Hoppa till innehåll

-

Distans­stu­di­er­na fort­sät­ter 15–19.3.2021

I enlighet med regeringens anvisningar kring ordnande av undervisningen inom yrkesutbildningen under pandemin, fortsätter Optima med distansundervisning ännu vecka 11 (15-19.3.2021). Onsdagen den 17.3.2021 tas beslut för vecka 12.

Undantag:

  • Krä­van­de sär­skilt stöd i Öster­bot­ten star­tar upp närundervisning.
  • Sär­skilt stöd, till­fäl­ligt stöd samt små­grupp­s­un­der­vis­ning är möj­lig under vec­ka 11. Orsa­ken kan vara stöd eller övan­de av prak­tisk upp­gift inför yrkesprov. 

Läraren tar kontakt med respektive studerande kring arrangemang.

  • Stu­die­bo­stä­der, elev­hem och lunch finns till­gäng­lig vid Opti­mas enheter. 

Studerande, som är på utbildningsavtal och läroavtal på en arbetsplats, fortsätter enligt avtal, under förutsättning att arbetslivet inte ger andra anvisningar.