Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan tors­da­gen den 8.10.2020

Änd­ra­de pla­ner för Arbets­livs­a­re­nan pga coro­nalä­get. Istäl­let för fysis­ka träf­far, pro­du­ce­rar vi fil­mat mate­ri­al, som finns på 
vår youtu­be-kanal
 om någ­ra veckor.

Optimas samarbete med arbetslivet är välfungerande och har kontinuitet. Arbetslivet/företagen har förtroende för Optima och vice versa. Tröskeln mellan utbildning och arbetsliv är låg i regionen och yrkesutbildningen har hög status.

Temat för årets Arbetslivsarnena är "KOMPANJONSKAP I VÄXELVERKAN". Programmet nedan:

  • Opti­ma: Oli­ka sätt att sam­ar­be­ta, våra utbild­ning­ar, handledning,
  • Pris­ut­del­ning inom läroavtalsverksamheten
  • Taj­ma: Hur utveck­la­de vi vår verk­sam­het genom läroavtal?
  • Hötorgscen­ter: Utbild­ning­ar på oli­ka nivå
  • STH Ste­el: Hur fun­ge­rar läro­av­tal hos oss?