Hoppa till innehåll

-

Kyr­kostrands skola

Företag/Yritys: Kyr­kostrands skola
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 21.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vid vår sko­la finns ele­ver från för­sko­la upp till åk 5 i all­män­un­der­vis­ning och från för­sko­la 5 år upp till åk.9 i spe­ci­al­un­der­vis­ning. Vi har många under­vis­nings­grup­per och alla gemen­sam­ma sam­ling­ar har vi för det mesta till­sam­mans. Vi har även mor­gon­vård för både all­män­un­der­vis­ning­ens och spec.undervisningens ele­ver, efter­mid­dags­vård har vi för spec.undervisningens ele­ver. Sko­lans mot­to är kun­skap, tole­rans, respekt och gläd­je. Alla våra ele­ver behö­ver oli­ka myc­ket stöd för att nå Sitt mål och vi ger dem verk­ty­gen för att lyc­kas. I prak­ti­ken bety­der det allt från att hjäl­pa till på lek­tio­ner till att hjäl­pa att äta, klä på sig, gå på wc, leka, spe­la ja allt som hör till det dag­li­ga livet.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Camil­la Vikström 
E‑post/S‑posti: camilla.vikstrom@jeppis.fi
Telefon/Puhelin: 0447851517
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www. kyr​kostrands​sko​la​.fi