, efter­rät­ter, mat­bröd mm.. 
Anders Hög­berg
anders@strandis.fi
0500174703
www​.stran​dis​.fi
Lar­smo kommun 
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Lar­smo
Vi är Fri­lufts­dag­hem­met Skogs­glän­tan som rör oss i skog och mark kring idrottspar­ken i Lar­smo. Här får du lära dig allt från att stö­da bar­nen att bli själv­stän­di­ga i påkläd­ning och mat­si­tu­a­tio­ner till att upp­täc­ka vad natu­ren har att erbju­da som svam­par och bär till­sam­mans med bar­nen. Du får även prö­va på att hål­la små sam­ling­ar och peda­go­gis­ka stun­der. Vin­ter­tid ski­dar och skrin­nar vi både läng­re och kor­ta­re turer. Vi gör även små utflyk­ter och vand­ring­ar i natu­ren med bar­nen under hös­ten och våren. 
Ange­li­ca Storkamp 
angelica.storkamp@larsmo.fi
0447217653
Ab Ferro­mek Oy
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kro­no­by
Vill du job­ba som CNC-ope­ra­tör? Till CNC-ope­ra­tö­rens arbets­upp­gif­ter hör • CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Vi erbju­der en triv­sam arbets­mil­jö och moder­na maski­ner och arbets­red­skap. Om du pra­tar svens­ka, fins­ka eller eng­els­ka så pas­sar du in i vårt gäng. Viss flex­i­bi­li­tet i arbets­ti­den möj­ligt enligt överenskommelse.
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
+358407216053
www​.ferro​mek​.fi
Elsa Möbel
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kro­no­by
Reno­ve­ring och möbel­ta­pet­se­ring av moder­na och anti­ka möb­ler. Pro­jekt: Reno­ve­ring av gam­mal sko­la — sto­ra skolsa­len och köket ytre­no­ve­ras under hös­ten ‑23. Vi tes­tar på oli­ka ytbe­hand­lings­tek­ni­ker och fär­ger, ska­par uni­ka färg­gla­da och per­son­li­ga rum och inre­der i huvud­sak med de möb­ler vi reno­ve­rat. Köks­pla­ne­ring och mon­te­ring av kök. 
Eva­lis Sundkvist
evalis@elsamobel.fi
0408316258
www​.elsa​mo​bel​.fi
Kro­no­by Före­ta­ga­re rf.
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik/­Ti­e­to- ja viestintä
Kro­no­by
Bli bekant med före­ta­gan­de och före­ta­gen från Kro­no­by! Vi sam­man­stäl­ler en lis­ta på alla nuva­ran­de verk­sam­ma före­tag i Kro­no­by. Skri­ver nyhets­brev, fun­de­rar på kom­mu­ni­ka­tion, gör en some­plan och upp­da­te­rar hem­si­da, face­book och instagram. Vi besö­ker före­tag och inter­vju­ar dem, gör kor­ta artik­lar för pub­li­ce­ring på some. Vi fun­de­rar ock­så på reklammaterial/broschyrer i pap­pers­for­mat i sam­ar­be­te med Mel­lers­ta Öster­bot­tens före­ta­ga­re i Karleby. 
Eva­lis Sundkvist
kronoby@yrittajat.fi
0408316258
www​.yrit​ta​jat​.fi/​k​r​o​n​oby
Acu-elektro
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kro­no­by
elin­stal­la­tio­ner såväl i fas­tig­he­ter samt inom båtbranschen
Christof­fer Skogvall
christoffer.skogvall@acu-elektro.fi
0405396937
Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Korsholm/Vasa
Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe Kock ‑Lunch, a la carte
Patri­cia Nedergård 
info@berny.fi
0407768574
www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi
Oy MH-Ste­el Ab
Bil och logistik/Auto ja logisti­ik­ka, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuo­tan­to­tek­ni­ik­ka, Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kors­holm
MH-Ste­el är belä­get i Kors­holm och har två pro­duk­tions­hal­lar, en där vi till­ver­kar ce märk­ta stål­kon­struk­tio­ner, pro­duk­tions­svets­ning­ar och övri­ga svets­re­pa­ra­tio­ner med idag 7 svetsare/montörer. I den and­ra hal­len utförs ser­vice och repa­ra­tio­ner av last­bi­lar, bus­sar, paket­bi­lar och oli­ka flak repa­ra­tio­ner. Nu söker vi för­stärk­ning till vårat team tunga for­dons­me­ka­ni­ker som idag består av 3 meka­ni­ker. Vi söker dig som har intres­se av för for­don och öppen för att lära dig nya saker. 
Emi­lia Karp
emilia.karp@mh-steel.fi
0403573777
www​.mh​-ste​el​.fi
Seni­or­cent­ret Pettersborg
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kar­le­by
Seni­or­cent­ret Pet­ters­borg har ett eget kök och verk­sam­he­ten består av lunch för både boen­den samt utom­stå­en­de. En stor del av verk­sam­he­ten är även hem­kör­ning av mat­por­tio­ner. Vid Pet­ters­borgs kök får du lära dig hur det är att job­ba i ett mind­re storkök. Vi är flex­ib­la med prak­tik­pe­ri­o­der­na och har möj­lig­het att ta emot stu­de­ran­den under hela året. 
Ali­na Rasmus
alinarasmus@gmail.com
0449748532
www​.pet​ters​borg​.com
Bubb­lans­pon­nys­tall
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Jakob­stad
Häst­sköt­sel och kund­be­tjä­ning. Främst för barn och ung­do­mar med någon grad av funk­tions­ned­sätt­ning ( Främst psy­kisk, men även fysis­ka) inte rid­te­ra­pi! Soci­al­pe­da­go­gisk häst­verk­sam­het och greencare
Sus­sy Bro
bubblansponnystall@gmail.com
0400729562
Bubblansponnystall@fi Bubb­lans­pon­nys­tall facebook

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?