Hoppa till innehåll

-

Info om skolresestöd

Sommaren 2023 tog FPA i bruk ett nytt sätt att ansöka om skolresestöd. Studerande och vårdnadshavare informerades via Wilmas anslagstavla i mitten av maj, 2023. Skolresestödet söks direkt från FPA i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). Nedan finns tips på hur man går till väga:

Ansökningsprocess:

  • för att log­ga in i MittFPA och ansö­ka om stöd behö­ver du egna nät­banksko­der eller ett mobil­cer­ti­fi­kat, kom ihåg att i god tid se till att du har till­gång till koder eller ett certifikat
  • när du gör ansö­kan i MittFPA kan stö­det bevil­jas snabbare
  • i stäl­let för köpin­tyg införs nu en elektro­nisk köprätt som kan ges den stu­de­ran­de genast när hen har ansökt om stöd (inga bus­skort används från hös­ten 2023)
  • i Jakob­stads­re­gi­o­nen används Mat­ka­hu­oltos app ”Resor och bil­jet­ter”. Appens QR-kod används som betal­ning i bus­sen. Mer info finns här. För appli­ka­tio­nen finns det en svensk­språ­kig gui­de .
  • FPA ansva­rar för frå­gor som gäl­ler skol­re­se­stöd, men inte för bil­jett­för­säl­jar­nas utbud av biljettprodukter
  • kalen­der och arbets­ord­ning behövs för uträk­ning av res­da­gar se Läså­rets arbetsdagar
  • Mer infor­ma­tion om skol­re­se­stö­det finns på adres­sen www​.fpa​.fi/​s​k​o​l​r​e​s​e​s​tod eller FPA:s tele­fon­num­mer 020 692 229.

Hälsning från bussbolagen och Optima:

Det är viktigt att studerande tar ansvar för att ha ikraftvarande biljett. Om studerande inte har ikraftvarande biljett, betalar studerande biljettpriset själv (inte bussbolaget eller Optima).

Har du studiefinansiering via TE-byrån och har frågor gällande skolresestöd, kontakta FPA.