Hoppa till innehåll

-

Att leda turism och restau­rang­fö­re­tag (för­män)

KompetensBoost för ledare, företagare och HR inom turism- och restaurangbranschen.

Kortkursen Att leda turism och restaurangföretag, 18, riktas till förmän i branschen. Hitta styrkorna i ditt team och använd dem på bästa sätt. Genom att känna till arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter kan du också vara trygg i din roll och tydlig i din kommunikation. Personal som trivs ökar attraktionsgraden i branschen.

Under kursen ordnas delvis gemensamt program med en parallell studiegrupp med branschrepresentanter från Vasaregionen och YA!

Tidpunkt: Maj-november 2023. Kursen omfattar 18 h och ordnas som 4 tillfällen á 3 timmar (två tillfällen våren 2023 och två tillfällen hösten 2023) samt ett längre tillfälle hösten 2023 för nätverkande och workshops. Kursen ordnas på eftermiddagar/tidig kväll så att det ska gå att kombinera med arbete.
Kursstart: 17.4.2023 kl. 16:00-20:00
Utbildare: Inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter, lärare inom turism- och restaurangbranschen
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt. Kursen ordnas med projektfinansiering från SKOLS– Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 1.2.2023-12.4.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Kerstin Ström, arbetslivskoordinator
epost: kerstin.strom@optimaedu.fi telefon: 0447215307

Kursinnehåll:

Boost-tillfälle 1: Måndag 17.4.2023 kl. 16.00-20.00
InspirationsBoost – Hitta och behålla personal i restaurangbranschen

  • Väl­komst­häls­ning från Kom­pe­tens­Boost sida — Caro­li­na Iso­maa, Optima
  • Kort intro­du­ce­ran­de pre­sen­ta­tion med Mat­ti­as Åhman & Simon Selin från Restau­rang Hejm & Fröj.
  • Employer bran­ding, triv­sel på job­bet och inter­na­tio­nell rekry­te­ring — Tina Nylund, PPLE The Peop­le Company

Boost-tillfälle 2: Onsdag 10.5.2023 kl. 16.00-20.00

  • Pro­dukt utveck­ling och work shop kring tjäns­te­de­sign för att öka bran­schen attrak­tions­kraft. Las­se Fors­man och Ove Snell­man del­tar med prak­tis­ka erfarenheter. 
  • Till­fäl­let ord­nas gemen­samt för Boost-grup­per­na rik­ta­de till både befint­lig per­so­nal i bran­schen och till före­ta­ga­re, led­ning och HR.

Under hösten 2023 ordnar ytterligare 3 tillfällen. Innehåll och tidtabell formas delvis under vårens Boost-träffar, och detaljerad information meddelas senare.

KompetensBoost - SKOLS finansierade kortkurser!

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft och öka möjligheterna att komma in i arbetslivet och lyckas. Det erbjuds kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Projektet finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, och kurserna är kostnadsfria under projekttiden 2023-2024. Genomförare av projektet och KompetensBooostarna är Novia, Axxell, EFO Evangeliska folkhögskolan i Vasa, Optima och Yrkesakademin i Österbotten.