Hoppa till innehåll

-

Löfs Ab Oy

Företag/Yritys: Löfs Ab Oy
Ort/Paikkakunta: Lar­smo
Startdatum/Aloituspvm: 21.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Hos Löfs får du vara med och ytbe­hand­la kom­po­nen­ter till till­ver­kan­de indu­strin och metallbranschen.
Till arbets­ske­de­na hör upp­häng­ning, för­be­hand­ling, mål­ning, pack­ning samt gäng­ning och montering.
Vik­ti­ga egen­ska­per är nog­grann­het och att man är effek­tiv i sitt arbetssätt.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Dani­el Grankulla
E‑post/S‑posti: daniel.grankulla@lofs.fi
Telefon/Puhelin: 0500869082
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: lofs​.fi