Hoppa till innehåll

-

Väl­kom­men på föräldramöte

Vårdnadshavare åk 1

Vårdnadshavare till studerande som studerar första året, välkommen till Optimas föräldramöte tisdag 9.10.2018.

TRÄDGÅRDSGATAN 30

 • Ingång H från sto­ra par­ke­ring­en vid Parentesen.
 • Kl. 17.30–18: Möj­lig­het att köpa kaf­fe + till­tugg (2 euro). Infor­ma­tions­punk­ter gäl­lan­de kom­bi, stu­die­bo­stä­der, stu­di­e­hand­led­ning, kura­tiv verk­sam­het och spe­ci­al­un­der­vis­ning vid Opti­ma. Plats: Studerandematsalen
 • Kl. 18–19: Före­läs­ning med Christi­an Went­zel (Ase­man Lap­set ry) – Hur dis­ku­te­ra med/fånga upp ung­do­mar som pro­vat på droger/har libe­ral syn på dro­ger? Plats: audi­to­ri­et Mässkär
 • Kl. 19–20: Sam­ling med respek­ti­ve per­son­li­ga hand­le­da­re i ans­vi­sat utrymme.

LANNÄSLUND 1

 • Kl. 18–19: Före­läs­ning med Christi­an Went­zel (Ase­man Lap­set ry) – Hur dis­ku­te­ra med/fånga upp ung­do­mar som pro­vat på droger/har libe­ral syn på dro­ger? Plats: audi­to­ri­et Mässkär, Träd­gårds­ga­tan 30
 • Kl. 19–19.30: Möj­lig­het att köpa kaf­fe + till­tugg (2 euro) på Lannäslund
 • Kl. 19.30–20.00 Infor­ma­tion i fest­sal gäl­lan­de verk­sam­he­ten vid Lan­näslund, stu­die­bo­stä­der, stu­di­e­hand­led­ning, kura­tiv verk­sam­het och specialundervisning
 • Kl. 20.00–21.00 grupp­vis träff med per­son­li­ga handledare 

Vårdnadshavare åk 2 och 3

Vårdnadshavare till studerande på tvåan och trean vid Optima Trädgårdsgatan och Lannäslund:

 • Läså­ret 2018–19 ord­nas ing­et gemen­samt för­äld­ra­mö­te kvällstid.
 • Vår mål­sätt­ning är att stö­da våra stu­de­ran­de i deras studievardag.
 • Vi står gär­na till tjänst med att infor­me­ra, dis­ku­te­ra och mötas vid behov.
 • Här hit­tar du kon­takt­upp­gif­ter till rek­to­rer och team­le­da­re. Ta gär­na kon­takt vid behov.
 • Info till stu­de­ran­de vid Opti­ma hit­tar du här.