Hoppa till innehåll

-

Oy Hill­tip Ab

Företag/Yritys: Oy Hill­tip Ab
Ort/Paikkakunta: Pie­tarsaa­ri
Startdatum/Aloituspvm: 17.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala: El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja auto­maa­tio, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Du kan del­ta i oli­ka ske­den som ingår i mon­te­ring och test­ning av elkab­lage och styrboxar.
Du del­ta i mon­te­ring av del­mon­tage till snö­plo­gar och spri­da­re där oli­ka typer av kom­po­nen­ter ingår, såsom metall‑, el‑, och hydraulikkomponenter. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Tom Mäen­pää
E‑post/S‑posti: tom.maenpaa@hilltip.com
Telefon/Puhelin: +358503659415
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.hill​tip​.com