Hoppa till innehåll

-

Reli­no­pi­pe Oy Ab

Företag/Yritys: Reli­no­pi­pe Oy Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 02.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Ren­gö­rings- och fastighetsbranschen/Puhtaus ja kiinteistöpalvelut
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Avlopps­sa­ne­ring med den nyas­te och mest utveck­la­de tek­ni­ken. Infod­ring av avlopps­rör. LIA-peri­o­den med­för arbets­re­sor. En arbets­vec­ka = Mån­dag — Tors­dag. Spe­ci­a­lyr­kes­kun­skap som utveck­las enbart genom kon­kret arbe­te. Över­natt­ning under arbets­vec­kor­na på hotell.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Joni Rin­ta­ni­e­mi
E‑post/S‑posti: joni.rintaniemi@relino.fi
Telefon/Puhelin: 0505773814
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.reli​no​.fi