Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan 18.5.2021 kl. 14:30–16:30

Respons och gemen­sam utveckling 

Välkommen att delta i utvecklingen av yrkesutbildningen! Arbetslivsarenan ordnas
denna gång digitalt och temat är respons som grund för gemensam utveckling och
kompanjonskap.

Optima informerar om den nationella arbetslivsresponsen inom yrkes-
utbildningen. Därefter fortsätter branschvisa utvecklingsdialoger i mindre grupper.

Program

  1. Gemen­sam information
  • Natio­nell arbets­livs­re­spons inom yrkesutbildningen
  • Respon­sen som verk­tyg för gemen­sam utveckling 

2. Utvecklingsteam för yrkeskompetenser

  • Den branschvi­sa utveck­lings­di­a­lo­gen fort­sät­ter i mind­re grupper

Den 7.5.2021 ordnade vi ett diskussionstillfälle om kompanjonskap mellan studerande-arbetsliv och Optima Diskussionstillfället filmades och du hittar filmen här:

Anmä­lan före den 11.5 kl. 12:00 via den­na länk

Frågor besvaras av:
Carolina Isomaa
044 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi