Hoppa till innehåll

-

Mir­ka

Företag/Yritys: Mir­ka
Ort/Paikkakunta: Jep­po, Ora­vais och Jakobstad
Startdatum/Aloituspvm: 23.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 17.02.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Oli­ka arbets­upp­gif­ter med Mir­kas maski­ner och fas­tig­he­ter, t.ex. fel­sök­ning, mon­te­ring och instal­la­tio­ner. Möj­lig­het att pro­va på oli­ka upp­gif­ter enligt eget intres­se. Mir­ka finns i Jep­po, Jakob­stad, Ora­vais och Karis.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Joa­kim Sund
E‑post/S‑posti: joakim.sund@mirka.com
Telefon/Puhelin: 050 581 4566
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.mir​ka​.com/​s​v​/​fi/