Hoppa till innehåll

-

Kro­no­by Före­ta­ga­re rf.

Företag/Yritys: Kro­no­by Före­ta­ga­re rf.
Ort/Paikkakunta: Kro­no­by
Startdatum/Aloituspvm: 04.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.10.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik/­Ti­e­to- ja viestintä
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bli bekant med före­ta­gan­de och före­ta­gen från Kro­no­by! Vi sam­man­stäl­ler en lis­ta på alla nuva­ran­de verk­sam­ma före­tag i Kro­no­by. Skri­ver nyhets­brev, fun­de­rar på kom­mu­ni­ka­tion, gör en some­plan och upp­da­te­rar hem­si­da, face­book och instagram. Vi besö­ker före­tag och inter­vju­ar dem, gör kor­ta artik­lar för pub­li­ce­ring på some.
Vi fun­de­rar ock­så på reklammaterial/broschyrer i pap­pers­for­mat i sam­ar­be­te med Mel­lers­ta Öster­bot­tens före­ta­ga­re i Karleby. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Eva­lis Sundkvist
E‑post/S‑posti: kronoby@yrittajat.fi
Telefon/Puhelin: 0408316258
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.yrit​ta​jat​.fi/​k​r​o​n​oby