Hoppa till innehåll

-

Franks Måle­ri

Företag/Yritys: Franks Måle­ri
Ort/Paikkakunta: Ytte­res­se
Startdatum/Aloituspvm: 09.10.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 11.11.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Franks Måle­ri är en full­stän­dig bil­verk­stad. Vi utför ska­de­gransk­ning­ar och alla typer av ska­de­re­pa­ra­tio­ner. Vi byg­ger och byter vindru­tor, vi repa­re­rar karos­ser och byter delar samt målar bilar. Vi har ock­så bil­ser­vice och vi hör till Reng­a­scen­ter ked­jan med däck­för­sälj­ning och ‑byten. Vi kan ock­så ta hand om besikt­ning för kun­dens räkning.
Prak­ti­kan­ter hos oss får vara med och hjäl­pa till på alla områ­den inom bil­ser­vice och repa­ra­tion. Under hös­ten bru­kar vi ha däck­by­tes­da­gar och där bru­kar prak­ti­kan­ter ock­så vara med.
Till Franks Måle­ri hör ock­så en Marin-avdel­ning där vi ytbe­hand­lar och målar oli­ka typer av båtar (bl.a. för Bal­tic Yachts) samt plug­gar och kom­po­nen­ter för indu­strin. Om vi har lug­na­re dagar på bil­si­dan kan prak­ti­kan­ter få pro­va på att spack­la och sli­pa båtskrov eller mind­re delar på den avdelningen.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Jes­si­ca Roos
E‑post/S‑posti: jessica.roos@franksmaleri.fi
Telefon/Puhelin: 0505892561
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.franksma​le​ri​.fi