Hoppa till innehåll

-

Check­lis­ta för vård­nads­ha­va­re till nya stu­de­ran­de inför skolstarten

(grund­läg­gan­de yrkesutbildning)

Information för vårdnadshavare till nya studerande inom krävande särskilt stöd finns här.

Nedan en checklista för att skolstarten skall gå så smidigt som möjligt. Mer heltäckande information hittar ni här.

 • 1–6.8.2024 — Kock och baga­re-kon­di­tor — Utred­ning av häl­so­till­stånd för livsmedelshygien
 • 1–2.8.2024Datorav­ta­let skic­kas ut per e‑post till vård­nads­ha­va­re (stu­de­ran­de under 18 år, gäl­ler inte Hux-stu­de­ran­de). Avta­let under­teck­nas med Vis­ma Sign. Om ni inte fått avta­let, kol­la skräpposten.
 • 5–6.8.2024 — Per­son­lig hand­le­da­re kon­tak­tar nya studerande. 
 • 7.8.2024 — Datorav­ta­let bör under­teck­nas senast den­na dag. 
  • När­ma­re anvis­ning­ar finns i e‑postutskicket. Ni kan ock­så bekan­ta er med Vis­ma Sign på för­hand via den­na länk.
 • 7.8.2024 - Skol­start kl. 8:15 vid Träd­gårds­ga­tan 30 och Lan­näslund 1
 • 8.8.2024 - Utdel­ning av dato­rer till stu­de­ran­de med under­teck­na­de avtal startar. 
  • OBS! Stu­de­ran­de på Hux kom­mer att ha låne­da­to­rer och omfat­tas av annat avtal.
 • Wil­ma — Stu­de­ran­de får inlogg­nings­upp­gif­ter vid skolstarten.
 • Skol­re­se­stöd och studiestöd
 • För­äld­ra­mö­te ord­nas på Träd­gårds­ga­tan och Lan­näslund i bör­jan av okto­ber (pre­li­mi­närt)

Välkommen till Optima!