Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Studerandes LiA-perioder 2024 - 2025 publiceras här i augusti 2024.

Dis­play­ing 1 — 9 of 9
Företag/Yritys
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus)
Ort/Paikkakunta
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä
Kontaktperson/Yhteyshenkilö
E‑post/S‑posti
Telefon/Puhelin
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Ab NY-JA Oy
Husteknik/Talotekniikka
Nykar­le­by
Ren­gö­ring och under­håll av ven­ti­la­tions­an­lägg­ning­ar samt mät­ning och injuste­ring av luftmängder.
Ken­neth Turpeinen
kenneth.turpeinen@nyja.fi
+358505147488
www​.nyja​.fi
SBS Team Ab
Husbyggnad/Talonrakennus
Jakob­stad
Såg­ning, borr­ning och riv­ning av kon­struk­tio­ner i betong, tegel eller and­ra stenmaterial.
Lukas Löv
lukas@sbsteam.fi
0406573320
sbs​team​.fi
Voga Sty­ling
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa/Helsingfors
Even­tu­el­la arbets­upp­gif­ter: — Shop­ping med och sty­ling av kun­der — Skri­va artik­lar — Ska­pa inne­håll till Instagram / Tik­tok — Fota/filma material 
Sand­ra Holmäng
info@vogastyling.com
0405614283
www​.vogasty​ling​.com
Sand­ra­E­mi­lia
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa
- brainstor­ma idéer för soci­a­la medi­er (IG, Tik­tok, Youtu­be) — fota/filma
Sand­ra
sandra@vogastyling.com
0405614283
https://​www​.instagram​.com/​s​a​n​d​r​a​e​m​i​l​i​ah/
Axet ab/oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Bennäs/Pedersöre
Lunch­re­stau­rang, Cate­ring, Beställ­nings­re­stau­rang, Cafe, Bage­ri, Konditori.. 
Frank
chef.frank.sundqvist@gmail.com
0500942244
www​.axet​.fi
Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Korsholm/Vasa
Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe Kock ‑Lunch, a la carte
Patri­cia Nedergård 
info@berny.fi
0407768574
www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi
Aler­te Ab Oy / KOsthåll
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
VId till­red­nings­kö­ken är man med i pro­duk­tio­nen för både lun­cher, mid­da­gar och mellanmål.Diskar Vid ser­vick­ö­ken gör man mor­gon­mål , mel­lan­mål, kokar pas­ta, pota­tis, ris och gör sal­lad. Diskar
Ken­neth Fin­holm, John­ny Aho
kenneth.finholm@alerte.fi
0447147345
Kock Verk­stad
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Peder­sö­re, Forsby
CNC-bear­bet­ning Svetsning 
Håkan Kock
office@kockverkstad.fi
050 3432626
https://​kock​verk​stad​.fi/
Oy MH-Ste­el Ab
Bil och logistik/Auto ja logisti­ik­ka, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuo­tan­to­tek­ni­ik­ka, Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kors­holm
MH-Ste­el är belä­get i Kors­holm och har två pro­duk­tions­hal­lar, en där vi till­ver­kar ce märk­ta stål­kon­struk­tio­ner, pro­duk­tions­svets­ning­ar och övri­ga svets­re­pa­ra­tio­ner med idag 7 svetsare/montörer. I den and­ra hal­len utförs ser­vice och repa­ra­tio­ner av last­bi­lar, bus­sar, paket­bi­lar och oli­ka flak repa­ra­tio­ner. Nu söker vi för­stärk­ning till vårat team tunga for­dons­me­ka­ni­ker som idag består av 3 meka­ni­ker. Vi söker dig som har intres­se av för for­don och öppen för att lära dig nya saker. 
Emi­lia Karp
emilia.karp@mh-steel.fi
0403573777
www​.mh​-ste​el​.fi

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?