Hoppa till innehåll

-

Öppet Hus Lör­dag 27.1.2024

Väl­kom­men till våra enhe­ter i Jakob­stad (kl. 10 — 13:00) och Nykar­le­by (kl. 9 — 13:00)!

Välkommen att gå runt och bekanta dig med våra utbildningar och utrymmen!

Ungdomar och vårdnadshavare som funderar på ifall Optima är en studieplats i framtiden. Ta er tid att komma och bekanta er med våra utbildningar. Vi svarar gärna på frågor som rör våra utbildningar, boende och stödfunktioner.

MISSA INTE!

Vid våra mindre enheter på Vasavägen 149 i Jakobstad och Åminnevägen 2 A i Nykarleby jobbar våra studerande i små grupper och får mer personligt stöd och handledning. På Vasavägen kan man utbilda sig till bilmekaniker och i Nykarleby till fastighetsskötare, merkonom och kock. Undervisningen består huvudsakligen av praktiska uppgifter och kan anpassas efter studerandes behov. Fokus ligger på att lära sig självständighet och att stärka livskompetens och sociala färdigheter.

Läs mer om våra utbildningar inom krävande särskilt stöd.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är OH_Nykarleby_2024-1024x597.png

Pro­gram

 • Kloc­kan 11:30 hålls ett info­till­fäl­le om hur det är att stu­de­ra på Opti­ma. Utrym­me: Sto­ra Info­te­ket (bred­vid café).
 • Kos­me­tolgsa­long­en är öppen har fina erbjudanden
 • Café Ljus­går­den har öppet kl. 8 – 13:30. Där finns bröd, bak­verk och dryc­ker till salu. Njut på plats eller ta med dig hem.
 • Restau­rang Yrkeskoc­ken har öppet för lunch kl. 11 – 13:00. Meny: Lax­sop­pa med hem­bakt bröd och pann­ka­ka med sylt och gräd­de. Pris 12 €/person.
 • Obser­ve­ra att TEL­MA utbild­ning­ar­na tar emot besöks­gäs­ter under hela läså­ret. Besö­ken för­be­reds och bokas in på för­hand. Mer info och kon­takt­upp­gif­ter finns här.
 • INFO­PUNKT I AULAN VID HUVUD­IN­GÅNG­EN, TRÄD­GÅRDS­GA­TAN 30
  • Kom­bi­na­tions­ex­a­men (yrkes- och stu­dentex­a­men i sam­ar­be­te med Jakob­stads Gymnasium)
  • Lan­näslund
  • Läro­av­tal
  • Opti­maPlus (kur­ser)
  • Stu­die­bo­stä­der
  • Stu­di­e­hand­led­ning
  • Spe­ci­al­un­der­vis­ning
  • Gemen­sam och kon­ti­nu­er­lig ansökan

Branschvi­sa program:

Åminnevägen 2A, Nykarleby - Klockan 9 - 13

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård tel. 044 7215616

 • Bekan­ta er med våra utbild­ning­ar och elevhemmen
 • Lot­te­ri
 • För­sälj­ning
 • Mat- och kaffeservering

Vasavägen 149, Jakobstad - Bilservicelinjen

 • Kom och bekan­ta dig med vår utbild­ning och våra verkstadsutrymmen

Trädgårdsgatan 30

 • Arte­san-fin­snic­ka­re
  • Info om utbildningen
 • Arte­san-inte­ri­ör
  • Info om utbildningen
 • Baga­re-Kon­di­tor
  • Stu­de­ran­de till­ver­kar kon­di­to­ri- och bageriprodukter.
  • Smak­prov på våra produkter
  • Lära­re och stu­de­ran­de berät­tar om branschen.
  • För­sälj­ning av pro­duk­ter (i Opti­mas café)
 • Barn­le­da­re (Gym­nas­tik­sa­len)
  • Akti­vi­te­ter för hela famil­jen i Optimasalen
   • Ansikts­mål­ning
   • Studs­mat­ta
   • Vägg­mål­ning – Mandala
   • Kas­ta prick
   • Byg­ga torn
  • Infor­ma­tion om utbildningen
 • Bil­me­ka­ni­ker                    
  • Auto­maa berät­tar om arbe­ten på elbi­lar och före­vi­sar föl­jan­de elbilar:
   • Vol­vo C40 Rechar­ge Sing­le Plus ER 2024
   • Ford Mustang Mach‑E 2023
   • Hyun­dai Kona EV 2024 (årets bil 2024 i Finland)
 • El- och automationsmontör
  • Info om utbildningen
 • Hus­byg­ga­re
  • Lära­re och stu­de­ran­de sva­rar på frå­gor kring utbild­ning­en och branschen
 • HUX — Utbild­ning som hand­le­der för examensutbildning
  • Info om utbildningen
 • Kock
  • Koc­kar­na sva­rar på frå­gor i Yrkeskocken.
  • Lunch­ser­ve­ring kl. 11 – 13:00 i Yrkeskoc­ken. Meny: Lax­sop­pa med hem­bakt bröd, pann­ka­ka med sylt och gräd­de tilla­gat av kock­stu­de­ran­de. Pris 12 €/person
 • Kos­me­to­log
  • Drop-in för frans- och bryn­färg­ning och brynformning.
  • Lära­re och stu­de­ran­de sva­rar på frå­gor kring utbild­ning­en och branschen.
 • Lands­bygds­fö­re­ta­ga­re, Djurskötare
  • Infor­ma­tion om utbild­ning­en vid info­punkt på Trädgårdsgatan) 
  • Öppet för besö­ka­re kl. 10.30 — 11.30 (Lan­näslund 1, Jakobstad)
 • Last­bils­fö­ra­re
  • Pro­va på våra maskin- och fordonssimulatorer
  • Pro­va VR glasögon
  • Tes­ta era trafikkunskaper
  • Info om utbildningen
  • Våra utrym­men på Vagnsma­ka­re­vä­gen 17 är öpp­na kl. 12 – 13:
   • Bekan­ta er med fordonsparken
    • Bekan­ta er med verk­sta­den och våra utrymmen
    • Pro­va på våra maskin- och fordonssimulatorer
 • Maskin- och produktionsteknik
  • Före­vis­ning av
   • stans­ning med stans­ma­skin, bock­ning med kant­press och svetsöv­ning­ar med oli­ka svetsmetoder.
   • oli­ka delar i CNC-styr­da fräs- och svarv­ma­ski­ner och manu­ell svarvning
  • Pre­sen­ta­tion av den nya utbild­ning­en ”Till­ver­ka­re av plast­pro­duk­ter” (kom­po­sit) som star­tar hös­ten 2024
 • Mer­ko­nom
  • Infor­ma­tion om utbild­ning­en av stu­de­ran­de och lärare. 
  • Före­tags-logo­quiz och memory
 • Pro­gram­ut­veck­la­re
  • Pre­sen­ta­tion av utbild­ning­en och möj­lig­het att tes­ta på enkel programmering
 • Rör­mon­tör
  • Rörsvets­ning och oli­ka bock­nings- och monteringsövningar.
  • Stu­de­ran­de & lära­re berät­tar om utbild­ning­en på VVS-bran­schen och sva­rar på frågor,
  • Info om inne­hål­let för rör­mon­te­ring i den natio­nel­la Taitaja-tävlingen.
 • Till­ver­ka­re av plastprodukter
  • Infor­ma­tion om den nya utbild­ning­en som star­tar hös­ten 2024