Hoppa till innehåll

-

Opti­ma fort­sät­ter med närundervisning

  • Opti­ma fort­sät­ter med när­un­der­vis­ning och prak­tik­pe­ri­o­der i arbets­li­vet även 2022. Vi är nog­gran­na med säker­he­ten för att så långt som möj­ligt und­vi­ka smitt­sprid­ning. Vi använ­der mun­skydd, hål­ler avstånd och har god handhygien.
  • På grund av smitt­lä­get och antal per­so­ner, som even­tu­ellt för­sätts i karan­tän, kan avvi­kan­de under­vis­nings­ar­range­mang fin­nas och vis­sa grup­per kan över­gå i distans­un­der­vis­ning med kort var­sel,  ifall det är enda möj­lig­he­ten. Följ med Wilma.
  • Kom­mer myn­dig­he­ter med annat beslut, ges ny infor­ma­tion till berörda.