Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Dis­play­ing 1 — 30 of 43
Företag/YritysBransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoi­tus)Ort/PaikkakuntaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Ab Vik­ströms Plåtslageri
Husbyggnad/Talonrakennus
Sand­sund
Mon­te­rings­ar­be­te. Mon­te­ring av plåt­tak, takrän­nor, fasad­ar­be­ten i plåt o.s.v.
Ken­net Vikström
kennet@vikstroms.fi
0503368728
www​.vik​stroms​.fi
Team Kai­ta­jär­vi ab
Husbyggnad/Talonrakennus
Terjärv/Kronoby
Vårt bygg­fö­re­tag utför tjäns­ter från grun­den till nyc­kel i hand. Vi mon­te­rar ock­så stock­hus samt reno­ve­rar gam­la hus. Där­till anläg­ger vi sten­sätt­ning­ar, gräs­mat­tor och träd­gårds­pro­jekt enligt kun­dens öns­ke­mål. Våra bygg­plat­ser finns både i och utan­för Kro­no­by kom­mun. Att stu­de­ran­den kan ta sig fram med bil på egen hand till prak­tik­plat­sen prioriteras.
Ron­ny Kaitajärvi/Pamela Kaitajärvi
info@teamkaitajarvi.fi
0500665276/0503556814
www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi (instagram: teamkaitajarvi.ab)
T Eriks­son Bygg Ab 
Husbyggnad/Talonrakennus
Nykar­le­by
Bygg och målningsarbeten 
Tom­my Eriksson 
tebyggab@gmail.com
0503233950
Sport­ma­ga­si­net Matts­son Ab
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Arbe­te i lager och butik. Arbe­te med våran webshop.
Filip lund
filip.lund@sportmagasinetmattsson.fi
0444935739
https://​sport​ma​ga​si​net​matts​son​.fi/
K‑Citymarket Jakobstad/livsmedel
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Mångsidig mat­af­fär med fle­ra oli­ka intres­san­ta arbets­upp­gif­ter. Bra arbets­ge­men­skap och vi hjäl­per gär­na att lära er.
San­na Löija
sanna.loija@citymarket.fi
0405707571
Voga Sty­ling
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa/Helsingfors
Even­tu­el­la arbets­upp­gif­ter: — Shop­ping med och sty­ling av kun­der — Skri­va artik­lar — Ska­pa inne­håll till Instagram / Tik­tok — Fota/filma material 
Sand­ra Holmäng
info@vogastyling.com
0405614283
www​.vogasty​ling​.com
Sand­ra­E­mi­lia
Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Vasa
- brainstor­ma idéer för soci­a­la medi­er (IG, Tik­tok, Youtu­be) — fota/filma
Sand­ra
sandra@vogastyling.com
0405614283
https://​www​.instagram​.com/​s​a​n​d​r​a​e​m​i​l​i​ah/
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ben­näs
Intern­lo­gistik på logistikavdelningen. 
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
Oy Kust­car Ab
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Jakob­stad
Bil­ser­vice / reparationer
Hen­rik Häyrynen
info@kustcar.com
0447234731/0447817087
www​.kust​car​.com
Franks Måle­ri
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ytte­res­se
Franks Måle­ri är en full­stän­dig bil­verk­stad. Vi utför ska­de­gransk­ning­ar och alla typer av ska­de­re­pa­ra­tio­ner. Vi byg­ger och byter vindru­tor, vi repa­re­rar karos­ser och byter delar samt målar bilar. Vi har ock­så bil­ser­vice och vi hör till Reng­a­scen­ter ked­jan med däck­för­sälj­ning och ‑byten. Vi kan ock­så ta hand om besikt­ning för kun­dens räk­ning. Prak­ti­kan­ter hos oss får vara med och hjäl­pa till på alla områ­den inom bil­ser­vice och repa­ra­tion. Under hös­ten bru­kar vi ha däck­by­tes­da­gar och där bru­kar prak­ti­kan­ter ock­så vara med. Till Franks Måle­ri hör ock­så en Marin-avdel­ning där vi ytbe­hand­lar och målar oli­ka typer av båtar (bl.a. för Bal­tic Yachts) samt plug­gar och kom­po­nen­ter för indu­strin. Om vi har lug­na­re dagar på bil­si­dan kan prak­ti­kan­ter få pro­va på att spack­la och sli­pa båtskrov eller mind­re delar på den avdelningen.
Jes­si­ca Roos
jessica.roos@franksmaleri.fi
0505892561
www​.franksma​le​ri​.fi
Trucks­hop Hägg­blom Ab
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Jakob­stad
Ser­vice och repa­ra­tion av tunga fordon.
Den­nis
Dennis.haggblom@truckshop.fi
+358503627502
https://​trucks​hop​.fi/
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Ben­näs
Elar­be­ten på vår mon­te­rings­av­del­ning. Upp­gif­ter­na inne­fat­tar bl.a till­verk­ning av kopp­lings­lå­dor, manö­ver­pa­ne­ler, elcen­tra­ler, kab­lage o.s.v.
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-ato​ma​tion​.eu
Nord­lings Elin­stal­la­tion Ab 
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Vörå
Elin­stal­la­tio­ner
Mats Nord­ling
n.elinstallation@gmail.com
+358504626620
Acu-elektro
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kro­no­by
elin­stal­la­tio­ner såväl i fas­tig­he­ter samt inom båtbranschen
Christof­fer Skogvall
christoffer.skogvall@acu-elektro.fi
0405396937
Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Malax
För­be­red­ning och för­mon­te­ring av kom­po­nen­ter El-instal­la­tio­ner i båtar
Kaj-Erik Loo
kaj-erik.loo@targa.fi
+358505110355
www​.tar​ga​.fi
Axet ab/oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Bennäs/Pedersöre
Lunch­re­stau­rang, Cate­ring, Beställ­nings­re­stau­rang, Cafe, Bage­ri, Konditori.. 
Frank
chef.frank.sundqvist@gmail.com
0500942244
www​.axet​.fi
Nykar­le­by stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Nykar­le­by
Storkök med 1300 mat­por­tio­ner för dag­hem och sko­la. Mel­lan­måls till­verk­ning för dag­hems­bar­nen. Pac­kas mat åt ca 600 samt ser­ve­ras på plats åt 750, Sal­lads­till­verk­ning, Varm mat med till­be­hör från för­mid­da­gar­na, Under lun­chen ser­ve­ring och disk­ning, efter­mid­dag städ­ning av kökets utrymmen
karin
karin.nygard@nykarleby.fi
0505651129
Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Korsholm/Vasa
Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe Kock ‑Lunch, a la carte
Patri­cia Nedergård 
info@berny.fi
0407768574
www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi
Dag­cent­ret Hyd­dan r.f.
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
sol­l­ef­teå­ga­tan 12 66900 Nykarleby
Vi ser­ve­rar lunch var­je var­dag kl.11–13. Vi har en ansva­rig kock som hand­le­der prak­ti­kan­ten i oli­ka köks­upp­gif­ter även bak­ning var­je vec­ka. Vi har även matut­del­ning 3 ggr / vec­ka till behö­van­de, maten som vi delar ut häm­tas från buti­ker­na som lig­ger nära till Hyddan.
Eva
dagcentrethyddan@gmail.com
0503441790
https://www.multi.fi/~hyddan/
Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Lei­pu­ri­työ
Leea Fage­rudd
fageruddbageri@multi.fi
06–7816600
www​.fage​rudd​ba​ge​ri​.fi
Ab Stran­dis Oy / Stran­dis Smokehouse
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Plats finns för restau­rangkock inom både lunch, och tall­riks­upp­lagd mat samt snabb­mat. Vari­e­ran­de upp­gif­ter inom ett inno­va­tivt kök. Även kon­di­tor upp­gif­ter finns inom café-pro­duk­ter, efter­rät­ter, mat­bröd mm.. 
Anders Hög­berg
anders@strandis.fi
0500174703
www​.stran​dis​.fi
Lill­kungs Bage­ri & Kon­di­to­ri kb
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Ora­vais Bageri/Nykarleby cafe
I bage­ri: bak­ning, pack­ning, städ­ning, m.m I Nykar­le­by: För­sälj­ning av kaf­fe och bulla/Bröd. Disk­ning, städ­ning m.m.
Lill­kung Mikael eller Marika
info@lillkungsbageri.fi
06–3850017
Pavis AB/OY
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
KÖK: Hjäl­pa till i för­be­red­ning av lunch / a la car­te­be­ställ­ning­ar, hjäl­pa till i dis­ken, fyl­la på buffén under lunch. Finns även möj­lig­het till kvälls­skift och stör­re a la car­te­be­ställ­ning­ar. SAL: Hjäl­pa till i ser­ve­ring­en genom att ploc­ka tall­ri­kar och glas, föra ut mat, hjäl­pa till i dis­ken, vara med och använ­da kas­san, fyl­la på lunch­buffén under lun­chen. Finns även möj­lig­het till kvälls­skift och stör­re a la cartebeställningar. 
Jari Reme­sa­ho
jari.remesaho@pavis.fi
067237333
www​.pavis​.fi
Seni­or­cent­ret Pettersborg
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kar­le­by
Seni­or­cent­ret Pet­ters­borg har ett eget kök och verk­sam­he­ten består av lunch för både boen­den samt utom­stå­en­de. En stor del av verk­sam­he­ten är även hem­kör­ning av mat­por­tio­ner. Vid Pet­ters­borgs kök får du lära dig hur det är att job­ba i ett mind­re storkök. Vi är flex­ib­la med prak­tik­pe­ri­o­der­na och har möj­lig­het att ta emot stu­de­ran­den under hela året. 
Ali­na Rasmus
alinarasmus@gmail.com
0449748532
www​.pet​ters​borg​.com
Aler­te Ab Oy / KOsthåll
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
VId till­red­nings­kö­ken är man med i pro­duk­tio­nen för både lun­cher, mid­da­gar och mellanmål.Diskar Vid ser­vick­ö­ken gör man mor­gon­mål , mel­lan­mål, kokar pas­ta, pota­tis, ris och gör sal­lad. Diskar
Ken­neth Fin­holm, John­ny Aho
kenneth.finholm@alerte.fi
0447147345
Hund­kon­sul­ten
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Mun­sa­la
Djur­gård med bla ompla­ce­rings­hun­dar och häs­tar. Samt djur­trä­ning och privatkundsbesök. 
Tan­ja
hundkonsulten.fi@gmail.com
+358503492942
Bubb­lans­pon­nys­tall
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Jakob­stad
Häst­sköt­sel och kund­be­tjä­ning. Främst för barn och ung­do­mar med någon grad av funk­tions­ned­sätt­ning ( Främst psy­kisk, men även fysis­ka) inte rid­te­ra­pi! Soci­al­pe­da­go­gisk häst­verk­sam­het och greencare
Sus­sy Bro
bubblansponnystall@gmail.com
0400729562
Bubblansponnystall@fi Bubb­lans­pon­nys­tall facebook
Stor­sta­ra gård, Fred­rik och Mari­ka Hemgård
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Peder­sö­re
Sköt­sel av oli­ka slag av djur, lant­bru­kets dag­li­ga arbe­ten. Djur på går­den: dikor, får, häs­tar, åsnor, smådjur(kaniner, ankor, höns). vi gör även besök med dju­ren, kör­upp­drag med häst. Lant­si­dan även maskin­ser­vice mm Mari­ka hand­le­da­re på djur­si­dan och Fred­rik på lantsidan.
Fred­rik Hem­gård, Mari­ka Hemgård
marika.hemgard@multi.fi
0405032496 Fred­rik, 0505622455 Marika
Dog­gid
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Vasa
Hund­da­gis
Pia Blomqvist
pia.flp@gmail.com
0406730418
Www​.koi​ra​pa​iva​ko​ti​dog​gis​.fi
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Ben­näs
Svets och bear­bet­nings­ar­be­ten på kom­po­nent­till­verk­ning­en Meka­nisk mon­te­ring på monteringsavdelningen
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?