Hoppa till innehåll

-

Lar­smo kommun

Företag/Yritys: Lar­smo kommun 
Ort/Paikkakunta: Lar­smo
Startdatum/Aloituspvm: 16.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vi är Fri­lufts­dag­hem­met Skogs­glän­tan som rör oss i skog och mark kring idrottspar­ken i Lar­smo. Här får du lära dig allt från att stö­da bar­nen att bli själv­stän­di­ga i påkläd­ning och mat­si­tu­a­tio­ner till att upp­täc­ka vad natu­ren har att erbju­da som svam­par och bär till­sam­mans med bar­nen. Du får även prö­va på att hål­la små sam­ling­ar och peda­go­gis­ka stun­der. Vin­ter­tid ski­dar och skrin­nar vi både läng­re och kor­ta­re turer. Vi gör även små utflyk­ter och vand­ring­ar i natu­ren med bar­nen under hös­ten och våren. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ange­li­ca Storkamp 
E‑post/S‑posti: angelica.storkamp@larsmo.fi
Telefon/Puhelin: 0447217653
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: