Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan — En platt­form för kompanjonskap

Nu tar vi nästa steg i vårt samarbete med arbetslivet. Kort gemensam info och sedan dialog i mindre grupper fokuserad på just din bransch!

Torsdag 31.10.2019 kl. 15-17 vid Optima Arenan, Trädgårdsgatan 30

FRÅN ARBETSLIVSSAMARBETE TILL KOMPANJONSKAP I VÄXELVERKAN

  1. Kaf­fe och tilltugg
  2. Vad är kom­pan­jon­skap i väx­el­ver­kan? Aktö­rer och nivåer
  3. Pris­ut­del­ning inom läroavtalsverksamheten
  4. Info om oli­ka sätt att samarbeta;
    1. 30.1.2020 Opti­Ca­re­er Day
    2. Open­Day och OpenPartner
  5. Info om arbetsplatshandledarutbildning
  6. Dia­lo­gen fort­sät­ter sedan i mind­re grup­per. Till­sam­mans bil­dar vi utveck­lings­team för yrkes­kom­pe­ten­ser i regionen.

VÄLKOMNA ATT DELTA OCH UTVECKLA!