Hoppa till innehåll

-

Fort­satt distans­un­der­vis­ning 22–26.3.2021

Optima följer regeringens direktiv och fortsätter med distansundervisning också vecka 12 (22-26.3.2021).

Regeringen vill med rekommendationen om distansundervisning få ner antalet smittade, för att studerande under återstoden av våren ska kunna genomföra undervisningen i form av närundervisning. Optima hörsammar, tillsammans med övriga utbildningsanordnare och läroanstalter, den partiella nedstängningen under perioden 8-28.3.2021 för att få kontroll över spridningen av covid-19-viruset.

Nedannämnda undantag förekommer fram till 28.3.2021:

  • Krä­van­de sär­skilt stöd i Öster­bot­ten fort­sät­ter med närundervisning.
  • Sär­skilt stöd och till­fäl­ligt stöd i grupp­un­der­vis­ning är möj­ligt under vec­ka 12.  Lära­ren tar kon­takt med respek­ti­ve stu­de­ran­de kring arrangemang. 
  • Stu­die­bo­stä­der, elev­hem och lunch finns till­gäng­lig vid Opti­mas enheter. 

Studerande, som är på utbildningsavtal och läroavtal på en arbetsplats, fortsätter enligt avtal, under förutsättning att arbetslivet inte ger andra anvisningar.