Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Dis­play­ing 1 — 30 of 43
Företag/YritysBransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoi­tus)Ort/PaikkakuntaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Ben­näs
Elar­be­ten på vår mon­te­rings­av­del­ning. Upp­gif­ter­na inne­fat­tar bl.a till­verk­ning av kopp­lings­lå­dor, manö­ver­pa­ne­ler, elcen­tra­ler, kab­lage o.s.v.
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-ato​ma​tion​.eu
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Ben­näs
Svets och bear­bet­nings­ar­be­ten på kom­po­nent­till­verk­ning­en Meka­nisk mon­te­ring på monteringsavdelningen
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ben­näs
Intern­lo­gistik på logistikavdelningen. 
Mag­nus Björkskog
magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
0503620424
www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu
Axet ab/oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Bennäs/Pedersöre
Lunch­re­stau­rang, Cate­ring, Beställ­nings­re­stau­rang, Cafe, Bage­ri, Konditori.. 
Frank
chef.frank.sundqvist@gmail.com
0500942244
www​.axet​.fi
Bubb­lans­pon­nys­tall
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Jakob­stad
Häst­sköt­sel och kund­be­tjä­ning. Främst för barn och ung­do­mar med någon grad av funk­tions­ned­sätt­ning ( Främst psy­kisk, men även fysis­ka) inte rid­te­ra­pi! Soci­al­pe­da­go­gisk häst­verk­sam­het och greencare
Sus­sy Bro
bubblansponnystall@gmail.com
0400729562
Bubblansponnystall@fi Bubb­lans­pon­nys­tall facebook
Sport­ma­ga­si­net Matts­son Ab
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Arbe­te i lager och butik. Arbe­te med våran webshop.
Filip lund
filip.lund@sportmagasinetmattsson.fi
0444935739
https://​sport​ma​ga​si​net​matts​son​.fi/
Bage­ri Berg­wall Leipomo
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
Bage­ri­verk­sam­het. Bak­ning av mat- och kaf­fe­bröd, små­ska­lig verk­sam­het, hant­verks­bak­ning Lian sker främst vid bage­ri­et i Sand­sund samt del­vis vid Bröd­hör­net. Vid Bröd­hör­net ingår ock­så för­sälj­ning och kundser­vice Affärs­verk­sam­het. Kundser­vice och för­sälj­ning, mark­nads­fö­rings­kom­mu­ni­ka­tion Lian sker främst vid bage­ri­et i Sand­sund och del­vis vid Brödhörnet
Anet­te Bergvall-Fagerström
bergwall.bakery@multi.fi
06 7812010
www​.berg​wall​.fi
Oy Kust­car Ab
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Jakob­stad
Bil­ser­vice / reparationer
Hen­rik Häyrynen
info@kustcar.com
0447234731/0447817087
www​.kust​car​.com
Anna dag­hem ab
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Jakob­stad
Föl­jer med i arbe­tet i barn­grupp. 1–3 år / 3–5 år
Son­ja Johansson
annadagis@gmail.com
0447600144 (dagis) / 0503552618 (Son­ja)
Pavis AB/OY
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
KÖK: Hjäl­pa till i för­be­red­ning av lunch / a la car­te­be­ställ­ning­ar, hjäl­pa till i dis­ken, fyl­la på buffén under lunch. Finns även möj­lig­het till kvälls­skift och stör­re a la car­te­be­ställ­ning­ar. SAL: Hjäl­pa till i ser­ve­ring­en genom att ploc­ka tall­ri­kar och glas, föra ut mat, hjäl­pa till i dis­ken, vara med och använ­da kas­san, fyl­la på lunch­buffén under lun­chen. Finns även möj­lig­het till kvälls­skift och stör­re a la cartebeställningar. 
Jari Reme­sa­ho
jari.remesaho@pavis.fi
067237333
www​.pavis​.fi
Kyr­kostrands skola
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Jakob­stad
Vid vår sko­la finns ele­ver från för­sko­la upp till åk 5 i all­män­un­der­vis­ning och från för­sko­la 5 år upp till åk.9 i spe­ci­al­un­der­vis­ning. Vi har många under­vis­nings­grup­per och alla gemen­sam­ma sam­ling­ar har vi för det mesta till­sam­mans. Vi har även mor­gon­vård för både all­män­un­der­vis­ning­ens och spec.undervisningens ele­ver, efter­mid­dags­vård har vi för spec.undervisningens ele­ver. Sko­lans mot­to är kun­skap, tole­rans, respekt och gläd­je. Alla våra ele­ver behö­ver oli­ka myc­ket stöd för att nå Sitt mål och vi ger dem verk­ty­gen för att lyc­kas. I prak­ti­ken bety­der det allt från att hjäl­pa till på lek­tio­ner till att hjäl­pa att äta, klä på sig, gå på wc, leka, spe­la ja allt som hör till det dag­li­ga livet.
Camil­la Vikström 
camilla.vikstrom@jeppis.fi
0447851517
www. kyr​kostrands​sko​la​.fi
Trucks­hop Hägg­blom Ab
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Jakob­stad
Ser­vice och repa­ra­tion av tunga fordon.
Den­nis
Dennis.haggblom@truckshop.fi
+358503627502
https://​trucks​hop​.fi/
K‑Citymarket Jakobstad/livsmedel
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Mångsidig mat­af­fär med fle­ra oli­ka intres­san­ta arbets­upp­gif­ter. Bra arbets­ge­men­skap och vi hjäl­per gär­na att lära er.
San­na Löija
sanna.loija@citymarket.fi
0405707571
Aler­te Ab Oy / KOsthåll
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
VId till­red­nings­kö­ken är man med i pro­duk­tio­nen för både lun­cher, mid­da­gar och mellanmål.Diskar Vid ser­vick­ö­ken gör man mor­gon­mål , mel­lan­mål, kokar pas­ta, pota­tis, ris och gör sal­lad. Diskar
Ken­neth Fin­holm, John­ny Aho
kenneth.finholm@alerte.fi
0447147345
Seni­or­cent­ret Pettersborg
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kar­le­by
Seni­or­cent­ret Pet­ters­borg har ett eget kök och verk­sam­he­ten består av lunch för både boen­den samt utom­stå­en­de. En stor del av verk­sam­he­ten är även hem­kör­ning av mat­por­tio­ner. Vid Pet­ters­borgs kök får du lära dig hur det är att job­ba i ett mind­re storkök. Vi är flex­ib­la med prak­tik­pe­ri­o­der­na och har möj­lig­het att ta emot stu­de­ran­den under hela året. 
Ali­na Rasmus
alinarasmus@gmail.com
0449748532
www​.pet​ters​borg​.com
Oy MH-Ste­el Ab
Bil och logistik/Auto ja logisti­ik­ka, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuo­tan­to­tek­ni­ik­ka, Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kors­holm
MH-Ste­el är belä­get i Kors­holm och har två pro­duk­tions­hal­lar, en där vi till­ver­kar ce märk­ta stål­kon­struk­tio­ner, pro­duk­tions­svets­ning­ar och övri­ga svets­re­pa­ra­tio­ner med idag 7 svetsare/montörer. I den and­ra hal­len utförs ser­vice och repa­ra­tio­ner av last­bi­lar, bus­sar, paket­bi­lar och oli­ka flak repa­ra­tio­ner. Nu söker vi för­stärk­ning till vårat team tunga for­dons­me­ka­ni­ker som idag består av 3 meka­ni­ker. Vi söker dig som har intres­se av för for­don och öppen för att lära dig nya saker. 
Emi­lia Karp
emilia.karp@mh-steel.fi
0403573777
www​.mh​-ste​el​.fi
Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Korsholm/Vasa
Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe Kock ‑Lunch, a la carte
Patri­cia Nedergård 
info@berny.fi
0407768574
www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi
Ab Ferro­mek Oy
Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kro­no­by
Vill du job­ba som CNC-ope­ra­tör? Till CNC-ope­ra­tö­rens arbets­upp­gif­ter hör • CNC-bear­bet­ning enligt rit­ning­ar • slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar • pack­ning av delar • doku­men­ta­tion • maskin­ser­vice Vi erbju­der en triv­sam arbets­mil­jö och moder­na maski­ner och arbets­red­skap. Om du pra­tar svens­ka, fins­ka eller eng­els­ka så pas­sar du in i vårt gäng. Viss flex­i­bi­li­tet i arbets­ti­den möj­ligt enligt överenskommelse.
Kim
kim.akerlund@ferromek.fi
+358407216053
www​.ferro​mek​.fi
Elsa Möbel
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kro­no­by
Reno­ve­ring och möbel­ta­pet­se­ring av moder­na och anti­ka möb­ler. Pro­jekt: Reno­ve­ring av gam­mal sko­la — sto­ra skolsa­len och köket ytre­no­ve­ras under hös­ten ‑23. Vi tes­tar på oli­ka ytbe­hand­lings­tek­ni­ker och fär­ger, ska­par uni­ka färg­gla­da och per­son­li­ga rum och inre­der i huvud­sak med de möb­ler vi reno­ve­rat. Köks­pla­ne­ring och mon­te­ring av kök. 
Eva­lis Sundkvist
evalis@elsamobel.fi
0408316258
www​.elsa​mo​bel​.fi
Kro­no­by Före­ta­ga­re rf.
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik/­Ti­e­to- ja viestintä
Kro­no­by
Bli bekant med före­ta­gan­de och före­ta­gen från Kro­no­by! Vi sam­man­stäl­ler en lis­ta på alla nuva­ran­de verk­sam­ma före­tag i Kro­no­by. Skri­ver nyhets­brev, fun­de­rar på kom­mu­ni­ka­tion, gör en some­plan och upp­da­te­rar hem­si­da, face­book och instagram. Vi besö­ker före­tag och inter­vju­ar dem, gör kor­ta artik­lar för pub­li­ce­ring på some. Vi fun­de­rar ock­så på reklammaterial/broschyrer i pap­pers­for­mat i sam­ar­be­te med Mel­lers­ta Öster­bot­tens före­ta­ga­re i Karleby. 
Eva­lis Sundkvist
kronoby@yrittajat.fi
0408316258
www​.yrit​ta​jat​.fi/​k​r​o​n​oby
Acu-elektro
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kro­no­by
elin­stal­la­tio­ner såväl i fas­tig­he­ter samt inom båtbranschen
Christof­fer Skogvall
christoffer.skogvall@acu-elektro.fi
0405396937
Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Lei­pu­ri­työ
Leea Fage­rudd
fageruddbageri@multi.fi
06–7816600
www​.fage​rudd​ba​ge​ri​.fi
Ab Stran­dis Oy / Stran­dis Smokehouse
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Plats finns för restau­rangkock inom både lunch, och tall­riks­upp­lagd mat samt snabb­mat. Vari­e­ran­de upp­gif­ter inom ett inno­va­tivt kök. Även kon­di­tor upp­gif­ter finns inom café-pro­duk­ter, efter­rät­ter, mat­bröd mm.. 
Anders Hög­berg
anders@strandis.fi
0500174703
www​.stran​dis​.fi
Lar­smo kommun 
Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Lar­smo
Vi är Fri­lufts­dag­hem­met Skogs­glän­tan som rör oss i skog och mark kring idrottspar­ken i Lar­smo. Här får du lära dig allt från att stö­da bar­nen att bli själv­stän­di­ga i påkläd­ning och mat­si­tu­a­tio­ner till att upp­täc­ka vad natu­ren har att erbju­da som svam­par och bär till­sam­mans med bar­nen. Du får även prö­va på att hål­la små sam­ling­ar och peda­go­gis­ka stun­der. Vin­ter­tid ski­dar och skrin­nar vi både läng­re och kor­ta­re turer. Vi gör även små utflyk­ter och vand­ring­ar i natu­ren med bar­nen under hös­ten och våren. 
Ange­li­ca Storkamp 
angelica.storkamp@larsmo.fi
0447217653
Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Malax
För­be­red­ning och för­mon­te­ring av kom­po­nen­ter El-instal­la­tio­ner i båtar
Kaj-Erik Loo
kaj-erik.loo@targa.fi
+358505110355
www​.tar​ga​.fi
Hund­kon­sul­ten
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Mun­sa­la
Djur­gård med bla ompla­ce­rings­hun­dar och häs­tar. Samt djur­trä­ning och privatkundsbesök. 
Tan­ja
hundkonsulten.fi@gmail.com
+358503492942
Nykar­le­by stad
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Nykar­le­by
Storkök med 1300 mat­por­tio­ner för dag­hem och sko­la. Mel­lan­måls till­verk­ning för dag­hems­bar­nen. Pac­kas mat åt ca 600 samt ser­ve­ras på plats åt 750, Sal­lads­till­verk­ning, Varm mat med till­be­hör från för­mid­da­gar­na, Under lun­chen ser­ve­ring och disk­ning, efter­mid­dag städ­ning av kökets utrymmen
karin
karin.nygard@nykarleby.fi
0505651129
T Eriks­son Bygg Ab 
Husbyggnad/Talonrakennus
Nykar­le­by
Bygg och målningsarbeten 
Tom­my Eriksson 
tebyggab@gmail.com
0503233950
Oy Westwood Ab
Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Nykar­le­by
Till­ver­ka kom­po­nen­ter till trätrap­por inomhus
Glenn Sund­ström
glenn.sundstrom@westwood.fi
0505667818
westwood​.fi
Lill­kungs Bage­ri & Kon­di­to­ri kb
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Ora­vais Bageri/Nykarleby cafe
I bage­ri: bak­ning, pack­ning, städ­ning, m.m I Nykar­le­by: För­sälj­ning av kaf­fe och bulla/Bröd. Disk­ning, städ­ning m.m.
Lill­kung Mikael eller Marika
info@lillkungsbageri.fi
06–3850017

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?